Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz veden bylo nalezeno překladů: 102 (přesná shoda: 2, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
veden - led
{led}
veden - managed v:
{mEnHZd}
biologické vedení války - biological warfare [eko.]
být uveden do provozu - come into play
dlouhé vedení - double take n:
dobře zavedený - well established
elektrické vedení - electric wiring
elektrické vedení - power line n:
hlavní vedení - mains n: [el.]
{mJnz}
chybně uvedený - misquoted
{mIskwCtId}
modernizovatelnost (obnovitelnost v novějším provedení) - upgradability [eko.]
nenávist k vědění - misology
nepovedený - foiled adj:
{fYld}
nepovedený - stillborn [přen.]
{stIlbOrn}
nesprávné uvedení - misstatement n:
{mIstJtmHnt}
neuvedený - unlisted adj:
{HnlIstId}
nevyvedený - stillborn [přen.]
{stIlbOrn}
níže uvedený - undermentioned
obávající se podvedení či napadení - cagey
{kJZi:}
obávající se podvedení či napadení - cagy
odborně provedený - workmanlike adj:
{wRkmEnlTk}
odvedenec - draftee n:
odvedenec - inductee n:
odvedení k vojenské službě - induction n: [amer.]
{IndAkLHn}
odvedený - conscript
{kHnskrIpt}
opětovné uvedení - reintroduce
{ri:IntrHdu:s}
podvedený - cheated adj:
{Si:tHd}
podvedený - deceived
{dIsi:vd}
provaz pro vedení (koně) - leadrope n:
provaz pro vedení např. koně - leadrope n:
provedení - conduct n:
{kAndHkt}
provedení - construction n:
{kHnstrAkLHn}
provedení - execution n:
{eksHkju:LHn}
provedení - implementation n:
{ImplHmentJLHn}
provedení - performance n:
{pRfOrmHns}
provedení - rendering n:
{rendRIN}
provedení - rendition n:
{rendILHn}
provedení - renditions n: pl.
{rendILHnz}
provedení - workmanship n:
{wRkmHnLIp}
provedení, zavedení - implementation [eko.]
{ImplHmentJLHn}
provedeno - accomplished
{Hka:mplILt}
provedený - performed adj:
{pRfOrmd}
první uvedení - debut n:
{dJbju:}
předvedení - presentment n:
{pri:zentmHnt}
předvedený - demonstrated adj:
{demHnstrJtHd}
přenosové vedení - transmission line n: [el.]
převedení - assignation n:
převedení - conversion
{kHnvRGHn}
převedení - devolution n:
{devHlu:LHn}
převedení - outplacement n:
{VtplJsmHnt}
převedení do číselné podoby - digitization
převedení na metrickou soustavu - metrication
převedení např. pravomoci - delegating n:
{delHgJtIN}
převedený - transferred adj:
{trEnsfRd}
převzít vedení - take charge n:
přivedený do rozpaků - nonplussed
{na:nplAst}
rozvedená osoba - divorcee n:
{dHvOrsi:}
rozvedení - amplification n:
{EmplHfHkJLHn}
rozvedený - divorced
{dIvOrst}
shlédnutí před uvedením - previewing
{pri:vju:IN}
shora uvedený - above
{HbAv}
sítí vedený boj - network centric warfare n:
voj.
svědění - itch n:
{IS}
svědění - itching n:
{ISIN}
svědění - pruritus n:
svedení - seduction n:
{sIdAkLHn}
špatné vedení - misguidance n:
uveden v omyl - misled
{mIsled}
uvedení - induction n:
{IndAkLHn}
uvedení - introducing n:
{IntrHdu:sIN}
uvedení - introduction n:
{IntrHdAkLHn}
uvedení - lead-in n:
uvedení - putting n:
{pAtIN}
uvedení - showing n:
{LCIN}
uvedení - stating n:
{stJtIN}
uvedení do funkce - inauguration
{InOgjRJLHn}
uvedení do provozu - commissioning n: [tech.]
{kHmILHnIN}
uvedení na trh - roll-out
uvedení na trh - rollout
{rClVt}
uvedení v omyl - misdirection
uvedení zaměstnance do firmy - outplacement
{VtplJsmHnt}
uvedeno - adduced
uvedený - inaugurated adj:
{InOgRJtId}
uvedený - indicated adj:
{IndHkJtHd}
uvedený - initiated adj:
{InILi:JtHd}
uvedený - listed adj:
{lIstHd}
uvedený - mentioned
{menLHnd}
uvedený - presented adj:
{pri:zentHd}
vedení - cables n: pl.
{kJbHlz}
vedení - conduct n:
{kAndHkt}
vedení - conducting n:
{kHndAktIN}
vedení - control n:
{kHntrCl}
vedení - direction n:
{dRekLHn}
vedení - guiding n:
{gTdIN}
vědění - knowledge n:
{na:lHZ}
vedení - lead n:
{li:d}
vedení - leadership
{li:dRLIp}
vedení - leading n:
{li:dIN}
vedení - management n:
{mEnHZmHnt}
vedení - managements n: pl.
{mEnIZmHnts}
vedení - shepherding n:
{LepRdIN}
vedení - superintendence n:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit veden do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "veden" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž