Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
- v řecké abecedě znak pro hlásku f
abreografie - rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)
acidifikace - okyselení
acidofilní - kyselomilný, žijící v kyselém prostředí
acidofilní - a. mléko mléko zkvašené bakteriemi mléčného kvašení
ad infinitum - donekonečna, stále, nekonečně
affidavit
{afidavit}
- místopřísežné prohlášení
afilace
- přičlenění, přidružení
afilace
- pobočka nebo samostatný, ale podřízený (ovládaný) subjekt, podnik
afiliace
- osvojení (přijetí za syna)
afiliace
- přijetí do okruhu nebo organizace
afiliace
- navazování těsného osobního kontaktu, vztahu
afiliantní
- přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský
afinace
- čištění, zušlechťování, zjemňování
afinita
- 1. příbuznost, vzájemný vztah, blízkost
afinita
- 2. schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí
afirmace
- přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení
afirmativní
- Afirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmínek nebo, což je spornější, aby byla rovnost zajištěna přímo ("rovný výsledek").
afiš
- reklamní nápis, plakát
afix
- gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona
agorafilia
- chorobná túžba po voľnom priestranstve
agrafie
- chorobná ztráta schopnosti psát
amfi-
- první část složených slov mající význam dvojaký, dvoustranný, zdvojený
amfibie
- 1. obojživelník
amfibie
- 2. obojživelné letadlo
amfibolie
- logická chyba, která vyplývá z dvojsmyslnosti
amfigonie
- pohlavní rozmnožování (splýváním pohlavních buněk)
amfion
- obojetný ion, elektroneutrální částice nesoucí kladný i záporný elektrický náboj
amfiteátr
- elipsovitý nezastřešený prostor se stupňovitě se zvedajícími řadami pro diváky
amplifikace
- zvětšení, zesílení, rozšíření,rozmnožení
androfilie
- náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže
angiografie
- rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky
antropofilní-
- provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), hemerofilní
antropomorfismus
- přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti
antropomorfizmus
- přenesení lidských vlastností na přírodní síly nebo na smyšlené bytosti
antroposofie
- učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
antropozofie
- učení o moudrosti člověka, schopného spojení s vyššími světy
areografie
- nauka o povrchu Marsu
arteriografie
- rentgenologické vyšetření tepen po předchozím vstříknutí kontrastní látky
artificialismus
- malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích
artificializmus
- malířský styl 20. a 30. let 20. století založený na volných asociacích
astrofie
- kompozice básně bez členění do strof
astrokartografie
- deskriptivní metoda moderní astrologie
atrofie
- zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky
austrofil
- stoupenec Rakousko-Uherska
autobiografie
- vlastní životopis
autotrofie
- způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek
batygrafie
- průzkum vodních hloubek
beatifikace
- v římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného
benefice
- představení (obv. divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru
benefice
- kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel
beneficient
- oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu
beneficium
- trvalé právo na určitý úřad
beneficium
- poskytnutí úřadu nebo majetku, z něhož plyne nějaký příjem
benefit
- zaměstnanecká výhoda
bibliofilie
- 1. knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků 2. vzácná nebo krásná kniha nebo tisk
bibliofilie
- tisk vydávaný v číslované edici
bibliografie
- ucelený soubor druhotných informací
bibliografie
- obor zpracování a užití těchto informací
bibliografie
- seznam knih, literatury, spisů
bifidus
- dvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části
biofilie
- pud sebezáchovy
biografický
- životopisný
biografie
- životopis
bona fide
{boná fidé}
- v dobré víře, v dobrém úmyslu
bonifikace
- zvýhodnění, náhrada, odškodné
briefing
{brífing}
- krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka
brífink
{brífing}
- krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka
carmen figuratum
{karmen figurátum}
- tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram
certifikát
- průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti
choreografie
- kompozice tance
choreografie
- umělecké vedení tanečního (baletního) souboru
chromatografie
- chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky
chronofilie
- označení pro skupinu parafilií charakterizovaných věkem osob, na něž je erotická náklonnost zaměřena. Do pojmu spadá pedofilie, infantofilie, hebefilie, efebofilie, gerontofilie, případně též (neparafilní) teleiofilie. Termín zavedl americký sexuolog John Money.
chronostratografický
- omezený časem
config
{konfig}
- zvláštní textový soubor ovládající určité aspekty výkonu operačního systému v MS-DOS a OS/2
defibrilace
- defibrilace - léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor. Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas &#8222
defibrilace
- vymaže&#8220
defibrilace
- veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu. Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor bez léčby vede rychle k smrti. D. se provádí okamžitě, jakmile je to možné (pacient při fibrilaci je v bezvědomí). Dvě elektrody se přikládají na hrudník a aplikuje se krátký elektrický výboj. Není-li d. dostupná, je nutná k
defibrilátor
- přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem
deficience
- nedostatek, nedokonalost, vada
deficit
- schodek, ztráta, nedostatek
defilé
- slavnostní pochod, přehlídka
defilírka
- slavnostní pochod, přehlídka
definice
- slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu
definice
- výměr
definitiva
- trvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě
definitivní
- konečný
definovat
- přesně určit, podat definici
deifikace
- zbožnění, zbožštění
deln
- 1. ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit
deln
- 2. plavecký styl
delfinárium
- umělá nádrž pro delfíny
demografie
- věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva
denacifikace
- odstranění nacistů a jejich vlivu v poválečném Německu
dermatoglyfika
- nauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech
desertifikace
- proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka
desinficiens
- prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů
detoxifikace
- léčba závislostí na alkoholu nebo drogách
dexiografie
- psaní zleva doprava
dezertifikace
- proces rozšiřování pouště (zejm. na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny