Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hlavní bylo nalezeno překladů: 119 (přesná shoda: 19, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hlavní - basic adj:
{bJsIk}
hlavní - capital adj:
{kEpHtHl}
hlavní - cardinal adj:
{ka:rdHnHl}
hlavní - central adj:
{sentrHl}
hlavní - chief
{Si:f}
hlavní - essential adj:
{IsenLHl}
hlavní - general adj:
{ZenRHl}
hlavní - head adj:
{hed}
hlavní - key
{ki:}
hlavní - main
{mJn}
hlavní - mainline adj:
{mJnlTn}
hlavní - major adj:
{mJZR}
hlavní - master adj:
{mEstR}
hlavní - overriding adj:
{CvRrTdIN}
hlavní - paramount adj:
{perHmVnt}
hlavní - predominant adj:
{prIda:mHnHnt}
hlavní - primary adj:
primary mode - hlavní program {prTmeri:}
hlavní - prime
to be in the prime of your life - být v nejlepších letech svého života, mnoho dalších významů - Prime Minister, prime suspect {prTm}
hlavní - principal
{prInsHpHl}
bezpohlavní - agamic adj:
bezpohlavní - genderless adj:
bezpohlavní - non-sexual adj:
bezpohlavní - nonsexual adj:
dvojpohlavní - bisexual adj:
{bTsekLu:Hl}
hlavní /účetní/ kniha - ledger [eko.]
{leZR}
hlavní část - body n:
{ba:di:}
hlavní část - bulk n:
{bAlk}
hlavní část - mainstay n:
{mJnstJ}
hlavní drén - main drain [eko.]
hlavní družička - matron of honor n:
hlavní hydromeliorační síť - main hydromelioration network [eko.]
hlavní chod - main course n:
hlavní kořen - taproot
hlavní kružnice - great circle
hlavní loď - nave [archit.]
(v katedrále) {nJv}
hlavní město - capital
{kEpHtHl}
hlavní město - capital city
hlavní město Albánie - Tirana
hlavní město Austrálie - Canberra
{kEnberH}
hlavní město Jemenu - Sanaa
{sHna:}
hlavní město státu Missouri - Jefferson City
hlavní město státu Nevada v USA - Carson City
hlavní město Venezuely - Caracas
{kRa:kHs}
hlavní město Walesu - Cardiff
{ka:rdIf}
hlavní motiv - mainspring n:
hlavní myšlenka - keynote
{ki:nCt}
hlavní myšlenka - preoccupation n:
{pri:a:kjHpJLHn}
hlavní národní plán redukce emisí - NERM [eko.]
hlavní odvodňovací kanál - main drainage canal [eko.]
hlavní ochranná hráz - main protective dike [eko.]
hlavní osvětlovač - gaffer n:
hlavní paluba - main deck n: [lod.]
hlavní plachta lodi - mainsail n: [lod.]
hlavní plán - master plan
hlavní počítač - host computer
hlavní poledník - zero meridian
hlavní produkty - staples
{stJpHlz}
hlavní projektant - chief designer
hlavní redaktor - senior editor
hlavní role - lead
{li:d}
hlavní rybniční stoka - main pond sewer [eko.]
hlavní rybník - main pond [eko.]
hlavní silnice - high road
hlavní skladník - storekeeper
hlavní směr - mainstream n:
označení pro směry v umění, které jsou nejvíce v oblibě (např. hudba pop, rock; knihy: detektivní romány apod.) {mJnstri:m}
hlavní stan, ústředí - headquarters [eko.]
{hedkwOrtRz}
hlavní stěžeň - mainmast n: [lod.]
hlavní stěžeň - topmast
hlavní tok - main stream [eko.]
hlavní trať - main line n: [žel.]
hlavní trať - mainline n: [žel.]
{mJnlTn}
hlavní tribuna - grandstand n:
{grEndstEnd}
hlavní třída - high street n:
hlavní třída - high-street n:
hlavní třída - main street
hlavní účetní kniha - general ledger n:
hlavní účetní kniha - ledger
{leZR}
hlavní úhlopříčka - main diagonal n:
hlavní ulice - main drag n:
hlavní vedení - mains n: [el.]
{mJnz}
hlavní věta - main clause n: [lingv.]
hlavní vchod - front-gate
hlavní výhra - all the marbles n:
hlavní vysílací čas - prime time
hlavní vývozci oleje - major oil exporters [fráz.]
hlavní vzdušné polutanty - MAP [eko.]
{mEp}
hlavní zájem - preoccupation n:
{pri:a:kjHpJLHn}
hrál v hlavní roli - starred
{sta:rd}
jedna z hlavních rolí - co-star
má pohlavní styk - slangově - fucks
mít pohlavní styk - have a go at it
mít pohlavní styk - have intercourse
mít pohlavní styk - have it away
mít pohlavní styk - have it off
mít pohlavní styk - lay with
močopohlavní - genitourinary adj:
mužský pohlavní hormon - androgen
nadhlavník - nadir n:
{nJdR}
oboupohlavní - androgynous adj:
{EndrOZHnHs}
oboupohlavní - bisexual adj:
{bTsekLu:Hl}
pohlavní - carnal adj:
{ka:rnHl}
pohlavní - sexual
{sekLu:Hl}
pohlavní - venereal adj:
{vHnIri:Hl}
pohlavní choroba - venereal disease n:
pohlavní pud - libido
{lHbi:dC}
pohlavní styk - intercourse
{IntRkOrs}
pohlavní styk - sex
{seks}
pohlavní styk - sexual intercourse
pohlavní styk - venery
pohlavní zneužití - statutory rape
pohlavní život - sex
{seks}
pohlavní žláza - gonad n:
provincie v Kanadě s hlavním městem Torontem - Ontario n: [jmén.]
{a:nteri:C}
s upilovanou hlavní - sawn-off adj:
úhlavní - bitter adj:
nepřítel {bItR}
úhlavní nepřítel - arch-enemy
úhlavní nepřítel - archenemy
{a:rSenHmi:}
v hlavní roli - starring
{sta:rIN}
vysílaný v hlavním čase - prime time

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hlavní do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hlavní" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž