Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz logie bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
logie - druhá část složených slov označující nauku, vědu, vědní obor
adiktologie - věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí
aerologie - nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře
agroekologie - nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím
agrologie - nauka o polním hospodářství
akologie - věda o léčebných prostředcích
aktologie - věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika
alergologie - obor zabývající se alergiemi
algologie - odvětví botaniky zabývající se studiem řas a sinic, fykologie
analogie - obdoba, podobnost
analogie - úsudek opírající se o podobnost nebo stejné vlastnosti rozdílných objektů, entit
andrologie - nauka o mužském organizmu
anestesiologie - obor zabývající se anestezií
anesteziologie - obor zabývající se anestezií
angiologie - obor vnitřního lékařství zabývající se cévami
antologie - výbor z literárních děl více autorů
antropologie - věda o člověku
antropologie - o původu,vývoji a zákonitostech jeho fyzických změn
antropomaxlologie - lékařský obor studující rozvoj rezervních pohybových možností člověka ve sportu
antroposociologie - sociologická disciplína odvozující sociální postavení jedince od jeho anatomických znaků
apologie - obrana, obhajoba
arachnoentomologie - nauka o hmyzu a pavoukovcích ze zdravotnického a veterinárního hlediska
arachnologie - vědní obor zabývající se studiem pavoukovců
archeologie - věda zkoumající a rekonstruující nejstarší dějiny lidstva
aritmologie - mystická číselná nauka, technika, symbolika
astroarcheologie - obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami
astrobiologie - obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie
astrologie - obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví
astrometeorologie - disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě
astropsychologie - disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze
asyriologie - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie
audiologie - obor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami
auxologie - biomedicínský obor, který se zabývá růstem a vývojem člověka
axiologie - učení o hodnotách, jejich povaze, místě a vztazích
bakteriologie - nauka o bakteriích
balneologie - nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus
batrachologie - nauka o obojživelnících
bibliologie - knihověda, nauka o knihách
bioklimatologie - obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech
biologie - věda zabývající se studiem živé přírody
biotechnologie - obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu
bryologie - obor zabývající se studiem mechorostů
byzantologie - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Byzance
chetitologie - obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů
chirologie - posunková řeč hluchoněmých
christologie - nauka o životě a učení Ježíše Krista
chronobiologie - věda o časově podmíněných biologických změnách
chronologie - určení časového pořadí, časový sled
cytologie - buněčná biologie
defektologie - nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech
dendrochronologie - zabývá se zkoumáním letokruhů - určování stáří objektu pomocí stáří stromů, vychází se z odlišností letokruhů
dendrologie - nauka o dřevinách
deontologie - nevžité označení etiky jako nauky o povinnostech
dermatologie - obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže
dermatovenerologie - obor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami
diabetologie - podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí a léčením cukrovky
dialektologie - odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem
dietologie - podobor vnitřního lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou poruch výživy
dilogie - umělecké dílo skládající se ze dvou částí
doxologie - chvalořečení
doxologie - chvalozpěvná modlitba
egyptologie - obor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů
ekofyziologie - obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy
ekologie - věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím
ekotysiologie - obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy
elektrotechnologie - obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení
embryologie - nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů
endokrinologie - podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí
enologie - nauka o vinařství a o víně
entomologie - věda zkoumající hmyz
environmentologie - věda o životním prostředí
environtologie - věda o životním prostředí
epidemiologie - obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu
epistemologie - teorie poznání, gnozeologie, noetika
eschatologie - učení o posledních věcech světa a člověka
esteziologie - nauka o smyslových orgánech a počitcích
etiologie - nauka o vnitřních a zevních příčinách nemocí
etnometodologie - obor studující a interpretující běžné lidské činnosti a jejich organizaci
etologie - nauka o chování živočichů a člověka
etymologie - nauka o zákonitostech vývoje slov a změnách jejich významu
eulogie - žehnaný chléb, požehnání, dobrořečení, zbožný dar
exobiologie - obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e
farmakologie - obor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu
farologie - vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků
fenologie - obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů
fenomenologie - teorie jevu
fenomenologie - vytváření abstrakcí ve vědomí
filologie - 1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa
filologie - 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl
filologie - 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt
flebologie - nauka o žílách
fonologie - nauka o zvukových prostředcích jazyka
forenzní psychologie - viz forenzní
frazeologie - soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce
frazeologie - nauka o nich
frenologie - názor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka
frenologie - lebosloví
futurologie - teorie budoucnosti, výzkum možných budoucností
fysiologie - věda zabývající se životními pochody uvnitř organizmů
fytopatologie - nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie
fyziologie - věda zabývající se životními pochody uvnitř organizmů

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny