Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz efekt bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
efekt - effect
{Ifekt}
efekt - force
{fOrs}
analýza efektivnosti nákladů - CEA [eko.]
{si:}
analýza efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis. [eko.]
analýza efektivnosti nákladů - cost-effectiveness analysis [eko.]
čisticí efekt - purification effect [eko.]
defekt - defect n:
{di:fekt}
defekt - flaw n:
{flO}
defekt - flawed adj:
{flOd}
defektnost - defectiveness n:
defekty - defects n: pl.
{di:fekt}
Doplerův efekt - Doppler effect
důchodový efekt - income effect
dynamicky efektivní setrvalý výnos - dynamic efficient sustainable yield [eko.]
efekt bohatství - wealth effects [eko.]
efekt jistoty - certainty effect [eko.]
efekt vstupu - crowding-in effect. [eko.]
efektivita - effectiveness n:
{IfektIvnHs}
efektivita - efficiency n:
{IfILHnsi:}
efektivně - affective adj:
efektivně - effectively adv:
{IfektIvli:}
efektivní - effective adj:
{IfektIv}
efektivní - efficacious adj:
{efHkJLHs}
efektivní - efficient adj:
{IfILHnt}
efektivní srážky - effective rainfall [eko.]
efektivní výroba - efficient production [eko.]
efektivnost - effectiveness
{IfektIvnHs}
efektivnost - efficaciousness n:
efektivnost - efficacy n:
{efIkEsi:}
efektivnost a udržitelnost - efficiency and sustainability [eko.]
efektivnost a znečištění - efficiency and pollution [eko.]
efektivnost energie, metody - energy efficiency, methods of [eko.]
efektivnost mýcení lesa - efficiency and forest harvesting. [eko.]
efektivnost nákladů - cost effectiveness
efektivnost použití pesticidů - effectiveness of pesticide application [eko.]
efektivnost rybolovu - efficiency and fisheries [eko.]
efektivnost řízení populace - efficiency and population control [eko.]
efektivnost vlastnických práv - efficiency and property rights [eko.]
efektivnost výroby - productive efficiency [eko.]
efektivnost výstupu - outcome efficiency. [eko.]
efektivnost, ekonomická - efficiency, economic [eko.]
efektivnost, proces - efficiency, process [eko.]
efektivnost, technická - efficiency, technical [eko.]
efekt - effective adj:
{IfektIv}
efekt - showy adj:
{LCi:}
efekt - spectacular
{spektEkjHlR}
efektor - effector n:
efekty - effects n: pl.
{Ifekts}
ekologická efektivnost - ecological efficiency [eko.]
ekonomická efektivnost použití pesticidu - economic effectiveness of pesticide application [eko.]
koncentrace nevyvolávající viditelný efekt - no-observable-effect concentrations (noec) [eko.]
marginální efektivita nákladů - MCE [eko.]
Minimální efektivní rozsah - minimum efficient scale [eko.]
model dynamické efektivnosti - dynamic efficiency model [eko.]
model statické efektivnosti - static efficiency model [eko.]
multiplikační efekt - multiplying effect
nákladová efektivnost - cost-effectiveness [eko.]
nákladově efektivní - cost effective [eko.]
nákladově efektivní - cost-efficient adj:
nákladově-efektivní - cost-effective [eko.]
následný efekt - after-effect
neefektivita - inefficiency
{InIfILHnsi:}
neefektivně - inefficiently adv:
{InIfILHntli:}
neefektivní - ineffective adj:
{InIfektIv}
neefektivní - inefficient adj:
{InIfILHnt}
neefektivní - noneffective
neefektivní výroba - inefficient production [eko.]
nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty - LOEC [eko.]
nejnižší pozorovaná úroveň s negativními efekty - LOAEL [eko.]
nejnižší úroveň s pozorovatelnými efekty - LOEL [eko.]
obnova maximální efektivnosti - Maximum Efficiency Recovery. [eko.]
optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis, optimisation procedure [eko.]
piezoefekt - piezo effect n:
piezoelektrický efekt - piezoelectric effect n:
po efektu - aftereffect
{EftRHfekt}
Poplatek z neefektivních vozidel - feebates [eko.]
postranní efekt - by-product
postranní efekt - byproduct
{bTpra:dHkt}
pracovat efektivně - on-stream přisl.
pravidlo nákladové efektivnosti - cost-effectiveness rule [eko.]
prefekt - prefect n:
{pri:fekt}
prefektura - prefecture n:
{pri:fekSR}
prefekturní - prefectural adj:
{pri:fekSRHl}
princip efektivnosti nákladů - cost-effectiveness principle [eko.]
realokační efekt - relocation effect [eko.]
redukce emisí, politika nákladové efektivnosti - emission reduction, cost effective policies [eko.]
refektář - refectory n:
skleníkový efekt - greenhouse effect
snobské efekty - snob effects [eko.]
speciální efekty - special effects pl.
společenská efektivnost - social efficiency [eko.]
standard efektivnosti - efficiency standard [eko.]
statická efektivnost - udržitelný výnos v rybářství - static-efficient sustained yield in fisheries [eko.]
substituční efekt - substitution effect
substituční efekt uhlíkové daně - substitution effect of carbon taxes [eko.]
teorém politické neefektivnosti - policy ineffectiveness theorum [eko.]
úroveň pozorovatelných efektů - OEC [eko.]
Veblenův efekt - Veblen effect [eko.]
vedlejší efekt - side effect
vlastnická práva, efektivní struktura - property rights, efficient structures [eko.]
vnější fotoefekt - photoelectric emission n:
výrobní efektivnost - productive efficiency [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit efekt do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "efekt" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž