Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz mi bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
- mu
{mu:}
- my (ma nom pl)
{mT}
= fair-minded - fair minded adj:
1. max. úroveň koncentrace, 2. max. hladina kontaminantu - MCL [eko.]
1.přípustný limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice - PEL [eko.]
10 milionů rupií - crore
abdominální - abdominal
{Ebda:mHnHl}
acetonémie - acetonemia n:
adermin - adermin
administrace - administration n:
{EdmInIstrJLHn}
administrační - administrative adj:
{HdmInHstrJtIv}
administrativa - administration n:
{EdmInIstrJLHn}
administrativa - paperwork n:
{pJpRwRk}
administrativně - administratively adv:
{EdmInHstrJtIvli:}
administrativní - administrative adj:
{HdmInHstrJtIv}
administrativní akce - administrative action [eko.]
administrativní jednoduchost - administrative simplicity [eko.]
administrativní opatření - administrative measures
administrativní poplatky - administrative charges. [eko.]
administrator - admin n: [it.]
administrátor - administrator n:
{HdmInHstrJtR}
admirál - admiral n:
{EdmRHl}
admiralita - admiralty n:
{EdmRHlti:}
admirálové - admirals n: pl.
{EdmRHlz}
admit - připustit
Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile - AMRAAM [zkr.] [voj.]
{Emra:m}
Advanced Short-Range Air to Air Missile - ASRAAM [zkr.] [voj.]
Advanced Thermionics Research Initiative - ATRI [zkr.] [voj.]
AEC Atomic Energy Commission - Atomic Energy Commission [eko.]
AEM automatizovaný emisní monitoring - automated emission monitoring [eko.]
aerobní mikroorganismus - aerobic microorganism [eko.]
aerodynamický - aerodynamic
{erCdTnEmIk}
aerodynamicky - aerodynamically
{erCdTnEmIkli:}
aerodynamický - slipstream adj:
aerodynamický - streamlined adj:
{stri:mlTnd}
aerodynamický kanál - wind tunnel n:
aerodynamický třesk - sonic boom
aerodynamický vlak - streamliner
aerodynamika - aerodynamics n:
{erCdTnEmIks}
aerofilní mikroorganismus - aerophilic microorganism [eko.]
aerotolerantní mikroorganismus - aerotolerant microorganism [eko.]
agregační míchání - aggregation stirring [eko.]
agrochemický - agrochemical adj:
{EgrCkemHkHl}
agrochemie - agrochemistry [eko.]
agronomický - agronomic adj:
agronomický - agronomical adj:
agronomie - agronomics n:
agronomie - agronomy n:
achromie - achromia n:
AIM automatizovaný imisní monitoring - automated immission monitoring [eko.]
Air Force Mission Support System - AFMSS [zkr.] [voj.]
Air Launched Cruise Missile - ALCM [zkr.] [voj.]
Air to Air Missile - AAM [zkr.] [voj.]
Air to Ground Missile - AGM [zkr.] [voj.]
akademická hodnost - degree n:
{dIgri:}
akademická svoboda - academic freedom n:
akademický - academe adj:
{EkHdi:m}
akademický - academic adj:
{EkHdemIk}
akademický - academical adj:
akademicky - academically adv:
{EkHdemIkli:}
akademický - scholarly
{ska:lRli:}
akademický rok - academic year n:
akademický titul - academic degree n:
akademie - academia n:
{EkHdi:mi:H}
akademie - academies n: pl.
{HkEdHmi:z}
akademie - academy n:
{HkEdHmi:}
akademie - college n:
{ka:lIZ}
akademik - academian n:
akademik - academic n:
{EkHdemIk}
akademik - academician n:
{EkHdHmILHn}
akademismus - academism n:
aksamit - velours n:
aksamit - velveteen n:
albumin - albumen n:
albumín - albumin
{Elbju:mHn}
albumin (bílkovina) - albumin
{Elbju:mHn}
algoritmický - algorithmic adj:
algoritmicky - algorithmically adv:
alchymický - alchemic adj:
alchymický - alchemical adj:
alchymie - alchemy
{ElkHmi:}
alchymista - alchemist
{ElSHmIst}
alchymistický - alchemistic adj:
alchymistický - alchemistical adj:
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
alochtonní mikroorganismus - allochthonous microorganism [eko.]
alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací) - allocation [eko.]
{ElHkJLHn}
alokace, přidělení, promítnutí - environmental allocation [eko.]
Promítnutí ekologických vlivů do různých vstupů a výstupů sytému sledovaného produktu. Zúžení pojmu alokace na ekologické efekty (na rozdíl např. od alokace nákladů, pracovních sil apod.).
aluminium - aluminum n:
{Hlu:mHnHm}
ambitrofní mikroorganismus - ambitrophic microorganism [eko.]
amfetamin - amphetamine n: [chem.]
psychoaktivní látka {EmfetHmi:n}
amfetaminy - amphetamines
{EmfetHmi:nz}
amfimixie - amphimixis n:
amid - amide
amidopyrin - amidopyrine n:
Amiga - Amiga n:
16bit počítač {Hmi:gH}
amin - amine n:
aminobenzen - aminobenzene [eko.]
aminokyselina - amino acid
aminosloučenina - amine compound [eko.]
aminová skupina - amino group n: [chem.]
Amish - Amish n: [jmén.]
americký následovník menonitského biskupa Ammana (vyznávají jednoduchost života, neužívají příliš techniku) {a:mIL}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit mi do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mi" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž