Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz force bylo nalezeno překladů: 120 (přesná shoda: 22, obsahující výraz: 98).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: force
{fOrs}
- vyrazit
v: force
{fOrs}
- vypáčit
v: force
{fOrs}
- vnutit
n: force
{fOrs}
- vliv
v: force
{fOrs}
- uspíšit
v: force
{fOrs}
- urychlit
v: force
{fOrs}
- přimět
n: force
{fOrs}
- donucení
n: force
{fOrs}
- armáda
force
{fOrs}
- efekt
n: force
{fOrs}
- tlak
v: force
{fOrs}
- vnucovat
adj: force
{fOrs}
- silový
[eko.] force
{fOrs}
- platnost
n: force
{fOrs}
- nátlak
v: force
{fOrs}
- donutit
force
{fOrs}
- násilí
force
{fOrs}
- přinutit
force
{fOrs}
- síla
force
{fOrs}
- nutit
force
{fOrs}
- donucovat
force
{fOrs}
- vynutit
air force - letecké síly
air-force - vojenské letectvo
armed forces - ozbrojené síly
by force - násilím
centrifugal force - odstředivá síla
centripetal force - dostředivá síla
[eko.] Coriolis force - Coriolisova síla
[eko.] costs, enforcement - náklady, vynucení
driving force - hnací síla
electromotive force - elektromotorická síla
v: enforce
{enfOrs}
- vynutit
[eko.] enforce
{enfOrs}
- vynutit, uvést v platnost
enforce
{enfOrs}
- vynucovat
n: enforceability
{enfOrsHbIlIti:}
- vymahatelnost
adj: enforceable
{enfOrsHbHl}
- vynutitelný
adj: enforced
{enfOrst}
- vyztužený
adj: enforced
{enfOrst}
- vynucený
adj: enforced
{enfOrst}
- nucený
adj: enforced
{enfOrst}
- nedobrovolný
n: enforcement
{enfOrsmHnt}
- vymáhání
[eko.] enforcement
{enfOrsmHnt}
- vnucování, prosazování
enforcement
{enfOrsmHnt}
- vynucení
enforcement power
- prováděcí oprávnění
enforcer
{enfOrsR}
- vymahač
force feed
- přívod pod tlakem
force feed
- násilím krmit
v: force into
- dohnat
force majeure
- vyšší moc
v: force out
- vytlačit
v: force out
- vypudit
v: force out
- vynutit
v: force out
- vyhnat
v: force through
- protlačit
force-feed
- přívod pod tlakem
force-feed
- násilím krmit
adj: forced
{fOrst}
- povinný
adj: forced
{fOrst}
- vynucený
v: forced
{fOrst}
- přinutil
adj: forced
{fOrst}
- přinucený
adj: forced
{fOrst}
- nucený
adj: forceful
{fOrsfHl}
- energický
adv: forcefully
{fOrsfHli:}
- energicky
adv: forcefully
{fOrsfHli:}
- důrazně
n: forcefulness
{fOrsfHlnHs}
- energičnost
adj: forceless
- slabý
adj: forceless
- neúčinný
adj: forceless
- chabý
n: forceps
- pinzeta
forces
{fOrsIz}
- ozbrojené síly
n: pl. forces
{fOrsIz}
- síly
n: forces
{fOrsIz}
- nutí
n: pl. forces
{fOrsIz}
- vojska
n: guerilla force
- partyzánské síly
n: guerrilla force
- partizánské síly
n: IMF - Impossible Mission Forces
- fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible
labor force
- pracující
labor force
- pracovní síla
labor force
- dělnictvo
n: life force
- životní síla
n: life-force
- životní síla
n: [fyz.] magnetic force
- magnetická síla
n: magnetic line of force
- magnetická siločára
[eko.] market forces
- tržní síly
nonenforceable
- nevynutitelný
adj: of no force
- nezávazný
n: paramilitary force
- polovojenská síla
perforce
{pRfOrs}
- chtě nechtě
perforce
{pRfOrs}
- z nutnosti
n: police force
- policejní síla
v: reinforce
{ri:InfOrs}
- posilovat
reinforce
{ri:InfOrs}
- vyztužit
reinforce
{ri:InfOrs}
- posílit
reinforce
{ri:InfOrs}
- zpevnit
v: reinforce
{ri:InfOrs}
- armovat
reinforce
{ri:InfOrs}
- zesílit
reinforced
{ri:InfOrst}
- vyztužený
n: reinforced concrete
- železobeton
n: reinforcement
vojenské {ri:InfOrsmHnt}
- posily
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- výztuha
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- výztuž
reinforcement
{ri:InfOrsmHnt}
- zpevnění
n: [it.] reinforcement learning
- posilované učení
n: pl. reinforcements
{ri:InfOrsmHnts}
- posily
reinforcer
- výstuž
n: reinforcer
- pobídka
v: reinforces
{ri:InfOrsIz}
- posiluje
v: reinforces
{ri:InfOrsIz}
- upevňuje
Royal Air Force
- britské vojenské vzdušné síly
n: task force
- krizový štáb
task force
- bojová operační skupina
tidal forces
- slapové síly
tour de force
- husarský kousek
adj: unenforceable
{AnenfOrsHbHl}
- nevymahatelný
adj: unenforceable
{AnenfOrsHbHl}
- nevynutitelný
n: work force
pracující
- pracovní síla
n: workforce
pracující {wRkfOrs}
- pracovní síla
n: workforce
{wRkfOrs}
- zaměstnanci
workforce, labour force
- pracovní síla

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit force do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "force" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž