Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz určit bylo nalezeno překladů: 99 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 87).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
určit - appoint
{HpYnt}
určit - assign v:
{HsTn}
určit - design v:
{dIzTn}
určit - designate
{dezHgnJt}
určit - determine v:
{dHtRmHn}
určit - estimate
{estHmJt}
určit - fix v:
{fIks}
určit - ordain v:
{OrdJn}
určit - pinpoint v:
{pInpYnt}
určit - set
{set}
určit - set down v:
určit - specify
{spesHfT}
analýza neurčitosti - uncertainty analysis [eko.]
bez určitého cíle - objectless adv:
člen určitý - definite article
člen určitý - teh = teh [slang.] [neobv.]
internet slang
definitivně určit - destine
do určité míry - in some detail [fráz.]
kdo žije určitým způsobem - liver
{lIvR}
kvetoucí určitým způsobem - bloomer
{blu:mR}
mající určité hony - legged
{legHd}
mající určité oči - eyed
{Td}
mající určité vlasy - haired
{herd}
mající určitou cenu - priced
{prTst}
mající určitou pleť - skinned
{skInd}
mající určitou velikost - sized n:
{sTzd}
metoda neurčitých koeficientů - method of undetermined coefficients [mat.]
na neurčito - indefinitely
{IndefHnHtli:}
na neurčito - sine die
nejneurčitější - fuzziest adj:
neurčitě - indefinitely adv:
{IndefHnHtli:}
neurčitě - indiscriminately adv:
{IndIskrImHnHtli:}
neurčitě - nondeterminately
neurčité chuti - bland adj:
{blEnd}
neurčité zájmeno - indefinite pronoun [lingv.]
neurčitější - fussier adj:
neurčitelnost - indefiniteness n:
neurčitelnost - indeterminateness n:
neurčitelný - indeterminable adj:
neurčitost - equivocalness n:
neurčitost - generality n:
{ZenRElHti:}
neurčitost - indeterminacy n:
neurčitost - indeterminateness n:
neurčitost - indetermination n:
neurčitost - indistinctness n:
neurčitost - intangibility n:
neurčitost - nondeterminacy
neurčitost - uncertainty n:
{HnsRtHnti:}
neurčitý - equivocal adj:
{IkwIvHkHl}
neurčitý - impressionistic adj:
{ImpreLHnIstIk}
neurčitý - indefinite adj:
{IndefHnHt}
neurčitý - indeterminate adj:
{IndItRmIniht}
neurčitý - indistinct adj:
{IndIstINkt}
neurčitý - intangible adj:
{IntEnZHbHl}
neurčitý - non-specific adj:
neurčitý - nondeterminate
neurčitý - nonspecific adj:
{na:nspHsIfIk}
neurčitý - uncertain adj:
{HnsRtHn}
neurčitý - unspecific adj:
neurčitý - vague
{vJg}
neurčitý člen - an
{En}
neurčitý integrál - indefinite integral n: [mat.]
první výskyt určitého uhlíku - buckminsterfullerene
předem určit - foreordain
předurčit - predestinate v:
předurčit - predestine v:
předurčit - predetermine v:
předurčit - predict v:
{prIdIkt}
převod určitých práv - explicit rights transfer [eko.]
sbalený do určitého rozměru - jam-packed
sbalený do určitého rozměru - jampacked
sbalit do určitého rozměru - jampack
Směrnice o omezení používání určitých nebezpečných složek - RoHS [zkr.]
Evropská směrnice {rCz}
určit k demolici - condemn
{kHndem}
určit od oka - guesstimate n:
{gestImIt}
určit, vymezit - assign [eko.]
{HsTn}
určitě - assuredly
{HLUrHdli:}
určitě - certainly adv: 5 6
{sRtHnli:}
určitě - definitely
{defHnHtli:}
určitě - sure
{LUr}
určitě - undoubtedly
{HndVtIdli:}
určité druhy enzymů - protease
{prCti:Jz}
určitelný - determinable adj:
{dItRmHnHbHl}
určitost - certainty n:
{sRtHnti:}
určitost - definiteness n:
určitost - determinacy n:
určitost - determinateness n:
určitý - certain
{sRtHn}
určitý - definite
{defHnHt}
určitý - determinate adj:
{dItRmHnJt}
určitý - explicit adj:
{IksplIsHt}
určitý - particular adj:
{pRtIkjHlR}
určitý - specific adj:
{spHsIfIk}
určitý člen - the
{DH}
určitý integrál - definite integral n: [mat.]
vazba kurzu na určitou měnu - currency peg
zavěšení kurzu na určitou měnu - currency peg
znovu určit - reassign
{ri:HsTn}
znovu určit - respecify

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit určit do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "určit" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž