Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz váha bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
váha - weight n:
{wJt}
bantamová váha - bantamweight n:
bez váhání - unhesitatingly n:
{HnhezItJtINli:}
brutto váha - gross
{grCs}
konkurenční rovnováha - competitive equilibrium [eko.]
krátkodobá rovnováha - short-term balance
lidská povaha - human nature n:
Markovova rovnováha - Markov Equilibria. [eko.]
materiálová rovnováha - materials balance [eko.]
mostní váha - weighbridge n:
muší váha - flyweight n:
nadváha - avoirdupois n:
nadváha - overweight n:
{CvRwJt}
nerovnováha - disequilibrium n:
{dIsi:kwHlIbri:Hm}
nerovnováha - imbalance [med.]
{ImbElHns}
obchodní bilance (rovnováha) - trade balance (balance of trade) [eko.]
obchodní bilance /rovnováha/ - balance of trade /trade balance/ [eko.]
odvaha - audacity
{a:dEsHti:}
odvaha - bravery n:
{brJvRi:}
odvaha - confidence n:
{ka:nfHdHns}
odvaha - courage n:
{kRHZ}
odvaha - dare n:
{der}
odvaha - gameness n:
odvaha - guts n:
{gAts}
odvaha - hardihood n:
odvaha - heart
{ha:rt}
odvaha - mettle n:
{metHl}
odvaha - nerve
{nRv}
odvaha - spunk n:
odvaha - valour n:
podváha - underweight n:
{AndRwJt}
polotěžká váha - cruiserweight n:
povaha - disposition n:
{dIspHzILHn}
povaha - form n:
{fOrm}
povaha - format
{fOrmEt}
povaha - nature
{nJSR}
povaha - temperament
{temprHmHnt}
protiváha - counterbalance n:
{kVntRbElHns}
protiváha - counterpoise n:
protiváha - counterweight n:
{kVntRwJt}
převaha - ascendancy n:
{HsendHnsi:}
převaha - ascendency n:
{HsendHnsi:}
převaha - preponderance n:
{pri:pa:ndrHns}
převaha - primacy n:
{prTmHsi:}
převaha - supremacy n:
{sHpremHsi:}
převaha - whip hand n:
převaha nabídky - excess supply
přírodní rovnováha - natural equilibrium [eko.]
rovnováha - balance
{bElHns}
rovnováha - equalization n:
{i:kwHlIzJLHn}
rovnováha - equanimity n:
{i:kwHnImIti:}
rovnováha - equilibria n:
{i:kwHlIbri:H}
rovnováha - equilibrium n:
{i:kwHlIbri:Hm}
rovnováha - equipoise n:
rovnováha - evenness n:
{i:vHnnHs}
rovnováha - par n:
{pa:r}
rovnováha - poise n:
{pYz}
rovnováha - standoff n:
{stEndOf}
rovnováha dominantní strategie - dominant strategy equilibrium [eko.]
rovnováha krajiny - landscape balance [eko.]
rovnováha sil - balance of power
rozvaha - balance n:
{bElHns}
rozvaha - balance sheet
rozvaha - discretion
{dIskreLHn}
specifická váha - specific gravity n:
spotřebitelská rovnováha - consumer equilibrium [eko.]
střední váha - middleweight n:
{mIdHlwJt}
tělesná váha - body weight n:
tělesná váha - bodyweight n:
těžká váha - heavyweight n:
{hevi:wJt}
účetní rozvaha - balance
{bElHns}
účetní rozvaha - balance sheet n:
úvaha - consideration n:
{kHnsIdRJLHn}
úvaha - deliberation n:
{dIlIbRJLHn}
úvaha - reasoning n:
{ri:zHnIN}
vahadlo - bascule
vahadlo - outrigger
{VtrIgR}
vahadlo - rocker n:
{ra:kR}
váhající - havering
váhající - hesitating
{hezHtJtIN}
váhající - vacillating
{vEsHlJtIN}
váhal - hovered v:
{hAvRd}
váhání - cunctation n:
váhání - faltering n:
{fOltRIN}
váhání - hesitating n:
{hezHtJtIN}
váhání - procrastination n:
{prHkrEstHnJLHn}
váhání - vacillation n:
{vEsHlJLHn}
váhat - circumambulate v:
váhat - dilly-dally v:
váhat - dither v:
váhat - hang back v:
váhat - hesitate
{hezHtJt}
váhat - linger v:
{lINgR}
váhat - shilly-shally v:
váhat - shillyshally v:
váhat - tie down
váhat - vacillate v:
{vEsHlJt}
váhat - waver v:
{wJvR}
váha - haltingly adv:
{hOltINli:}
váha - hesitantly adv:
{hezItHntli:}
váha - hesitatingly adv:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit váha do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "váha" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž