Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz hodný bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
hodný - good
{gUd}
hodný - kind
{kTnd}
hodný - nice (person)
{nTs}
hodný - worthy adj:
{wRDi:}
ctihodný - honourable adj:
ctihodný - respectable adj:
{rIspektHbHl}
ctihodný - reverend adj:
{revRHnd}
ctihodný - venerable adj:
{venRHbHl}
ctihodný - worshipful adj:
{wRLHpfHl}
čistě náhodný - flukey
doporučeníhodný - advisable adj:
{HdvTzHbHl}
dozhodný - focused
{fCkHst}
důvěryhodný - bona fide
důvěryhodný - confident adj:
{ka:nfHdHnt}
důvěryhodný - credible adj:
{kredHbHl}
důvěryhodný - trusted adj:
{trAstId}
důvěryhodný - trustworthy adj:
{trAstwRDi:}
environmentálně vhodný energetický systém - ESES [eko.]
hodný nejvyššího ocenění - laureate n:
{lOri:Ht}
hodný pokárání - censurable n:
hodný zapomnění - unmemorable n:
chválihodný - commendable adj:
{kHmendHbHl}
chválihodný - creditable adj:
{kredHtHbHl}
chválihodný - laudable adj:
{lOdHbHl}
chvályhodný - praiseful adj:
chvályhodný - praiseworthy adj:
{prJzwRDi:}
chvályhodný - praising adj:
{prJzIN}
lahodný - ambrosial adj:
{EmbrCGHl}
lahodný - delicate adj:
{delHkHt}
lahodný - delicious adj:
{dIlILHs}
lahodný - luscious
lahodný - nutty
chutný {nAti:}
lahodný - sapid adj:
lahodný - sweet adj:
{swi:t}
lahodný - toothsome adj:
lahodný - yummy adj:
{jAmi:}
nahodilý, náhodný - incidental [eko.]
{InsIdentHl}
hodný - accidental
{EksHdentHl}
hodný - aleatory adj:
{Jli:HtOri:}
hodný - chance adj:
{SEns}
hodný - coincidental adj:
{kCInsHdentHl}
hodný - fortuitous adj:
{fOrtu:ItHs}
hodný - haphazard adj:
{hEphEzRd}
hodný - hit-and-miss adj:
hodný - incidental adj:
{InsIdentHl}
hodný - odd
{a:d}
hodný - random adj:
{rEndHm}
hodný přístup - random-access n:
hodný, příležitostný - casual [eko.]
{kEGHwHl}
nedůvěryhodný - untrustworthy adj:
{HntrAstwRDi:}
nehodný - undeserving adj:
nehodný - unworthy adj:
{HnwRDi:}
nehodný něčeho - worthless adj:
{wRQlHs}
nenáhodný - nonrandom
nepřechodný - intransitive adj:
nepříhodný - out of place adj:
nerozhodný - hesitant adj:
{hezItHnt}
nerozhodný - indecisive adj:
{IndIsTsIv}
nerozhodný - irresolute adj:
nerozhodný - nip and tuck
nerozhodný - suspensive adj:
nerozhodný výsledek - draw
{drO}
neshodný - anticoincident
nevhodný - improper adj:
{Impra:pR}
nevhodný - inadequate adj:
{InEdHkwHt}
nevhodný - inadvisable adj:
{InHdvTzHbHl}
nevhodný - inapposite adj:
nevhodný - inappropriate
{InHprCpri:It}
nevhodný - inapt adj:
nevhodný - incompatible adj:
{InkHmpEtHbHl}
nevhodný - incongruous adj:
{INkONru:Hs}
nevhodný - inconvenient adj:
{InkHnvi:njHnt}
nevhodný - infelicitous adj:
nevhodný - inopportune
{Ina:pRtu:n}
nevhodný - mismatched adj:
{mIsmESt}
nevhodný - out of place adj:
nevhodný - unaccepted adj:
nevhodný - unadvisable adj:
nevhodný - uncongenial adj:
nevhodný - undue adj:
{Hndu:}
nevhodný - unfavourable adj:
nevhodný - unfit
{HnfIt}
nevhodný - unfitting adj:
nevhodný - unseasonable adj:
nevhodný - unsuitable
{Hnsu:tHbHl}
nevhodný - unsuited adj:
{Hnsu:tId}
nevhodný - wrong n:
{rON}
nevhodný k pití - undrinkable
nevýhodný - disadvantageous adj:
{dIsEdvEntJZHs}
nezáviděníhodný - unenviable adj:
{Hnenvi:HbHl}
ničím pozoruhodný - unremarkable
{HnrIma:rkHbHl}
obdivuhodný - admirable adj:
{EdmRHbHl}
obdivuhodný - wonderful adj:
{wAndRfHl}
opovrženíhodný - contemptible adj:
{kHntemptHbHl}
opovrženíhodný - despicable
{dIspIkHbHl}
podivuhodný - admirable adj:
{EdmRHbHl}
podivuhodný - wonderful adj:
{wAndRfHl}
politováníhodný - lamentable adj:
{lHmentHbHl}
politováníhodný - pitiable adj:
{pIti:HbHl}
politováníhodný - regrettable adj:
{rIgretHbHl}
pozoruhodný - nameable
pozoruhodný - notable
{nCtHbHl}
pozoruhodný - noteworthy
{nCtwRDi:}
pozoruhodný - noticeable
{nCtHsHbHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit hodný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hodný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž