Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz term bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
term - energetický stav atomu nebo molekuly
atermální - bezteplotní
atermický - izolující proti ztrátám tepla
determinace - vymezení, určení pojmu
determinace - stanovení vývojového směru
determinace - vztah mezi určujícím a určovaným
determinant - pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici
determinismus - názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
deterministický - vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím
determinizmus - názor o nutné příčinné podmíněnosti všech událostí, všeobecné zákonitosti příčiny a následku
determinovat - určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním
diatermie - léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu
ektotermie - schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality
endotermický - pohlcující teplo
endotermický - doprovázený pohlcováním tepla
endotermie - jev, při němž se spotřebovává teplo
endotermie - termoregulační schopnost savců a ptáků udržovat stálou tělní teplotu
exotermický - doprovázený vydáváním tepla
exoterm - doprovázený vydáváním tepla
exterminace - vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida
fototermometrie - způsob stanovení teploty na povrchu těles
geotermální - související s tepelnou energií uvnitř Země
geotermický - týkající se teploty uvnitř Země
geotermika - nauka o tepelných procesech uvnitř Země
homoiotermie - teplokrevnost
hypertermie - stav zvýšené teploty organizmu vyvolaný poruchami termoregulace, vznikající z přehřátí
hypotermie - nižší tělesná teplota, než je normální
in termino
{in terminó}
- v určité době
incoterms
{inkoterms}
- dodací podmínky v zahraničním obchodě
indeterminismus
- názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
indeterminizmus
- názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost
intermediální
- zprostředkující
intermediální
- tvořící mezičlánek, propojení
intermediární
- přechodový, zprostředkující, jsoucí mezi dvěma jevy
intermediát
- meziprodukt
intermedium
- mezihra
intermedium
- obvykle žertovná krátká scénka hraná mezi dějstvími samostatné vážné hry
intermedium
- středověká divadelní fraška
intermezzo
{intermeco}
- vložka, vsuvka, mezidobí
intermezzo
{intermeco}
- drobná hudební skladba, mezihra
intermezzo
{intermeco}
- příhoda nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost
intermitentní
- střídavý, přerušovaný, občasný, nespojitý, periodický, vracející se, přerývaný
intermodální
- kombinovaný
intermodální
- lze přepravovat po železnici, silnici, říčními i pobřežním plavidly :-))
intermodální doprava
- nákladní doprava, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner použije silnice pro počáteční a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní
isoterma
- křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě
isoterma
- izolinie teploty vzduchu
isotermický
- probíhající při stálé teplotě
isotermie
- jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění
izoterma
- křivka závislosti objemu na tlaku při stálé teplotě
izoterma
- izolinie teploty vzduchu
izotermický
- probíhající při stálé teplotě
izotermie
- jev, kdy v určité vrstvě atmosféry se teplota s přibývající výškou nemění
termalloy
{termaloj}
- slitina niklu a mědi
termální
- tepelný, teplý
termidor
- jedenáctý měsíc francouzského revolučního kalendáře z 18. století (od 19. července do 17. srpna)
termika
- obor fyziky studující teplo a jevy s ním související
termika
- výstupné a sestupné proudy vzduchu vznikající v důsledku nerovnoměrného zahřívání zemského povrchu
termín
- odborný výraz, název
termín
- lhůta, období, stanovený den
terminace
- ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí
terminál
- překladiště, konečná stanice
terminál
- vstupní a výstupní zařízení počítače
terminální
- koncový, závěrečný, poslední, vrcholový
terminativum
- dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso
terminátor
- kdo nebo co končí nebo dokončuje
terminátor
- rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tělesa sluneční soustavy
terminologie
- odborné názvosloví
terminologie
- nauka o termínech
terminologizace
- proces, při kterém nabývá slovo z běžného jazyka nové odborné významy
terminus technicus
{termínus technykus}
- technický termín
terminus technicus
{termínus technykus}
- výraz, název v odborném názvosloví
termisol
- žárovzdorná keramická hmota pro elektrická topidla
termistor
- polovodičový nelineární odporník
termit
- všekaz
termit
- směs hliníku (ve formě prášku nebo krupice) s oxidy jiných kovů
termo-
- první část složených slov s významem teplo, teplý
termoakumulační
- akumulující teplo
termochemie
- část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi
termodifuse
- tepelná difuze
termodifuze
- tepelná difuze
termodynamika
- teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu
termoelektrický
- související se vzájemnými vztahy tepla a elektrické energie
termoestesie
- citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty
termoestezie
- citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty
termoestézie
- citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty
termofilní
- teplomilný
termogenesehiol.
- zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu
termogeneze
- zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu
termografie
- zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek
termografie
- tepelný přenos barviva z kopírovací pásky, listu
termojaderný
- související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární
termokauter
- lékařský přístroj k vypalování např. bradavic
termokolor
- speciální barevný nátěr měnící po ohřevu na určitou teplotu barvu a používaný k měření teploty, termometrická barva
termokolorografie
- způsob zobrazování v oblasti infračervného záření
termoluminiscence
- tepelně buzená luminiscence
termolýza
- tepelné štěpení organických látek na jednodušší sloučeniny
termometr
- teploměr
termometrie
- obor zabývající se zejm. měřením teploty a definováním teplotních stupnic
termonastie
- růstové pohyby rostlin způsobené změnou tepelných podmínek prostředí
termonukleární
- termojaderný

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny