Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz lek bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
lek - měnová jednotka Albánie
akatelektický - neúplný
amplektace - první fáze seznamování a sbližování s objektem erotického zájmu
bioelektřina - elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech
biomakromolekula - biopolymer
deflektor - odchylovač
deflektor - spoiler
dialektický - 1. týkající se dialektiky
dialektický - 2. nářeční, dialektový
Dialektický materialismus - Věda o nejobecnějších zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení.
dialektika - názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje
dialektismus - nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce
dialektizmus - nářeční prvek použitý ve spisovném jazyce
dialektologie - odvětví jazykovědy zabývající se studiem nářečí a jejich vývojem
dielektrický - elektricky nevodivý
dielektrikum - elektrický nevodič
eklekticismus - způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
eklekticizmus - způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
eklektismus - způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
eklektizmus - způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období
elekce - výběr, volba
elektret - dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole
elektret - analogie permanentního magnetu
elektrifikace - rozšiřování elektrické rozvodné sítě
elektrit - tavený oxid hlinitý, umělý korund
elektro- - první část složených slov mající význam elektřina, elektrický
elektroakustika - obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů
elektroanestesie - celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem
elektroanestezie - celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem
elektroanestézie - celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem
elektrobus - autobus poháněný elektrickým motorem
elektrochemie - obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí
elektroda - 1. tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí
elektroda - 3. svařovací drát
elektroencefalografie - lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG
elektrografie - 1. chemická elektroanalytická metoda
elektrografie - 2. technika zobrazování předmětů přímo na fotografickou citlivou vrstvu pomocí vysokonapěťového elektrického pole
elektrokardiografie - lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG
elektrokardiostimulátor - přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu
elektrokaustika - odstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem
elektrokoagulace - 1. léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem
elektrokoagulace - 2. shlukování koloidních částic působením elektrického proudu
elektroluminiscence - luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem
elektrolysa - rozklad látek působením elektrického proudu
elektrolyt - pevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů
elektrolýza - rozklad látek působením elektrického proudu
elektromagnet - měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti
elektromagnetická indukce - jev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole
elektromagnetismus - nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
elektromagnetizmus - nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů
elektrometalurgie - výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie
elektrometeor - optický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka
elektrometr - elektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí
elektromobil - automobil poháněný elektrickým motorem
elektromotor - točivý elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou
elektromyografie - zaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG
elektron - 1. stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony
elektron - 2. lehká konstrukční slitina hořčíku,hliníku a zinku
elektronegativita - schopnost atomu v molekule přitahovat k sobě vazebné elektrony.
elektronegativní - nesoucí záporný elektrický náboj
elektronický - založený na elektronice, využívaný v elektronice
elektronika - oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)
elektronka - obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou
elektronový - související s elektrony
elektronvolt - jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu
elektroosmosa - převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole
elektroosmóza - převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole
elektropositivní - nesoucí kladný elektrický náboj
elektropozitivní - nesoucí kladný elektrický náboj
elektrošok - léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok
elektrostatický - související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu
elektrostatika - obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě
elektrostrikce - změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole
elektrotaxe - pohyb živočichů způsobený elektrickým proudem
elektrotechnika - obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie
elektrotechnologie - obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení
elektroterapie - elektroléčba
elektrotom - lék. elektrický přístroj k řezání tkání
elektrování - udělování elektrického náboje tělesům
elektrum - přirozená slitina zlata a stříbra, vzácný krychlový nerost
fartlek - intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa
filek - svršek v kartách
flektívní - ohebný, flexivní
flektivní - ohebný, flexivní
fotoelektrický - související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky
harlekýn - 1. komická postava italské improvizované komedie
harlekýn - závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště
harlekýn - 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou
hydroelektrárna - vodní elektrárna
idiolekt - styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu
intelekt - rozum, schopnost myšlení a racionálního poznání
intelektuál - vzdělanec
intelektualismus - jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu
intelektualizmus - jednostranné zdůrazňování rozumového přístupu
intelektuální - týkající se duševní činnosti člověka, rozumový
intelektuálština - afektované napodobování výrazů a postojů intelektuálů, bez zakladních aspektů vzdělání
intelektuálština - "hraní" si na intelektuála
interdialekt - nadnářečí
katalektický - úplný
kolekce - sbírka, soubor, souprava
kolektiv - 1. společenství

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny