Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz cute bylo nalezeno překladů: 69 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 65).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
cute
{kju:t}
- bystrý
adj: cute
žena {kju:t}
- pěkná
adj: cute
{kju:t}
- roztomilý
adj: cute
{kju:t}
- rozkošný
adj: acute
{Hkju:t}
- náhlý
acute
{Hkju:t}
- akutní
adj: acute
{Hkju:t}
- prudký
n: acute accent
nad pismenem
- čárka
n: acute angle
- ostrý úhel
[eko.] acute exposure
Expozice jedné nebo opakovaným dávkám v průběhu krátkého času (24 h a méně).
- akutní expozice
acute pain
- ostrá bolest
[eko.] acute pesticide toxicity
- akutní toxicita pesticidu
acute problem
- naléhavý problém
[přen.] acute sense of smell
- dobrý čich
acute shortage
- akutní nedostatek
acute sound
- ostrý zvuk
[eko.] acute toxicity
- akutní toxicita
n: [mat.] acute triangle
- ostroúhlý trojúhelník
adj: acutely
{Hkju:tli:}
- prudce
n: acuteness
{Hkju:tnHs}
- pronikavost
n: acuteness
{Hkju:tnHs}
- prudkost
n: acuteness
{Hkju:tnHs}
- ostrost
n: acuteness
{Hkju:tnHs}
- vážnost
n: acuteness
{Hkju:tnHs}
- akutnost
adj: acutest
- nejostřejší
n: charcuterie
- lahůdkářství
adj: cute as a bug's ear
- rozkošný
adj: cute as a bug's ear
- nádherný
n: cuteness
{kju:tnHs}
- roztomilost
adj: cutest
- nejroztomilejší
v: electrocute
{IlektrHkju:t}
- popravit
electrocute
{IlektrHkju:t}
- popravit elektřinou
electrocuted
{IlektrHkju:tId}
- popravený elektřinou
execute
{eksHkju:t}
- vyřídit
execute
{eksHkju:t}
- zpracovat
execute
{eksHkju:t}
- poopravit
execute
{eksHkju:t}
- spustit
[it.] execute
{eksHkju:t}
- provést
execute
{eksHkju:t}
- popravit
execute
{eksHkju:t}
- uskutečnit
execute
{eksHkju:t}
- udělat
execute
{eksHkju:t}
- vykonat
adj: executed
{eksHkju:tHd}
- vykonaný
v: executed
{eksHkju:tHd}
- vykonal
executed
{eksHkju:tHd}
- provedl
v: executed
{eksHkju:tHd}
- popravený
v: executes
{eksHkju:ts}
- vykonává
more acutely
- dráždivěji
v: persecute
{pRsHkju:t}
- otravovat
v: persecute
{pRsHkju:t}
- perzekuovat
v: persecute
{pRsHkju:t}
- pronásledovat
adj: persecuted
{pRsHkju:tHd}
- pronásledovaný
prosecute
{pra:sHkju:t}
- konat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- dělat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- pěstovat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- pokračovat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- soudně stíhat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- soudně uplatňovat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- soudně vymáhat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- vést dále
prosecute
{pra:sHkju:t}
- vést žalobu
prosecute
{pra:sHkju:t}
- zastupovat žalobce
prosecute
{pra:sHkju:t}
- zažalovat
prosecute
{pra:sHkju:t}
- žalovat
prosecuted
{pra:sIkju:tId}
- soudně stíhaný
adj: prosecuted
{pra:sIkju:tId}
- zažalovaný
v: prosecuted
{pra:sIkju:tId}
- žaloval
adj: prosecuted
{pra:sIkju:tId}
- žalovaný
[eko.] subacute toxicity
- subakutní toxicita

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit cute do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "cute" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž