Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Maďarský slovník (česko-maďarský slovník)

 

Pro český výraz dno bylo nalezeno překladů: 76 (přesná shoda: 0, obsahující výraz: 76).

 

český výraz CZ   Hu maďarský překlad
Absolutní hodnota - Abszolútérték-függvény
Astronomická jednotka - Csillagászati egység
Atmosféra (jednotka) - Atmoszféra (mértékegység)
Bar (jednotka) - Bar (mértékegység)
Brigáda (jednotka) - Dandár
daň z přidané hodnoty - általános forgalmi adó
ekologické hodnocení - ökológiai értékelés
ekotoxikologické vyhodnocení - ökotoxikológiai értékelés
hodnocení dopadů - hatásvizsgálat
hodnocení ekologických rizik - környezeti kockázatbecslés
hodnocení finanční - monetáris értékelés
hodnocení přírodního dědictví - természeti örökség értékelése
hodnocení technologie - technológia értékelése
hodnocení výrobku - termékértékelés
hodnocení znečišťující látky - szennyezőanyag értékelés
hodnocení životního prostředí - környezetértékelés
hodnota - érték
hodnota agronomická - agronómiai érték
hodnota AOX - AOX érték
hodnota potravy výživná - élelmiszer tápértéke
hodnota pozemku - földérték
hodnotný - értékes
Jednoděložné - Egyszikűek
jednoduchý - egyszerű
Jednorožec - Egyszarvú
jednotka - egység
Jednotková matice - Egységmátrix
jednotná kanalizační síť - együttes csatornahálózat
jednotné číslo - egyes
jednou - egyszer
kontrola porodnosti - születésszabályozás
kritérium hodnocení - értékelési szempont
kritérium hodnocení životního prostředí - környezetértékelési szempont
legislativa k odpovědnosti - felelősségre vonatkozó jogszabály
metoda hodnocení - értékelési módszer
mezní hodnota - határérték
Mol (jednotka) - Mól
národnost - nemzetiség
odpovědnost - felelősség
odpovědnost vládní - kormányzati felelősség
odpovědnost za poškození prostředí životního - környezeti felelősség
odvodňování - drénezés
odvodňování - lecsapolás
olej dno - hajóalj olaj
podhodnocení výrobků zemědělských - mezőgazdasági alulértékelés
Prapor (jednotka) - Zászlóalj
přírodní hodnota - természeti érték
Sjednocení - Unió (halmazelmélet)
směrnice ES o zneškodňování odpadů - EK irányelv a hulladék ártalmatlanításról
soudnost - ésszerűség
Stopa (jednotka délky) - Láb (mértékegység)
Střední hodnota - Várható érték
systém odvodňovací - lecsapolórendszer
systém odvodňovací umělý - épített csatornarendszer
údaje na jednoho obyvatele - egy főre vonatkozó adat
upřednostňovat - szívesebben tenni
úrodnost půdy - talajtermékenység
Uzel (jednotka) - Csomó (mértékegység)
vědomí odpovědnosti za prostředí životní - környezeti tudatosság
Velbloud jednohrbý - Egypúpú teve
voda dno - fenékvíz/aljvíz
Vojenské hodnosti - Rendfokozat
vyhodnocení - értékelés
vyhodnocení literatury - irodalmi értékelés
změna hodnoty - értékbeli változás
znehodnocení prostředí životního - környezet pusztulása
zneškodňování baterií - akkumulátor ártalmatlanítás
zneškodňování bojových prostředků - háborús anyagok ártalmatlanítása
zneškodňování odpadů jatečních - kizsigerelt állat ártalmatlanítása
zneškodňování odpadů v půdě - ártalmatlanítás földön/földben
zneškodňování příznivé pro životní prostředí - környezetbarát beszerzés
zodpovědnost osobní - személyi felelősség
zodpovědnost trestná - büntetőjogi felelősség
zodpovědnost výrobce - termelői felelősség
zodpovědnost za výrobek - termékfelelősség
zodpovědnost za znečištění - szennyezésért való felelősség

 

Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.

 

Přeložit dno do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny AFangličtiny DEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "dno" v českém výkladovém slovníku

 


Reklama