Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz period bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 53).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: [amer.] period
{pIri:Hd}
- tečka
period
{pIri:Hd}
- doba
period
{pIri:Hd}
- období
period
{pIri:Hd}
- měsíčky
n: period
{pIri:Hd}
- menstruace
adj: period
{pIri:Hd}
- dobový
period
{pIri:Hd}
- interval
period
{pIri:Hd}
- údobí
n: period
{pIri:Hd}
- epocha
n: period
{pIri:Hd}
- etapa
n: period
{pIri:Hd}
- perioda
[eko.] aerobic sludge stabilization period - doba aerobní stabilizace kalu
adj: aperiodic - aperiodický
aperiodic - neperiodický
aperiodicity - nepravidelnost
[eko.] authoritative dry year period - směrodatně suchý rok
[eko.] authoritative period of drought - směrodatné suché období (závlahy)
base period - základní období
[eko.] concentration period - doba koncentrace
[eko.] critical moisture period - kritické vláhové období
[eko.] critical period
Vývojové období vyznačující se zvýšenou vnímavostí pro strukturní a funkční změny způsobené expozicí chemické látce.
- kritické období (vývoje)
[eko.] detention period
- doba zdržení (hydrosystém)
[eko.] digestion period
- doba vyhnívání
first period
- první třetina
Gothic period
- gotika
grace period
- respiro
[eko.] ground water retention period
- doba retence podzemní vody
[eko.] incubation period
- inkubační doba
[eko.] interrate period
- mezidávkové období
[eko.] irrigation period per day
- denní doba zavlažování
[eko.] M-day continuous discharge during lowwater period
- M-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
[eko.] market period
- tržní období
n: [fyz.] orbit period
- oběžná doba
adj: payroll period
- mzdové
n: period of time
- perioda
n: [chem.] periodate
- jodistan
adj: periodic
{pIri:a:dIk}
- periodický
adj: periodic
{pIri:a:dIk}
- pravidelný
adj: [chem.] periodic
{pIri:a:dIk}
- jodistý
n: [chem.] periodic acid
nikoli kyselina periodická
- kyselina jodistá
periodic table
- periodická tabulka prvků
periodical
{pIri:a:dIkHl}
- časopis
adj: periodical
{pIri:a:dIkHl}
- periodický
n: periodical
{pIri:a:dIkHl}
- magazín
adv: periodically
{pi:ri:a:dIkHli:}
- periodicky
adv: periodically
{pi:ri:a:dIkHli:}
- pravidelně
n: pl. periodicals
{pIri:a:dIkHlz}
- časopisy
n: periodicity
- periodicita
n: periodicity
- periodičnost
n: periodicity
- pravidelnost
adj: periodontal
{peri:Hda:ntHl}
- dásňový
adj: periodontal
{peri:Hda:ntHl}
- periodontální
n: pl. periods
{pIri:Hdz}
- období
n: pl. periods
{pIri:Hdz}
- periody
n: [eko.] photoperiodicity
- fotoperiodicita
[eko.] photoperiodism
- fotoperiodismus
[eko.] protective period
- ochranná lhůta (závlahy)
[eko.] repeating period
- doba opakování
[eko.] reservoir drainage period
- doba prázdnění nádrže
[eko.] reservoir filling period
- doba plnění nádrže
[eko.] retention period
- doba zdržení (hydrosystém)
[eko.] run-out period
- doba doběhu
third period
- třetí třetina
n: weekly periodical
- týdeník

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit period do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "period" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž