Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz trans bylo nalezeno významů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
trans - hypnotický nebo extatický stav
trans - mrákotný stav
aminotransferáza - Jaterní enzymy, které pokud jsou v krvi zvýšeny, značí poškození jater - především Aspartátaminotransferáza (AST), Alaninaminotransferáza (ALT). Hodnoty těchto enzymů jsou v mikrokatalech/litr.
autotransfuse - 1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti
autotransfuse - 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu
autotransfuse - 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi
autotransfuze - 1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti
autotransfuze - 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu
autotransfuze - 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi
autotransfúze - 1.převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti
autotransfúze - 2.vpravení vlastní krve pacienta, vylité do těl. dutin při chir. zákroku, zpět do oběhu
autotransfúze - 3.vrácení dříve odebrané krve pacientovi
autotransplantace - chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince
evapotranspirace - výdej vody v podobě vodní páry z rostlin
intransitivum - nepřechodné sloveso
retranslace - opětovný přenos, dálkový přenos signálu
trans- - první část složených slov mající význam přes, napříč
transakce - provedení, uzavření obchodu, převod
transatlantický - týkající se plavby přes Atlantský oceán, zámořský, zaoceánský
transcendence - přesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti.
transcendentální - již rozumu dané, nezískané zkušeností
transcendentální - přesahující, překračující
transcendentní - nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti
transdisciplinární - přesahující jednotlivé obory, nadoborový
transduktor - elektromagnetické zařízení používané jako regulátor nebo elektromagnetický zesilovač
tranše - čerpání dohodnuté půjčky nebo její části
tranše - část emise cenných papírů
transept - architektura: Jedná se o křížení hlavní lodi s příčnou. Je to též jeden z určujících prvků katedrály.
transfer - přenos, přesun, převod (informací, věcí, poznatků, kapitálů)
transfixe - chirurgické uvolnění srůstů
transfokátor - objektiv s plynule měnitelnou ohniskovou vzdáleností
transformace - přeměna, přetvoření
transformátor - netočivý elektrický stroj k přeměně napětí střídavého elektrického proudu bez změny kmitočtu
transformovat - přetvářet, přeměnit, převádět, převést
transfuse - krevní převod
transfuze - krevní převod
transfúze - krevní převod
transgenose - přenos genetické informace
transgenoze - přenos genetické informace
transgrese - překročení, přestup, porušení
transgresiv - přechodník
transhumance - sezónní přesun zvířat a pastevců mezi zimními a letními pastvišti
transistor - polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu
transit - přeprava, přejezd přes území jiného státu
transitivnost - 1. přechodovost, přechodnost
transitivnost - 2. tranzitivitala druh vztahu mezi dvěma veličinami
transitivum - přechodné sloveso
transitní - průjezdní, průvozní
transitní - přechodný
transitron - tranzistorový oscilátor
transkontinentální - procházející celým kontinentem, na opačném konci kontinentu
transkribovat - přepisovat, přepsat jiným způsobem, provádět transkripci
transkripce - přepis, přepisování
transkripce - fonetický přepis
transkripce - úprava hudební skladby pro jiný nástroj
translace - přemístění, posun, posouvání, posunutí, přenášení, přenos, překlad
translační - postupný
translatologie - teorie uměleckého překladu
transliterace - přepis každé litery jedné grafické soustavy literou jiné grafické soustavy
translokace - přemísťování
transmigrace - průchozí migrace, přesídlování, přestěhování
transmigrace - převtělování, stěhování duší
transmigrant - procházející emigrant směřující do jiného cílového státu
transmise - přenos, vysílání, zprostředkování
transmiter - látka, která přenáší informaci
transmutace - proměnlivost, proměnitelnost
transmutace - jaderná přeměna
transmutace - v alchymii přeměna obyčejných kovů na zlato
transnacionální - nadnárodní
transnacionální - svým významem nebo důsledkem jdoucí za hranice státu
transneptunický - Transneptunické těleso (TNO) je objekt v naší Sluneční soustavě který se pohybuje za drahou planety Neptun.
transoceánský - zaoceánský, zámořský
transparence - průhlednost, propustnost
transparent - 1. propagační, reklamní nebo ozdobný obraz
transparent - 2. hedvábný samet
transparentní - průhledný, průsvitný
transparentní - dostatečně jasný, zřejmý, zřetelný
transparentnost - průhlednost
transparentnost - přehlednost
transpersonální - nadosobní, vycházející z nadvědomí, překračující hranice osobnosti
transpirace - vypařování vody povrchem organizmu
transpirace - proniknutí informace na veřejnost
transplantace - přenos tkání nebo orgánu na jiné místo téhož jedince nebo na jiného jedince téhož nebo jiného druhu
transplantát - přenášená tkáň, orgán nebo jejích umělá náhražka
transponder - radioelektrická aparatura telekomunikační družice určená k přenosu rádiových signálů
transponovat - přenášet, převádět
transport - doprava, přenos
transportní - přepravní, dopravní
transposice - přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků
transpozice - přenos, převod, změna vzájemné polohy, výměna dvou prvků
transsexualismus- - sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím
transsexualizmus - sexuální porucha projevující se zejm. touhou být opačným pohlavím
transsonický - nacházející se v oblasti rychlosti zvuku
transsubjektivní - přesahující osobní subjekt, nezávislý na prožitku
transsubstanciace - názor, že při svátostném aktu dochází ke změně podstaty užitých živlů, např. při eucharistii
transsudát - tekutina nahromaděná v tělní dutině, výpotek
transudace - nasakování, pronikání krvi nebo tělních tekutin do tkáně nebo do tělních dutin
transudát - tekutina nahromaděná v tělní dutině, výpotek
transuran - radioaktivní chemický prvek nacházející se v periodickém systému prvků za uranem
transversální - příčný
transversostomie- - vyústění příčné části tlustého střeva navenek k odvádění střevního obsahu
transverzální - příčný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny