Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz structure bylo nalezeno překladů: 46 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 37).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: structure
{strAkSR}
- struktura
v: structure
{strAkSR}
- strukturovat
v: structure
{strAkSR}
- formovat
v: structure
{strAkSR}
- konstruovat
n: structure
{strAkSR}
- budova
n: structure
{strAkSR}
- konstrukce
n: structure
{strAkSR}
- stavba
[eko.] structure
{strAkSR}
- složení, struktura
[eko.] structure
{strAkSR}
- struktura (systému)
[eko.] antiflood protective structure - bezpečnostní protipovodňová stavba
[eko.] binding structures - závazné struktury
n: [bio.] [med.] bodily structure - tělesná struktura
[eko.] diversion structure - odběrný objekt (závlahy)
[eko.] drainage canal structure - objekt odvodňovacího kanálu
[eko.] drainage outlet structure - drenážní výusť
[eko.] drainage structure - drenážní objekt
[eko.] hydrogeological structure - hydrogeologická struktura
[eko.] hydromelioration structure - hydromeliorační stavba
[eko.] hydropower structure - hydroenergetické dílo
[eko.] hydrotechnic structure - hydrotechnická stavba
infrastructure
{InfrHstrAkSR}
- infrastruktura
[eko.] infrastructure development as a subsidy.
- budování infrastruktury jako subvence
[eko.] landscape structure
- struktura krajiny
[stav.] lower structure
- spodní stavba
[eko.] market allocation and property-right structures
- tržní alokace a struktura vlastnických práv
[eko.] market structure
- struktura trhu
maturity structure
- struktura splatností
[eko.] overdam superstructure
- zaječí hráz
[eko.] property rights, efficient structures
- vlastnická práva, efektivní struktura
[eko.] protective structure
- ochranná stavba (odvodňování)
v: restructure
{ri:strAkSR}
- restrukturalizovat
adj: restructured
{ri:strAkSRd}
- restrukturalizovaný
[eko.] structure on drain tile irrigation network
- objekt trubní závlahové sítě
adj: structured
{strAkSRd}
- strukturovaný
adj: structured
{strAkSRd}
- členěný
adj: structureless
- beztvarý
n: pl. structures
{strAkSRz}
- struktury
n: substructure
- podstruktura
n: substructure
- substruktura
n: substructure
- subsystém
[stav.] substructure
- spodní stavba
n: superstructure
{su:pRstrAkSR}
- nadstavba
[stav.] superstructure
{su:pRstrAkSR}
- vrchní stavba
adj: unstructured
{HnstrAkLRd}
- nestrukturovaný
n: vascular structure
- cévní soustava
[eko.] water management structure
- vodohospodářská stavba

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit structure do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "structure" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž