Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz základní bylo nalezeno překladů: 64 (přesná shoda: 20, obsahující výraz: 44).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
základní - basal adj:
{bJsHl}
základní - base
{bJs}
základní - basic adj:
{bJsIk}
základní - canonical adj: mat. it.
Dva objekty se stejným kanonickým tvarem jsou ekvivalentní.
základní - cardinal adj:
{ka:rdHnHl}
základní - cornerstone adj:
{kOrnRstCn}
základní - elemental
{elHmehntHl}
základní - elementary
{elHmehntri:}
základní - essential
{IsenLHl}
základní - foundational
základní - fundamental adj:
{fAndHmentHl}
základní - inherent adj:
{InhIrHnt}
základní - institutional
{InstItu:LHnHl}
základní - key adj:
key functions {ki:}
základní - prima adj:
{pri:mH}
základní - primary adj:
{prTmeri:}
základní - prime adj:
{prTm}
základní - radical adj:
{rEdHkHl}
základní - rudimentary
{ru:dHmentRi:}
základní - ultimate
{AltHmHt}
natřený základní barvou - primed adj:
{prTmd}
polutanty, kriteriální (základní) - pollutants, criteria [eko.]
první stupeň základní školy - middle school
splacený základní kapitál - paid capital stock [fin.]
vyslovení základní myšlenky - keynote address
vyslovení základní myšlenky - keynote speech
základní čára - base line n:
základní čára - baseline n:
{bJslTn}
základní část - body n:
{ba:di:}
základní daň - basic tax [eko.]
základní deska - motherboard n: [it.]
základní hmota - matrix
{mJtrIks}
základní inflace - underlying inflation [eko.]
základní jmění - capital
{kEpHtHl}
základní jmění - capital stock
základní jmění - fixed assets
základní kámen - cornerstone
{kOrnRstCn}
základní komodity - essential commodities [eko.]
základní myšlenka - keynote n:
{ki:nCt}
základní mzda - base pay n:
základní mzda - basic wage [eko.]
základní nátěr - undercoat
{AndRkCt}
základní období - base period
základní operace (v systému) - basic operation [eko.]
základní pásmo - baseband
základní pilíř - linchpin
{lInSpIn}
základní pilíř - lynchpin
základní pravidlo - ground rule
základní proces (v systému) - basic process [eko.]
základní průmysl (odvětví) - basic industry [eko.]
základní prvky - elements
{elHmHnts}
základní rozvržení - basic layout [fráz.]
základní složka prostředí - basic component of environment [eko.]
základní systém počítače - BIOS
{bTCs}
základní škola - elementary school n:
základní škola - first school
základní škola - grade school n:
základní škola - primary school
základní teorém ekonomie blahobytu - fundamental theorum of welfare economics [eko.]
základní tok - elementary flow [eko.]
Materiál nebo energie vstupující do posuzovaného systému ze životního prosředí bez předchozí styku s člověkem; Materiál nebo energie vystupující z posuzovaného systému do životního prostředí bez následné přeměny člověkem
základní úroková sazba - base rate
základní zboží - staple
{stJpHl}
základní, prvotní - primary [eko.]
{prTmeri:}
znalost základních počátečních úkonů - numeracy

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit základní do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "základní" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž