Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cum bylo nalezeno překladů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: cum
{kAm}
- sperma
n: [vulg.] [sex.] cum
ejakulované sperma {kAm}
- mrdka
v: [slang.] cum
{kAm}
- ejakulovat
[eko.] accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nahromadit se
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nashromáždit
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- kupit
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- akumulovat
v: accumulate
{Hkju:mjHlJt}
- nahromadit
adj: accumulated
{Hkju:mjHlJtHd}
- nahromaděný
adj: accumulated
{Hkju:mjHlJtHd}
- akumulovaný
[eko.] accumulated water energy
- akumulovaná vodní energie
v: accumulates
{Hkju:mjHlJts}
- hromadí
v: accumulates
{Hkju:mjHlJts}
- akumuluje
adj: accumulating
{Hkju:mjHlJtIN}
- akumulující
[eko.] accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- hromadění
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- nakupení
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- nahromadění
accumulation
{Hkju:mjHlJLHn}
- akumulace
[eko.] accumulation area
- akumulační oblast
[eko.] accumulation coefficient
- kumulační koeficient (toxické látky)
[eko.] accumulation of toxic substances
- kumulace toxických látek
[eko.] accumulation pond
- akumulační rybník
adj: accumulative
{Hkju:mjHlJtIv}
- kumulativní
accumulative
{Hkju:mjHlJtIv}
- akumulační
n: accumulator
- akumulátor
n: acumen
{Hkju:mHn}
- postřeh
n: acumen
{Hkju:mHn}
- bystrost
[eko.] anecumene
- anekumena
as cool as cucumber
- klidný jako Angličan
as cool as cucumber
- s klidem Angličana
as cool as cucumber
- studený jako psí čumák
[eko.] bioaccumulation
- biokumulace
[eko.] bioaccumulation
- bioakumulace
adj: cacuminal
- kakuminální
caecum
- slepé střevo
n: capsicum
- paprika
cecum
- slepé střevo
v: circumambulate
- váhat
v: circumambulate
- okolkovat
circumambulation
- okolky
v: circumcise
- obřezat
v: circumcised
- obřezal
n: circumcision
{sRkHmsIGHn}
- obřízka
n: circumference
{sRkAmfrHns}
- obvod
n: circumference
{sRkAmfrHns}
- hranice
circumference
{sRkAmfrHns}
- okraj
circumferential
- obvodový
n: circumflex
- cirkumflex
n: circumflex
- znak stříška
circumflex
- ^
v: circumfuse
- zalít
v: circumfuse
- oblévat
n: circumlocution
- rozvláčnost
n: circumlocution
- okecávání
circumlocution
- okolkování
adj: circumlocutory
- rozvláčný
v: circumnavigate
- obeplout
v: circumnavigated
- obeplul
circumnavigation
- obeplutí
circumnavigational
- týkající se obeplutí něčeho
adj: circumpolar
- cirkumpolární
v: circumscribe
- vymezit
v: circumscribe
- omezit
v: circumscribe
- ohraničit
adj: circumscribed
{sRkHmskrTbd}
- vymezený
adj: circumscribed
{sRkHmskrTbd}
- omezený
adj: circumscribed
{sRkHmskrTbd}
- ohraničený
n: circumscription
- vymezení
n: circumscription
- omezení
adj: circumspect
{sRkHmspekt}
- obezřelý
adj: circumspect
{sRkHmspekt}
- opatrný
n: circumspection
{sRkHmspekLHn}
- opatrnost
n: circumspection
{sRkHmspekLHn}
- obezřetnost
adv: circumspectly
- obezřetně
n: circumstance
{sRkHmstEns}
- situace
circumstance
{sRkHmstEns}
- poměry
n: circumstance
{sRkHmstEns}
- okolnost
n: circumstance
{sRkHmstEns}
- náhoda
circumstanced
- situovaný např. finančně
n: pl. circumstances
{sRkHmstEnsHz}
- okolnosti
n: circumstances
{sRkHmstEnsHz}
- okolnosti
n: pl. circumstances
{sRkHmstEnsHz}
- situace
adj: circumstantial
{sRkHmstEnSHl}
- vedlejší
adj: circumstantial
{sRkHmstEnSHl}
- podružný
adj: circumstantial
{sRkHmstEnSHl}
- nepřímý
adv: circumstantially
- podružně
circumvent
{sRkHmvent}
- obelstít
v: circumvent
{sRkHmvent}
- obcházet
v: circumvent
{sRkHmvent}
- obejít
circumventable
- schopný být přelstěn
v: circumvented
{sRkHmventId}
- obcházel
n: circumventing
{sRkHmventIN}
- obcházení
n: circumvention
{sRkHmvenSHn}
- obcházení
n: circumvolution
- rotace
n: circumvolution
- otáčení
cirrocumulus
- cirokumulus
n: cucumber
{kju:kHmbR}
- okurka
adj: cucumber
{kju:kHmbR}
- okurkový
cucumber
{kju:kHmbR}
- okurek
cucumber salad
- okurkový salát
n: pl. cucumbers
{kju:kHmRz}
- okurky
cumarone
- kumaron
n: cumber
{kAmbR}
- překážka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cum do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cum" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž