Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ground bylo nalezeno překladů: 121 (přesná shoda: 21, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: ground
{grVnd}
- zemina
n: ground
{grVnd}
- příčina
n: ground
{grVnd}
- místo
n: ground
{grVnd}
- důvod
n: ground
{grVnd}
- dno
ground
{grVnd}
- přízemní
v: ground
{grVnd}
- zakotvit
n: ground
{grVnd}
- základ
v: ground
{grVnd}
- uzemnit
n: ground
{grVnd}
- terén
n: ground
{grVnd}
- půda
n: ground
{grVnd}
- pozemek
n: ground
{grVnd}
- podklad
ground
{grVnd}
- základy
v: [neprav.] ground
{grVnd}
- grind/ground/ground
(past) ground
{grVnd}
- mlel
adj: ground
{grVnd}
- pozemní
ground
{grVnd}
- pozice
ground
{grVnd}
- země
ground
{grVnd}
- zem
adj: ground
{grVnd}
- mletý
adj: aboveground - nadzemní
aboveground nuclear testing - nadzemní nukleární testování
[eko.] affected groundwater level - ovlivněná hladina podzemní vody
v: aground
{HgrVnd}
- najet na mělčinu
background
{bEkgrVnd}
- okolnosti
background
{bEkgrVnd}
- grafické pozadí
n: background
{bEkgrVnd}
- pozadí
background
něčí {bEkgrVnd}
- minulost
pl. backgrounds
{bEkgrVndz}
- pozadí
battleground
{bEtHlgrVnd}
- bojiště
v: break ground
- připravit půdu pro
v: break ground
- zorat
campground
{kEmpgrVnd}
- tábořiště
[eko.] complete underground wall
- úplná podzemní stěna
[eko.] depression groundwater level
- depresní hladina podzemní vody
[eko.] dump of radioactive wastes in deep underground spaces
- úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
[eko.] dumping ground
- skládka odpadu
dumping ground
- odval
[eko.] dynamic ground water level
- dynamická hladina podzemní vody
elevated ground-floor
- zvýšené přízemí
[eko.] elevation groundwater level
- elevační hladina podzemní vody
n: fairground
- trh
fairground
- výstaviště
[eko.] fishing ground
- rybářský revír
n: foreground
{fOrgrVnd}
- popředí
foreground
{fOrgrVnd}
- prioritní
gain ground
- nabývat vliv
gain ground
- nabýt převahy
ground beef
- sekané hovězí
ground coffee
- mletá káva
n: ground cover
- rostlinný porost
n: ground crew
- pozemní služba
ground crew
- pozemní personál
[eko.] ground erosion
- dnová eroze (toku)
ground floor
- dolní plošina v autobusu
ground floor
- přízemí
[eko.] ground formation
- dnový útvar
ground glass
- neprůsvitné sklo
ground glass
- matované sklo
ground glass
- matné sklo
ground glass
- broušené sklo
[eko.] ground ice
- dnový led
n: ground plan
- půdorys
[eko.] ground preparation
- příprava pozemku
ground rule
- základní pravidlo
ground speed
- rychlost vůči zemi
n: ground squirrel
- zemní veverka
n: ground swell
- spodní vlna
[eko.] ground velocity
- dnová rychlost
[eko.] ground water
- podzemní voda
[eko.] ground water catchment
- povodí podzemní vody
[eko.] ground water retention period
- doba retence podzemní vody
n: [slang.] [amer.] ground zero
- označení pro bordel v pokoji studenta
ground-floor
- přízemí
groundbait
- vnadidlo
grounded
{grVndId}
- zakořeněný
grounded
{grVndId}
- upoutaný k zemi
grounded
{grVndId}
- uzemněný
grounder
- přízemní míč
n: groundhog
{grVndha:g}
- psoun prériový
n: Groundhog Day
2. únor
- Hromnice
n: grounding
{grVndIN}
- průprava
grounding
{grVndIN}
- základy
adj: groundless
{grVndlHs}
- bezdůvodný
adj: groundless
{grVndlHs}
- nepodložený
groundnut
{grVndnAt}
- podzemnice olejná
n: groundplan
- půdorys
n: pl. grounds
{grVndz}
- základy
n: pl. grounds
{grVndz}
- povrchy
pl. grounds
{grVndz}
- dna
pl. grounds
{grVndz}
- země
n: groundsheet
- karimatka
n: groundsman
- správce
groundswell
{grVndswel}
- vzrůst
groundswell
{grVndswel}
- zdvihnutí země
n: groundwater
{grVndwa:tR}
- podzemní voda
[eko.] groundwater balance
- bilance podzemní vody
[eko.] groundwater filtration
- filtrace podzemní vody
[eko.] groundwater level
- hladina podzemní vody
[eko.] groundwater regime
- režim podzemní vody
[eko.] groundwater table
- hladina podzemní vody
[eko.] groundwater table depth
- hloubka hladiny podzemní vody
[eko.] groundwater yield
- vydatnost podzemní vody
groundwork
{grVndwRk}
- podklady
v: hold ground
- neustoupit
v: hold one's ground
- neustoupit
[eko.] hydrostatic groundwater pressure
- hydrostatický tlak podzemní vody
[eko.] initial height of groundwater level
- počáteční výška hladiny podzemní vody
v: keep ground
- neustoupit
v: keep one's ground
- neustoupit
[eko.] natural ground water protection
- přírodní ochrana podzemní vody
[eko.] natural groundwater level
- přirozená hladina podzemní vody
on the grounds that
- s tím že
[eko.] optimum groundwater level depth
- optimální hloubka hladiny podzemní vody
adj: overground
- pozemní
adj: overground
- povrchový
adj: overground
- nadzemní
n: playground
{plJgrVnd}
- hřiště
[eko.] pond ground
- dno rybníka
proving ground
- zkušební terén

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ground do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ground" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž