Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz effect bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
effect
{Ifekt}
- vykonat
n: effect
{Ifekt}
- majetek
effect
{Ifekt}
- sjednat
n: effect
{Ifekt}
- výsledek
n: effect
{Ifekt}
- účinnost
n: effect
{Ifekt}
- smysl
n: effect
{Ifekt}
- následek
effect
{Ifekt}
- efekt
effect
{Ifekt}
- účinek
[eko.] advection effect - advekční jev
n: after-effect - důsledek
after-effect - následný efekt
after-effect - dodatečný
after-effects - následky
aftereffect
{EftRHfekt}
- po efektu
n: aftereffect
{EftRHfekt}
- důsledek
aftereffects
{EftRHfekts}
- následky
[eko.] antagonism of toxic effect
- antagonismus toxického účinku
[eko.] bandwagon effect
- vliv módní tendence
[eko.] certainty effect
- efekt jistoty
[eko.] chronic effect
-činek, projevující se teprve po nějaké době od zahájení expozice, případně po jejím skončení.
- chronický (pozdní) účinek
[eko.] combined effect
- kombinovaný účinek
[eko.] convection effect
- konvekční jev
[eko.] cost effective
- nákladově efektivní
cost effectiveness
- efektivnost nákladů
[eko.] cost effectiveness analysis, optimisation procedure
- optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
[eko.] cost effectiveness analysis.
- analýza efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effective
- nákladově-efektivní
adj: cost-effective
- rentabilní
[eko.] cost-effectiveness
- nákladová efektivnost
n: cost-effectiveness
- rentabilita
[eko.] cost-effectiveness analysis
- analýza efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effectiveness principle
- princip efektivnosti nákladů
[eko.] cost-effectiveness rule
- pravidlo nákladové efektivnosti
[eko.] critical effect
První nežádoucí účinek, případně jeho prekursor, který se vyskytne při zvýšení dávky.
- kritický účinek
[eko.] crowding-in effect.
- efekt vstupu
[eko.] crowding-out effect
- fekt nevpuštění dovnitř
Doppler effect
- Doplerův efekt
[eko.] economic effectiveness of pesticide application
- ekonomická efektivnost použití pesticidu
adj: effected
{IfektHd}
- ovlivněný
adj: effecting
{IfektIN}
- způsobující
adj: effective
{IfektIv}
- efektní
adj: effective
{IfektIv}
- účinný
adj: effective
{IfektIv}
- efektivní
adj: effective
{IfektIv}
- faktický
adj: effective
{IfektIv}
- skutečný
effective date
- den nabytí účinnosti
[eko.] effective democracy
- účinná demokracie
[eko.] effective irrigation depth
- účinná hloubka provlažení
[eko.] effective irrigation requirement
- užitečné závlahové množství
[eko.] effective rainfall
- efektivní srážky
[eko.] effective reservoir capacity
- užitkový prostor nádrže
effective yield
- skutečný výnos
adv: effectively
{IfektIvli:}
- efektivně
adv: effectively
{IfektIvli:}
- účinně
effectiveness
{IfektIvnHs}
- efektivnost
n: effectiveness
{IfektIvnHs}
- efektivita
n: effectiveness
{IfektIvnHs}
- účinnost
[eko.] effectiveness of pesticide application
- efektivnost použití pesticidů
n: effectivity
- účinnost
n: effector
- efektor
n: pl. effects
{Ifekts}
- efekty
adj: effectual
- účinný
n: effectuality
- účinnost
n: effectuality
- závaznost
n: effectuality
- právoplatnost
v: effectuate
- vykonat
v: effectuate
- uskutečnit
[eko.] emission reduction, cost effective policies
- redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
greenhouse effect
- skleníkový efekt
harmful effect
- škodlivý účinek
have an effect
- působit
have an effect
- způsobit
[eko.] hydrological effect
- hydrologický jev
in effect
- ve skutečnosti
income effect
- důchodový efekt
[eko.] income effect
- vliv příjmu
income effect
- účinek příjmu
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neschopný
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neúčinný
adj: ineffective
{InIfektIv}
- neefektivní
ineffectively
- neúčinně
n: ineffectiveness
{InHfektIvnHs}
- neúčinnost
adj: ineffectual
{InHfekSu:Hl}
- neúspěšný
n: ineffectuality
- neúspěšnost
n: ineffectuality
- bezvýslednost
adv: ineffectually
- neúspěšně
n: ineffectualness
- neúspěšnost
[eko.] late effect of toxic substance
- pozdní účinek toxické látky
[eko.] lowest-observed-adverse-effect level
Nejnižší úroveň expozice při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou.
- loael
[eko.] market effect
- významný efekt
[eko.] medium effective dose (ED50)
- střední účinná dávka (ED50)
multiplying effect
- multiplikační efekt
[eko.] no-observable-effect concentrations (noec)
- koncentrace nevyvolávající viditelný efekt
[eko.] no-observed-adverse-effect level
- noael
noneffective
- neefektivní
noneffective
- nevýkonný
personal effects
- osobní majetek
personal effects
- osobní věci
personal effects
- svršky
[eko.] pesticide side-effect
- vedlejší účinek pesticidu
n: piezo effect
- piezoefekt
n: piezoelectric effect
- piezoelektrický efekt
[eko.] policy ineffectiveness theorum
- teorém politické neefektivnosti
[eko.] purification effect
- čisticí efekt
[eko.] relocation effect
- realokační efekt
[eko.] residual herbicide effect
- reziduální následný účinek herbicidu
[eko.] resulting pesticide effect
- následný účinek pesticidu
[eko.] risk assessment, LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level
- hodnocení rizika, LOAEL

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit effect do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "effect" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž