Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Švédský slovník (švédsko-český slovník)

 

Pro švédský výraz rening bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

švédský výraz Sw   CZ český překlad
rening - odstraňování
rening - purifikace
absorption av miljöföroreningar - absorpce látky znečišťující
ackumulering av miljöföroreningar - akumulace látky znečišťující
alifatisk förening - alifatická sloučenina
alkylföreningar - alkylická sloučenina
ansvarighet för miljöföroreningar - zodpovědnost za znečištění
aromatisk förening - aromatická sloučenina
återmobilisering av föroreningar - remobilizace látky znečišťující
avlagring av miljöföroreningar - ukládání látky znečišťující
avlägsning av miljöföroreningar - odstraňování znečišťující látky
bakterierening - biologická filtrace
bakteriologisk förorening - bakteriologické znečištění
bedömning av miljöföroreningar - hodnocení znečišťující látky
bekämpande av oljeföroreningar - snížení znečištění ropného
beständig organisk förorening - nerozložitelná organická látka
bildning av miljöföroreningar - tvorba látky znečišťující
bioackumulativ förorening - bioakumulativní znečišťující látka
biologisk avloppsvattenrening - biologické čištění odpadních vod
biologisk förorening - kontaminace biologická
biologisk förorening - biologická znečišťující látka
biologisk förorening - biologické znečištění
biologisk rening - biologické čištění
biologisk rening av avfall - biologické zpracování odpadů
biologisk rening av förbränningsgas - biologické čištění odpadních plynů
biologiskt icke-nedbrytbar förorening - biologicky neodbouratelná znečišťující látka
biologiskt nedbrytbar förorening - biologicky odbouratelná znečišťující látka
blyförening - sloučenina olova
diffus förorening - znečištění rozptýlené
diffus föroreningskälla - zdroj znečištění rozptýlený
emission av miljöföroreningar - emise látky znečišťující
enskild avloppsvattenrening - decentralizované čištění odpadních vod
Fackförening - odbory
fackförening - odbory zaměstnanecké
flodmynningsförorening - znečištění v ústí řeky
fördelning av miljöföroreningar - rozložení látky znečišťující prostorové
förebyggande av miljöföroreningar - prevence znečištění
rening - sdružení
förflyttning av miljöföroreningar - migrace látky znečišťující
förorening - znečištění
förorening - kontaminace
förorening av miljön - znečištění prostředí životního
förorening av atmosfären - znečištění atmosféry
förorening av foder - kontaminace krmiv
förorening av grundvatten - znečištění vody podzemní
förorening av livsmedel - kontaminace potravin
förorening av sötvatten - znečištění vody sladké
förorening från hushåll - znečištění z domácností
förorening orsakad av jordbruk - zemědělské znečištění
föroreningar - znečišťující látka
föroreningens biologiska verkan - biologický účinek znečištění
föroreningens effekt - vliv znečištění
föroreningsbegränsande stimulans - stimul ke snížení znečištění
föroreningsbekämpande åtgärd - opatření ke snižování znečištění
föroreningsbekämpande teknik - technologie ke snižování znečištění
föroreningsbekämpning - omezování znečištění
föroreningsbekämpning - snižování znečištění
föroreningsbelastning - rozsah znečištění
föroreningsexponering - působení látky znečišťující
föroreningsflöde - tok látky znečišťující
föroreningsförsäkring - pojištění proti riziku znečištění
föroreningsindikator - indikátor znečištění
första reningssteget - čištění primární
fysikalisk förorening - fyzikální znečišťující látka
fysikalisk förorening - fyzikální znečištění
fysikalisk kemisk rening - fyzikálně chemické čištění
fysikalisk mätning av miljöföroreningar - měření znečištění fyzikální
gasformig luftförorening - plynná látka znečišťující ovzduší
gasrening - čištění plynu
halogen(erad) förening - halogenovaná sloučenina
halogenerad förorening - halogenovaná znečišťující látka
havsförorening - znečištění mořské
heterocyklisk förening - heterocyklická sloučenina
immission av miljöföroreningar - imise látky znečišťující
immobilisering av föroreningar - imobilizace znečišťující látky
industriell förorening - průmyslové znečištění
industriförening - sdružení průmyslové
inomhusluftförorening - znečištění ovzduší vnitřního
integrerad övervakning av miljöföroreningar - řízení znečištění integrované
investering i föroreningsbekämpning - investice ke snižování znečištění
jordförorening - znečištění pozemku
Kategori:Förgreningssidor - Kategorie:Rozcestníky
kemisk förening - chemická sloučenina
kemisk förening - složení chemické
kemisk förorening - chemické znečištění
kemisk förorening - znečišťující chemická látka
kemisk mätning av förorening - měření znečištění chemické
klororganisk förening - organická sloučenina chlóru
kollektiv avloppsvattenrening - společné čištění odpadních vod
koncentration av miljöföroreningar - koncentrace látky znečišťující
kostnader orsakade av miljöföroreningar - náklady na odstranění znečištění
kustförorening - znečištění pobřeží
lagstiftning om miljöförorening - legislativa ke znečišťování
landbaserade havsföroreningar - znečištění moře z pevniny
livsmedelsförorening - látka znečišťující potraviny
luftförorening - znečištění ovzduší
luftförorening - látka znečišťující ovzduší
luktande förorening - znečištění látkami pachovými
mätning av miljöföroreningar - měření znečištění
metallorganisk förening - organická sloučenina kovu
mikroförorening - mikroznečišťující látka
miljöfarliga föroreningar - riziko ze znečišťujících látek

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

 

Přeložit rening do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny AFangličtiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "rening" v českém výkladovém slovníku

 

Reklama