Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz schopnost bylo nalezeno překladů: 78 (přesná shoda: 12, obsahující výraz: 66).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
schopnost - ability n:
{HbIlHti:}
schopnost - aptitude n:
{EptHtu:d}
schopnost - aptness n:
schopnost - capability
{kJpHbIlHti:}
schopnost - capacity
{kHpEsHti:}
schopnost - competence n:
{ka:mpHtHns}
schopnost - disposition n:
zastar. {dIspHzILHn}
schopnost - faculty
{fEkHlti:}
schopnost - fitness n:
{fItnHs}
schopnost - potentiality n:
schopnost - qualification n: [obec.] 8 8
{kwa:lHfHkJLHn}
schopnost - quality n:
{kwa:lHti:}
hodnocení úvěruschopnosti - credit rating
kdo pomalu odhaluje své schopnosti - late bloomer
konkurenceschopnost - competitiveness n:
{kHmpetItIvnIs}
magická schopnost - magical ability n: [fráz.]
mít schopnost od přírody - come naturally
nekonkurenceschopnost - uncompetitiveness n:
neschopnost - disability
{dIsHbIlIti:}
neschopnost - fecklessness n:
neschopnost - inability
{InHbIlIti:}
neschopnost - inadequacy n:
{InEdIkwHsi:}
neschopnost - inadequateness n:
neschopnost - inaptitude n:
neschopnost - inaptness n:
neschopnost - incapability n:
neschopnost - incapacity n:
{InkHpEsHti:}
neschopnost - incompetence n:
{Inka:mpHtHns}
neschopnost - ineligibility n:
neschopnost - Insufficiency
neschopnost - unfitness
neschopnost být pit - undrinkability
neschopnost být přemístěn - immovability
neschopnost mluvit - aphasia
{HfJGH}
neschopnost plavby - unseaworthiness
neschopnost psát - agraphia
neschopnost reagovat - unresponsiveness
neschopnost rozhodnout se - betwixt and between v:
neschopnost samostatně přežít/normálně se vyvinout - inviability [bio]
neschopnosti - disabilities n:
{dIsHbIlHti:z}
neschopnosti - inabilities n: pl.
objem, schopnost - capacity [eko.]
{kHpEsHti:}
odborné schopnosti - expertise
{ekspRti:z}
organizační schopnost - administrative ability
platební neschopnost - insolvency [eko.]
{Insa:lvHnsi:}
platební neschopnost banky - bank insolvency [eko.]
platební schopnost - ability to pay n:
platební schopnost - solvency [eko.]
{sOlvHnsi:}
plavbyschopnost - seaworthiness n:
pracovní neschopnost - sick leave
provozuschopnost - operability n:
schopnost být exportován - exportability
schopnost být testován - testability
schopnost manévrovat - maneuverability
{mHnu:vRHbIlIti:}
schopnost odrážet světlo - reflectiveness
schopnost odrážet záření - albedo n:
schopnost pamatování si - retentiveness
schopnost plodit ovoce - fruition
{fru:ILHn}
schopnost poškodit rostlinu - ability to damage plant [eko.]
schopnost povídat - a way with words
schopnost prodeje - saleability
schopnost předvádět triky - prestidigitation n:
schopnost přežití - survivability
{sRvTvHbIlIti:}
schopnost připomínat muže - mannishness
schopnost rozlišovat - discrimination n:
{dIskrImHnJLHn}
schopnost uzavřít manželství - marriageability n:
schopnost vcítit se - empathy
{empHQi:}
schopnost vyhledat hostitele - ability to search host [eko.]
schopnosti - abilities n: pl.
{HbIlHti:z}
schopnosti - capabilities
{kJpHbIlHti:z}
schopnosti - skills n:
{skIlz}
schopnosti - wits n: pl.
{wIts}
síla, moc, schopnost - power [eko.]
{pVR}
sítí aktivované schopnosti - network enabled capabilities n:
voj.
síťové schopnosti - network enabled capabilities n:
voj.
špatná teleskopická schopnost - faulty telescopic faculty [eko.]
úvěruschopnost - creditworthiness
{kredItwRDi:nHs}
životaschopnost - viability n:
{vTHbIlHti:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit schopnost do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "schopnost" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž