Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Výkladový slovník (význam cizích slov)

 

Pro výraz Rek bylo nalezeno významů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

výraz Význam   CZ význam
Rek - Středověký bojovník z chudé vrstvy
brekcie - slepenec s ostrohrannými úlomky homin
direkce - 1. směr
direkce - 2. ředitelství
direkční - d. síla síla vracející vychýlené těleso zpět do rovnovážné polohy
direkt - přímo, přímý
direkt - přímý úder v boxu
direktiva - směrnice, pokyn, návod, příkaz
direktivní - příkazový, řídící prostřednictvím příkazů
direktní - přímý, přímo působící
direktor - ředitel
direktorát - vrchní správa, ředitelství
direktorát - dočasný vládní výbor, direktorium
direktoriát - vrchní správa, ředitelství
direktoriát - dočasný vládní výbor, direktorium
direktorium - vrchní správa, ředitelství
direktorium - dočasný vládní výbor
direktorium - direktoriát, direktorát
dog trekking - turistika se psem
erekce - vzpřímení, ztopoření
erektik - vymyšlené slovo použito v povídce Cimrmanů: Hospůdka na mýtince : Hrabě Polovecký použil kdysi ve spojitosti se mnou těchto slov: sexuální štvanec, spermon a erektik.
frekvence - četnost výskytu, ruch, provoz
frekvence - počet periodicky se opakujících dějů za jednotku času
frekventant - účastník školení, kurzu
frekventativum - sloveso vyjadřující opakovaný děj
frekventovaný - četný
heuréka - našel jsem, zvolání při nečekaném objevu
hysterektomie - operativní odstranění dělohy
konkrektace - pokračující fáze sbližování s osobou erotického zájmu v intimním prostředí
korekce - oprava, náprava, zlepšení
korekce - cela pro nápravu vězňů
korektiv - opravný, nápravný prostředek
korektní - správný, slušný, společensky bezvadný
korektor - zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje
korektor - pracovník provádějící korekturu textu
korektura - oprava, úprava, náprava
korektura - oprava chyb v textu
korektura - otisk sazby k provedení korektury
kreker
{krekr}
- suchar, sušenka
krekr
{krekr}
- suchar, sušenka
mazurek
- polský národní tanec ve tříčtvrtečním taktu
mazurek
- skladba tohoto typu
monofrekvenční
- monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření)
nefrektomie
- chirurgické odstranění ledviny
parekie
- soužití dvou druhů živočichů, kdy jeden vyhledává jiného, který mu poskytuje ochranu
pastorek
- 1. ozubené kolo s malým počtem zubů
pastorek
- 2. nevlastní dítě
pendrek
- 1. černohnědá až černá gumovitá tyčinka obsahující výtažek z oddenku lékořice
pendrek
- 2. gumový obušek policistů
pendrek
- 3. vůbec nic
prekancerosa
- některé chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekarcinom
prekanceróza
- některé chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekarcinom
prekarcinom
- chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekanceróza
prekérní
- choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný
prekluse
- zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě
prekluze
- zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě
prekognice
- předvídání budoucnosti, jasnovidnost
prekoncept
- osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku
prekursor
- výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt
prekurzor
- výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt
prorektor
- zástupce rektora vysoké školy
rekapitulace
- opakování, souhrn, shrnutí
rekatolisace
- úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve
rekatolizace
- úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve
rekce
- jaz. řízenost, řízení
reklama
- ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat jeho zájem o koupi, propagace
reklamace
- uplatňování námitky
reklamace
- stížnost na kvalitu, požadování nápravy, příp. náhrady
rekodifikace
- změna kodexu, právní úpravy, zákona
rekodifikace
- přijetí nového předpisu, normy
rekognice
- uznání pravosti, stvrzení
rekognice
- uvědomění si dříve poznaného (vnímaného)
rekognoskace
- prozkoumávání, průzkum
rekolekce
- duchovní cvičení
rekolekce
- zpytování svědomí
rekomando
- doporučeně
rekomando
- doporučený dopis nebo jiná zásilka
rekombinace
- nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení
rekombinace
- opětovné spojování, slučování prvků, složek
rekondice
- opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu
rekondice
- obnovení, oprava
rekonfirmovat
- opětovně nebo opakovaně příjmout za dospělého člena církve(u evangelíků a židů)
rekonstrukce
- opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu, přestavba, přepracování
rekonvalescence
- zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením
rekonverse
- opětná přeměna
rekonverse
- převedení válečné výroby na mírovou
rekonverze
- opětná přeměna
rekonverze
- převedení válečné výroby na mírovou
rekord
- nejlepší výkon
rekordér
- záznamové nahrávací nebo přehrávací zařízení
rekordman
- držitel rekordu
rekreece
- obnova, znovutvoření
rekreece
- odpočinek, oddech, osvěžení
rekriminace
- vzájemné obviňování, svalování viny
rekrut
- odvedenec (na vojnu)
rekrutovat se
- pocházet, mít původ
rekt-
- první část složených slov mající význam konečník
rekta-
- první část složených slov mající význam přímý, přímo
rektalgie
- bolest konečníku
rektální
- související s konečníkem
rektangulární
- pravoúhlý, obdélníkový

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit do ENangličtiny AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny