Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz age bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: age
{JZ}
- zestárnout
n: age
{JZ}
- věčnost
n: age
{JZ}
- stárnutí
v: age
{JZ}
- stárnout
adj: age
{JZ}
- věkový
n: age
{JZ}
- epocha
age
{JZ}
- věk
n: age
{JZ}
- doba
age
{JZ}
- stáří
n: a coon's age - dlouhá doba
n: a dog's age - dlouhá doba
a dog's age - 10 až 15 let
[fráz.] a group people having approximately the same age - skupina lidí mající v průměru stejný věk
[eko.] ability to damage plant - schopnost poškodit rostlinu
[eko.] absolute advantage - absolutní výhoda
[eko.] acariphage - akarofág
n: acreage
{JkRIZ}
- výměra
acreage
{JkRIZ}
- orná půda
acute shortage
- akutní nedostatek
n: ad agency
ad jako advertisement
- reklamní agentura
n: adage
{EdHZ}
- průpověď
n: adage
{EdHZ}
- pořekadlo
n: pl. adages
- pořekadla
[eko.] additional nutriment of entomophage
- doplňková potrava entomofága
additional postage
- doplatek poštovného
n: advantage
{EdvEntIZ}
- přednost
n: advantage
{EdvEntIZ}
- prospěch
v: advantage
{EdvEntIZ}
- zvýhodnit
advantage
{EdvEntIZ}
- využít
advantage
{EdvEntIZ}
- výhoda
v: advantaged
{EdvEntIZd}
- zvýhodnil
adj: advantaged
{EdvEntIZd}
- zvýhodněný
advantageous
{EdvHntJZHs}
- výhodný
advantageous
{EdvHntJZHs}
- prospěšný
advantageously
- prospěšně
n: advantageousness
- výhodnost
n: pl. advantages
{EdvEntIZIz}
- výhody
[eko.] aesthetic damage
- estetická škoda
after-image
- přetrvávající vjem
after-image
- následný obraz
afterimage
{EftRImIZ}
- přetrvávající vjem
afterimage
{EftRImIZ}
- paobraz
age before beauty
- mladí pustí sednout staré
n: age bracket
skupina lidí mající přibližně stejný věk
- vrstevníci
n: age group
- vrstevníci
age of majority
- věk zletilosti
adj: age-old
- letitý
aged
{JZId}
- starý
n: agedness
- letitost
n: [jmén.] Agee
příjmení {JZi:}
- Agee
ageing
- stárnutí
ageism
- věková diskriminace
ageist
- diskriminující staré
adj: ageless
{JZlHs}
- nestárnoucí
adj: ageless
{JZlHs}
- věčný
ageless
{JZlHs}
- věčně mladý
adj: agelong
- dávný
adj: agelong
- odvěký
n: pl. agencies
{JZHnsi:z}
- agentury
n: agency
{JZHnsi:}
- zastoupení
agency
{JZHnsi:}
- kancelář
agency
{JZHnsi:}
- orgán
[eko.] agency
{JZHnsi:}
- agentura, jednatelství
n: agency
{JZHnsi:}
- úřad
agency
{JZHnsi:}
- jednatelství
agency
{JZHnsi:}
- agentura
[eko.] agency growth
- růst agentury
agenda
{HZendH}
- jednací program
agenda
{HZendH}
- program jednání
agenda
{HZendH}
- pořad
agenda
{HZendH}
- program schůze
agenda
{HZendH}
- program
n: agenda
{HZendH}
- zápisník
n: agenda
{HZendH}
- agenda
agenda
{HZendH}
- pořad jednání
[eko.] agenda control
- řízení agendy
n: pl. agendas
{HZendHz}
- agendy
agenesis
- ageneze
agent
{JZHnt}
- činitel
agent
{JZHnt}
- agens
[eko.] agent
{JZHnt}
- jednatel, činitel
agent
{JZHnt}
- zprostředkovatel
agent
{JZHnt}
- jednatel
agent
{JZHnt}
- činidlo
agent
{JZHnt}
- zástupce
agent
{JZHnt}
- agent
agent provocateur
- agent "provokatér"
agents
{JZHnts}
- činitelé
agents
{JZHnts}
- agenti
n: ageratum
{HZerHtHm}
- nestařec
n: pl. ages
{JZHz}
- věky
ages
hovor. {JZHz}
- dlouho
agiotage
- ažiotáž
air rage
- agresivní pasažer v letadle
n: alcoholic beverage
- lihovina
n: pl. alcoholic beverages
- lihoviny
[eko.] algophage
- algofág
all the world's a stage
- svět je jeviště
American Sign Language
- americká znaková řeč
amperage
{EmpRIZ}
- proudová intenzita
anchorage
{ENkRHZ}
- kotevné
anchorage
{ENkRHZ}
- kotviště
[eko.] antifeeding agent
- protipožerová látka
[eko.] antiseptic agent
- antiseptikum
apanage
- apanáž
appanage
- apanáž
n: appendage
{HpendIZ}
- přívěsek
n: pl. appendages
{HpendIZIz}
- přívěšky
arbitrage
{a:rbItra:G}
- arbitráž

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit age do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "age" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž