Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz pollution bylo nalezeno překladů: 76 (přesná shoda: 7, obsahující výraz: 69).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: pollution
{pHlu:LHn}
- zkalení
n: pollution
{pHlu:LHn}
- poskvrnění
n: pollution
{pHlu:LHn}
- zneuctění
n: pollution
{pHlu:LHn}
- znečištění
[eko.] pollution
{pHlu:LHn}
- znečištění (prostředí)
n: pollution
{pHlu:LHn}
- poluce
n: pollution
{pHlu:LHn}
- znečišťování
[eko.] admissible pollution - přípustné znečištění
air pollution - znečištění ovzduší
[eko.] air pollution point source - bodový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] air pollution source - zdroj znečištění ovzduší
[eko.] air pollution, emission reduction. - znečištění ovzduší, redukce emisí
[eko.] ambient pollution level - úroveň vnějšího (imisního) znečištění
[eko.] anthropogenic air pollution source - antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] anthropogenic pollution source - antropogenní zdroj znečištění
antipollution - measures ochrana životního prostředí
antipollution measures - ochrana životního prostředí
[eko.] Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution - Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution
[eko.] banking of pollution credits. - uložení práv na znečišťování
[eko.] benefit-cost analysis, pollution control benefits. - analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
[eko.] buffering model of pollution damage - absorbční model škod ze znečištění
[eko.] continuous air pollution source - nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] Control of Pollution Act - Control of Pollution Act
[eko.] Convention for the Prevention of Marine Pollution *** - Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
[eko.] discharged pollution - vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
[eko.] dispersed pollution - rozptýlené znečištění
[eko.] efficiency and pollution - efektivnost a znečištění
environmental pollution - znečištění životního prostředí
[eko.] externalities, pollution - externality, znečištění
[eko.] Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution - Geneva Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
[eko.] hazardous air pollution standards
Normy nebezpečného znečištění ovzduší
- HAPS
[eko.] indicator of faecal pollution
- indikátor fekálního znečištění
[eko.] indirect pollution taxes
- nepřímé daně za znečištění
[eko.] industrial air pollution source
- průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] integrated pollution control
- integrované omezení znečišťování
[eko.] intermedial pollution
- intermediální znečištění
[eko.] intramedial pollution
- intramediální znečištění
[eko.] line air pollution source
- liniový zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] linear model of pollution damage
- lineární model škod ze znečištění
[eko.] loading through pollution
- zatížení znečišťujícími látkami
[eko.] long-range transport of pollution
- dálkový přenos znečištění
[eko.] market for pollution rights
- trh s právy na znečišťování
[eko.] maximum allowable waste water pollution
- nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
[eko.] micropollution
- mikroznečištění
[eko.] mobile air pollution source
- mobilní zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] mobile sources of air pollution
- mobilní zdroje znečištění ovzduší
[eko.] natural air pollution source
- přírodní zdroj znečišťování ovzduší
noise pollution
- hlukové znečištění
[eko.] non-point air pollution source
- plošný zdroj znečišťování ovzduší
[eko.] non-point water pollution source
- plošný zdroj znečištění vody
[eko.] nonconvex pollution curves
- nekonvexní křivky znečištění
[eko.] nonpoint sources, water pollution
- plošné zdroje, znečištění vody
[eko.] pollution and market allocation
- znečištění a tržní alokace
[eko.] pollution damage estimation
- odhad škod způsobených znečištěním
[eko.] pollution diffusion source
- difúzní zdroj znečištění (vody)
[eko.] pollution havens
- útočiště znečišťovatelů
[eko.] pollution of landscape
- znečištění krajiny
[eko.] pollution point source
- bodový zdroj znečištění
[eko.] pollution source
- zdroj znečištění (vody)
[eko.] pollution tax
- daň ze znečištění
[eko.] prevention of pollution
- prevence znečišťování, předcházení znečišťování
[eko.] prevention of pollution
- prevence znečišťování
[eko.] produced pollution
- produkované znečištění (vodní hospodářství)
[eko.] radioactive pollution
- radioaktivní znečištění
[eko.] registered pollution
- evidované znečištění
[eko.] registered pollution source
- evidovaný zdroj znečištění
[eko.] resulting pollution
- produkované znečištění (vodní hospodářství)
[eko.] revenue neutral pollution taxes
- příjmově neutrální daně za znečištění
sea pollution
- znečištění moře
[eko.] secondary pollution
- druhotné znečištění (vody)
[eko.] secondary pollution
- sekundární znečištění
soil pollution
- znečištění půdy
[eko.] stationary air pollution source
- stacionární zdroj znečišťování ovzduší
thermal pollution
- tepelné znečištění
[eko.] transfrontier pollution
- přeshraniční znečištění
[eko.] water pollution
- znečištění vody

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit pollution do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pollution" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž