Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz akt bylo nalezeno významů: 103 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
akt - 1. čin, výkon
akt - 2. dějství
akt - 3. výtv. umění-dílo zobrazující nahý lidský model
ablaktace - 1. odstavení mláděte
ablaktace - 2. způsob šlechtění, při němž se roub neoddělí od mateřské rostliny, dokud dokonalé nesroste, odkájení
abstrakt - referát, souhrn, shrnutí, synopse
abstrakt norem - souhrn, shrnutí norem
abstrakt - odtažitý, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový
abstraktum - abstraktní pojem
abstraktum - abstraktní podstatné jméno
akta - 1. úřední spisy
akta - 2. sborník vědeckých prací, ediční řada
aktér - aktivní účastník
aktino- - první část složených slov mající význam paprsek, záření
aktinoid - jeden ze čtrnácti radioaktivních chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za aktiniem
aktinometrie - nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země
aktinomyceta - jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím
aktinomycin - antibiotikum s protinádorovým účinkem
aktinomykosy - infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinomykózy - infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami
aktinoterepie - léčebné ozařování
aktivace - vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti
aktivita - 1. činnost, činorodost
aktivita - 2. schopnost reagovat na vnější podněty
aktivita - 3. počet radioaktivních přeměn za jednotku času
aktivní - činný, výkonný
aktivovat - uvádět v činnost
aktivovat - povzbuzovat
aktivum - 1. majetek, jmění firmy
aktivum - 2. slovesný činný rod
aktologie - věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika
aktor - metodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém
aktovka - 1. taška, zejm. na spisy
aktovka - 2. divadelní hra o jednom dějství
aktualisace - přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání
aktualisace - doplnění o nejnovější údaje
aktualisace - zpřítomnění
aktualita - novinka, čerstvá zpráva
aktualizace - přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání
aktualizace - doplnění o nejnovější údaje
aktualizace - zpřítomnění
aktuální - týkající se současnosti, živý
aktuální - naléhavý
anafylaktický - vztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí
apogalaktikum - bod na dráze hvězdy obíhající kolem středu galaxie, v němž je hvězda od středu galaxie nejvíce vzdálena
artefakt - umělý výtvor, lidský výrobek
artefakt - 1. prehistorický nástroj
artefakt - 2. uměle vzniklá nebo pozměněná struktura buněk
ataraktikum - druh utišujících léků
ataraktikum - uvolňuje chorobné napětí, úzkost
atraktant - látka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obv. potravy
atraktivita - přitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost
atraktivní - poutavý, budící zájem
atraktivní - lákavý, vábivý
autodidakt - samouk
bakteri- - první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální
bakteriální - související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi
baktericidní - usmrcující, ničící bakterie
bakterie - kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
baktérie - kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce
bakterio- - první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální
bakteriocidní - ničící (zabíjející)bakterie
bakteriofág - mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie
bakteriofág - bakteriožrout
bakteriologie - nauka o bakteriích
bakteriosa - choroba rostlin způsobená bakteriemi
bakteriostatický - bránící růstu mikrobů
bakterióza - choroba rostlin způsobená bakteriemi
bakterisace - obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi
bakterizace - obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi
bhakti - oddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem
bioaktivace - biologický způsob čištění odpadních vod
charakter - povaha
charakter - souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních
charakter - osobnost
charakteristický - význačný, výrazný
charakteristika - vystižení podstaty jevu, podstatných znaků
charakterní - 1. statečný, čestný
charakterní - 2. představující vyhraněné povahové typy postav
daktyl - trojslabičná sestupná stopa
daktyl - daktylský verš
daktyloskopie - nauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů
daktylotika - prstová abeceda (daktylní abeceda)
daktylský - složený z daktylů
desaktivace - zbavení účinnosti
desaktivace - odstraňování, snižování radioaktivního zamoření
dezaktivace - zbavení účinnosti
dezaktivace - odstraňování, snižování radioaktivního zamoření
didaktický - poučný, poučující, vyučovatelský
didaktika - teorie vyučování a vzdělávání
didaktika - výchovná tendence
epakta - počet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem
exakt - založený na přesnosti, přesný, dokonalý
exakt - přísně vědecký
exaktnost - přesnost, dokonalost
extrakt - výtažek, výluh
fakt - skutečnost, událost, skutek, ověřený jev
fakticita - povaha toho, co existuje jako fakt
faktický - skutečný, opravdový
faktický - věcný
faktografičnost - pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení
faktografičnost - jednoduchost a úspornost ve vyjadřování a písemném projevu
faktografie - popis jevů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny