Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz základ bylo nalezeno překladů: 117 (přesná shoda: 17, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
základ - base n: [it.]
{bJs}
základ - basic n:
{bJsIk}
základ - basis n:
{bJsHs}
základ - bed
{bed}
základ - bedding n:
{bedIN}
základ - essence n:
{esHns}
základ - fiber n:
{fTbR}
základ - foothold n:
{fUthCld}
základ - footing n:
{fUtIN}
základ - foundation n:
{fVndJLHn}
základ - fundament n:
základ - grassroots
{grEsru:ts}
základ - ground n:
{grVnd}
základ - radix n: [mat.]
základ logaritmu, číselné soustavy
základ - rudiment n:
základ - stuff
{stAf}
základ - underlie n:
{AndRlT}
plošné zakládání - shallow foundation [stav.]
být základem - underlie
{AndRlT}
být základnou - base
{bJs}
časová základna - timebase n:
domácí základna - home base n:
erozní základna - erosion base line [eko.]
finanční základna - monetary base
letecká základna - air base
letecká základna - air-base
letecká základna - airbase
na základě - based on
na základě - by virtue
of - čeho
na základě něčeho - pursuant
{pRsu:Hnt}
na základě odhadu - by guess
natřený základní barvou - primed adj:
{prTmd}
nejzákladnější - basest adj:
nezakládající se na faktech - nonfactual
nezakládat se na pravdě - wide of the mark (to be)
nulový základ/růst - zero growth
odpalovací základna - launch pad n:
odpočitatelný od základu daně - tax-deductible
platební styk na základě příkazu - direct debit
plošné základy - shallow foundation [stav.]
polutanty, kriteriální (základní) - pollutants, criteria [eko.]
první stupeň základní školy - middle school
růstová základna - rate base [eko.]
splacený základní kapitál - paid capital stock [fin.]
spoluzakladatel - co-founder n:
spoluzakladatel - cofounder n:
{kCfVndR}
tvořil základ - underlain
vyslovení základní myšlenky - keynote address
vyslovení základní myšlenky - keynote speech
základ daně - tax base
zakládá - establishes v:
{IstEblILIz}
zakládač - collator n:
zakládající - former adj:
člen nadace {fOrmR}
zakládající člen - charter member
zakládání - basing n:
{bJsIN}
zakládání - establishing n:
{IstEblILIN}
zakládání - stowing n:
zakládat - establish
{IstEblIL}
zakládat - found
{fVnd}
zakládat se - found
{fVnd}
zakladatel - founder n:
{fVndR}
zakladatel - institutor n:
zakladatelé - founders n:
{fVndRz}
zakladatelka - foundress n:
zakladatelské akcie - founder's shares [eko.]
základna - base n: [mat.] [voj.]
{bJs}
základna - baseline n:
{bJslTn}
základna - bases
{bJsHz}
základna - basis [eko.]
{bJsHs}
základna - fundament n:
základna - outpost n:
{VtpCst}
základ - basal adj:
{bJsHl}
základ - base
{bJs}
základ - basic adj:
{bJsIk}
základ - canonical adj: mat. it.
Dva objekty se stejným kanonickým tvarem jsou ekvivalentní.
základ - cardinal adj:
{ka:rdHnHl}
základ - cornerstone adj:
{kOrnRstCn}
základ - elemental
{elHmehntHl}
základ - elementary
{elHmehntri:}
základ - essential
{IsenLHl}
základ - foundational
základ - fundamental adj:
{fAndHmentHl}
základ - inherent adj:
{InhIrHnt}
základ - institutional
{InstItu:LHnHl}
základ - key adj:
key functions {ki:}
základ - prima adj:
{pri:mH}
základ - primary adj:
{prTmeri:}
základ - prime adj:
{prTm}
základ - radical adj:
{rEdHkHl}
základ - rudimentary
{ru:dHmentRi:}
základ - ultimate
{AltHmHt}
základní čára - base line n:
základní čára - baseline n:
{bJslTn}
základní část - body n:
{ba:di:}
základní daň - basic tax [eko.]
základní deska - motherboard n: [it.]
základní hmota - matrix
{mJtrIks}
základní inflace - underlying inflation [eko.]
základní jmění - capital
{kEpHtHl}
základní jmění - capital stock
základní jmění - fixed assets
základní kámen - cornerstone
{kOrnRstCn}
základní komodity - essential commodities [eko.]
základní myšlenka - keynote n:
{ki:nCt}
základní mzda - base pay n:
základní mzda - basic wage [eko.]
základní nátěr - undercoat
{AndRkCt}
základní období - base period
základní operace (v systému) - basic operation [eko.]
základní pásmo - baseband
základní pilíř - linchpin
{lInSpIn}
základní pilíř - lynchpin
základní pravidlo - ground rule
základní proces (v systému) - basic process [eko.]
základní průmysl (odvětví) - basic industry [eko.]
základní prvky - elements
{elHmHnts}
základní rozvržení - basic layout [fráz.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit základ do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "základ" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž