Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz pro bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
pro - -nak
pro - -ért
31. prosinec - December 31
8. prosinec - December 8
aerobní proces - aerob/oxigént igénylő folyamat
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetirányítási intézmény
agentura pro ochranu prostředí životního - környezetvédelmi ügynökség
anaerobní proces - oxigén nélküli (anaerob) folyamat
analýza procesu - folyamatelemzés
analýza vlivů na prostředí životní - környezeti hatás megállapítása
analýza životního prostředí - környezeti elemzés
Antverpy (provincie) - Antwerpen (tartomány)
banka vzorků životního prostředí - környezeti mintapéldány bank
bankovnictví pro snižování emisí - emissziócsökkentési bank
bariéra protihluková - zajvédő
bělící proces - fehérítés
bělicí prostředek - fehérítőszer
biochemický proces - biokémiai folyamat
biologická produkce - biológiai termelés
biologický proces - biológiai folyamat
C (programovací jazyk) - C (programozási nyelv)
cíl kvality životního prostředí - környezetminőségi célkitűzés
cit pro přírodu - természetszeretet
čin protiprávní - jogellenes lépés
čin trestný proti prostředí životnímu - környezet elleni bűn
data z oblasti životního prostředí - környezeti adatok
digitální systém pro zpracování obrazových dat - képfeldolgozó digitális rendszer
diskontinuální proces - szakaszos folyamat
dopad na životní prostředí - környezeti következmény
dopad na životní prostředí - környezetre gyakorolt hatás
dotace na ochranu životního prostředí - környezetvédelmi támogatás
dysprosium - diszprózium
Eclipse (vývojové prostředí) - Eclipse
ekonomika podniků v oblasti životního prostředí - cégek környezetgazdaságtana
ekonomika prostředí životního - környezetgazdaságtan
Elektrický proud - Elektromos áram
etika prostředí životního - környezetetika
Evropská agentura pro životní prostředí - Európai Környezetvédelmi Ügynökség
Evropská rada pro životní prostředí - Európai Környezetvédelmi Tanács
File Transfer Protocol - File Transfer Protocol
finanční prostředky Společenství - Közösségi pénzügy
fond životního prostředí - környezetvédelmi alap
fotochemický produkt - fotokémiai termék
Golfský proud - Golf-áramlat
Hilbertův prostor - Hilbert-tér
historie životního prostředí - környezeti történelem
hluk v životním prostředí - környezeti zaj
hodnocení životního prostředí - környezetértékelés
hromadné sdělovací prostředky - tömegtájékoztatási eszközök
Hrubý domácí produkt - Bruttó hazai termék
hygiena prostředí životního - környezetegészségügy
Hypertext Transfer Protocol - HTTP
chemický proces - vegyi folyamat
chemický provoz - vegyi létesítmény
chemie životního prostředí - környezetkémia
chemikálie v životním prostředí - kémiai anyag a környezetben
choroba v důsledku znečištění životního prostředí - környezettel kapcsolatos betegség
indikátor kvality prostředí životního - környezetminőség mutatója
indikátor prostředí životního - környezeti mutató/indikátor
informace o stavu životního prostředí - adatok a környezet állapotáról
informace o životním prostředí - környezeti információ
informace pro spotřebitele - fogyasztók tájékoztatása
informace pro veřejnost - a köz tájékoztatása
informační systém o životním prostředí - környezeti információs rendszer
informatika o prostředí životním - környezetinformatika
instituce veřejná pro obchod a průmysl - ipari, kereskedelmi közintézmény
integrované technologie ochrany životního prostředí - integrált környezetvédelmi technológia
investice na ochranu životního prostředí - környezetvédelmi beruházás
Kategorie:Program Apollo - Kategória:Apollo-program
Kategorie:Programování - Kategória:Számítógép-programozás
Kategorie:Protisté - Kategória:Protiszták
komunikační prostředky - kommunikációs eszköz
koncepce prostředí životního - környezeti felfogás
konzervační prostředek - tartósítószer
koridor pro zvířata - állatfolyosó
kritérium hodnocení životního prostředí - környezetértékelési szempont
kritérium kvality životního prostředí - környezetminőségi szempont
kritérium životního prostředí - környezeti szempont
kvalita životního prostředí - környezetminőség
látka nebezpečná pro prostředí životní - környezetre veszélyes anyag
legislativa k chemikáliím v prostředí životním - környezeti vegyianyagok jogszabályai
lesní produkt - erdészeti termék
lesnická produkce - erdészeti termelés
licence v oblasti prostředí životního - környezetvédelmi engedély
manipulace reprodukční - szaporítási manipuláció
Marcel Proust - Marcel Proust
materiál provozní rizikový - veszélyes munkaanyag
Metrický prostor - Metrikus tér
Mezinárodní agentura pro atomovou energii - Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség
Mezinárodní organizace pro civilní letectví - ICAO
monitorování životního prostředí - környezeti monitoring
Mořský proud - Tengeráramlat
nádrž pro uhlovodíky akumulační - szénhidrogéntároló tartály
náklady na ochranu prostředí životního - környezetvédelmi költség
náklady na prostředí životní - környezeti költség
napětí pro prostředí životní - környezeti aggodalom
nařízení pro ochranu prostředí životního - környezetvédelmi utasítás
nauka o životním prostředí - környezettudomány
nebezpečí pro prostředí životní - környezeti veszély
norma kvality prostředí životního - környezetminőségi szabvány
norma ochrany proti škůdcům - növényvédőszerre vonatkozó szabvány
Objektově orientované programování - Objektumorientált programozás

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit pro do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pro" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama