Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz éter bylo nalezeno významů: 92 (přesná shoda: 3, obsahující výraz: 89).

 

výraz Význam   CZ význam
éter - 1. etyléter bezbarvá kapalina vyrobená z lihu, používaná jako rozpouštědlo a k narkóze
éter - 2. látka, jejíž molekula obsahuje dvě uhlíkaté skupiny propojené kyslíkem
éter - 3. ve starém Řecku látka vyplňující vesmírný prostor
ceteris paribus - za stávajících podmínek
cybeteria - kybernetická kafeterie, Internet kavárna
Démétér - v řecké mytologii-bohyně mateřství
deterent - odpuzovací, zashašovací prostředek nebo metoda
detergent - syntetický prací, čisticí prostředek obsahující účinné složky
deteriorace - dočasné, krátkodobé snížení rozumových schopností
deteriorisace - zhoršování
deteriorisace - znehodnocování materiálu, degradace
deteriorizace - zhoršování
deteriorizace - znehodnocování materiálu, degradace
determinace - vymezení, určení pojmu
determinace - stanovení vývojového směru
determinace - vztah mezi určujícím a určovaným
determinant - pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici
determinismus - názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
deterministický - vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmus - názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovat - určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním
deterse - druh ledovcové eroze
deterze - druh ledovcové eroze
et cetera - a jiné, a tak dále, zkratka etc., atd.
éterický - 1. prchavý
éterický - 2. nadzemský, vzdušný
éterický - 3. útlý, jemný
eternit - azbestocementová krytina
foeter alkohol - Přesnějí "foetor ex ore alcoholicus" znamená zápach z úst po alkoholu.
hetéra - antická milostnice
hetéra - vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně
hetérismus - raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě
hetérizmus - raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě
hetero- - první část složených slov mající význam jiný, různý
heterocyklický - související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík
heterocysty - Tvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.
heterofág - živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor
heterofázie - porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit
heteroforie - porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání
heterofylie - různolistost
heterogamie - cizosprašnost
heterogenese - teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody
heterogeneze - teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody
heterogenita - různorodost, heterogennost
heterogenní - různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený
heterogonie - různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování
heterokarpie - výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci
heteroklise - mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost
heteroklize - mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost
heterolalie - slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel
heterolysa - heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu
heterolýza - heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu
heteromorfie - mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus
heteronomie - závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům
heteronomie - lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem
heteronomní - předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným
heteronomní - podmíněný vnějším popudem
heteronymie - pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů
heterose - jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče
heterosexualita - pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví
heterosexualita - různopohlavnost
heterosféra - část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí
heterosporie - různovýtrusnost
heterosugesce - ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou
heterotrofie - výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy
heterotrofní - odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy
heterotropie - zjevné šilhání, strabizmus
heteroze - jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče
heterozygot - organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty
indeterminismus- - názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
indeterminizmus - názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
Kafeterie - Bonusový program ve firmách, za splněné úkoly dostává zaměstnanec body, které může směňovat za různě oceněné benefity. Bezhotovostní odměňování.
koketerie - ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost
koketerie - nezodpovědné zahrávání si s něčím
koketérie - ženská vyzývavost, snaha upoutat pozornost
koketérie - nezodpovědné zahrávání si s něčím
marketerie
{marketrí}
- jemná intarzie
marqueterie
{marketrí}
- jemná intarzie
metér
- ruční sazeč zalamující sloupce do stránek
meteroid
- těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)
peoplemeter
{píplmítr i píplmetr}
- měřič sledovanosti televizních programů
préteritum
- minulý čas vyjadřující děj v minulosti skončený a bez vztahu k přítomnosti
reterát
- záchod
speedometer
{spídomítr}
- rychloměr, tachometr
sub specie aeternitatis
{sub specié éternytátys}
- pod zorným úhlem věčnosti, obecně posuzováno
ureter-
- první část složených slov mající význam močovod
uretero-
- první část složených slov mající význam močovod
veterán
- vysloužilec
veterán
- účastník soutěží nejstarší věkové kategorie
veteraniáda
- soutěž veteránů
veterinární
- zvěrolékařský
veterinářství
- zvěrolékařství

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny