Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz charakter bylo nalezeno překladů: 45 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 38).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
charakter - character
{kerIktR}
charakter - disposition n:
{dIspHzILHn}
charakter - fiber
{fTbR}
charakter - nature n:
{nJSR}
charakter - personality n:
{pRsHnElIti:}
charakter - spirit n:
{spIrHt}
charakter - trait n:
{trJt}
bezcharakter - greasy adj:
{gri:si:}
bezcharakter - slavish adj:
{slJvIL}
bezcharakter - unprincipled adj:
{HnprInsHpHld}
bezcharakternost - perfidy
{pRfIdi:}
biologická charakteristika vody - biological water charakteristic [eko.]
derivační charakteristika - shunt characteristic n:
funkční charakteristika výrobku - product function characteristic [eko.]
charakter krajiny - landform
charakter společenské hvězdy - stardom
{sta:rdHm}
charakteristické chováni - idiosyncrasy
charakteristický - characteristic adj:
{kerHktRIstIk}
charakteristicky - characteristically adv:
{kerHktRIstIkli:}
charakteristický - distinctive adj:
{dIstINktIv}
charakteristicky - distinctively adv:
{dIstINktIvli:}
charakteristický - distinguishing adj:
{dIstINgwILihN}
charakteristický - idiopathic adj:
charakteristický - idiosyncratic adj:
{Idi:CsInkrEtIk}
charakteristický - specific adj:
{spHsIfIk}
charakteristický znak - guidepost n: [přen.]
{gTdpCst}
charakterističnost - typicality n:
charakteristika - characteristic n:
{kerHktRIstIk}
charakteristika nádrže - reservoir characteristics [eko.]
charakteristiky - characteristics n: pl.
{kerHktRIstIks}
charakteristiky - features n: pl.
{fi:SRz}
charakterizace - characterisation n:
charakterizace - characterisations pl.
charakterizace - characterization [eko.]
{kerHktRHzJLHn}
charakterizace ekologických vlivů - environmental characterization [eko.]
Analýza, kvantifikace toho, jak hodnocené parametry přispívají k různým vlivům na prostředí. Jednotlivé ekologické vlivy by měly být, kde je to možné, slučovány.
charakterizace rizika - risk characterization [eko.]
Konečný krok v procesu hodnocení rizika zahrnující integraci (syntézu) dat získaných v předchozích krocích a vedoucí k určení pravděpodobnosti, s jakou lidský organismus utrpí některé z možných poškození.
charakterizace životního cyklu - life cycle characterization [eko.]
2. krok fáze hodnocení vlivů na ŽP, ve kterém jsou potenciální vlivy spojeny s daty z inventarizační fáze analyzovány v každé kategorii.
charakterizační faktor - characterization factor [eko.]
charakterizovaný - characterised adj:
charakterizovaný - characterized adj:
{kerHktRTzd}
charakterizovat - characterise v:
charakterizovat - characterize v:
{kerHktRTz}
charakter - high-principled
neosobní charakter - impersonality
{ImpRsHnElHti:}
pevnost charakteru - backbone n:
{bEkbCn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit charakter do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "charakter" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž