Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz post bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
post - post
{pCst}
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
anglická pohádková postava - Robin Hood n:
apostrof - apostrophe n:
{Hpa:strHfi:}
apostrof - diaeresis n:
apostrofovat - apostrophize v:
apostrofy - apostrophes n: pl.
army post office - APO
arogantní postoj - tude n: [slang.]
barvoslepost - achromatism n:
barvoslepost - colorblindness n: [amer.]
běžný postup - routine n:
{ru:ti:n}
bidlo k postrkování lodi - bargepole
čelo postele - headboard
{hedbOrd}
čistá postupka - straight flush n:
v kartách
dešťoměrná křivka postřikovače - sprinkler water division curve [eko.]
duševní postoj - mind-set
firemní postup - policy n:
{pa:lHsi:}
frekvenční postranní pásmo - sideband
hloupost - brainlessness n:
hloupost - crassitude n:
hloupost - crassness n:
hloupost - dumbness n:
hloupost - foolery n:
{fu:lRi:}
hloupost - idiocy
{Idi:Hsi:}
hloupost - nonsense
{na:nsens}
hloupost - stupidity n:
{stu:pIdIti:}
hloupost - tripe n:
{trTp}
hloupost, pomalost - dull-wittedness n:
hlouposti - follies n:
{fa:li:z}
hlouposti - stupidities n:
I Agree With This Post - IAWTP [zkr.]
intenzita postřiku - spray intensity [eko.]
jakost postřiku - spray quality [eko.]
jemné postrčení - a love tap n:
jít do postele - go to bed
kompost - compost n:
{ka:mpCst}
kompost - mulch n:
{mAlS}
kompostování - composting [eko.]
{ka:mpCstIN}
kompostování odpadu - waste composting [eko.]
kostra postele - bedstead
literární postava - character n:
{kerIktR}
manželská postel - double bed
mozkově postižený - brain-damaged
na smrtelné posteli - brush with death
na tvé smrtelné posteli - on your deathbed
na vlastní smrtelné posteli - on my deathbed
IvČa
nebesa postelí - canopies
nečinně čekat, postávat, posedávat - wait around
podobně: wait about
nekvalitně postavené - jerry-built
nekvalitně postavené - jerrybuilt
nepostačující - inadequate
{InEdHkwHt}
nepostačující - insufficient
{InsHfILHnt}
nepostavený - unbuilt adj:
{AnbIlt}
nepostižitelný - intangible adj: [eko.]
{IntEnZHbHl}
nepostradatelně - indispensably adv:
nepostradatelný - indispensable adj:
{IndIspensHbHl}
nepostřehnutelně - imperceptibly adv:
{ImpRseptIbli:}
nepostřehnutelnost - imperceptibility n:
nepostřehnutelný - imperceptible adj:
{ImpRseptIbHl}
nepostřehnutelný - inappreciable adj:
nepostřehnutelný - insensible
obvyklý postup - procedure
{prHsi:ZR}
opatřit apostrofem - apostrophize
optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů - cost effectiveness analysis, optimisation procedure [eko.]
optimum, ex post - optimum, ex post [eko.]
osoba postižená tuberkulózou - tubercular n:
pásový postřik (závlaha) - strip spraying [eko.]
pásový postřik herbicidem - herbicide strip spraying [eko.]
plošný postřik herbicidem - herbicide areal spraying [eko.]
plošný postřik pesticidem - pesticide areal spraying [eko.]
podmínka postačující - sufficient condition n:
podpora pracovního postupu - operation stronghold [eko.]
pohádková postava - Ali Baba n:
pokrývka na postel - bedspread
{bedsprehd}
pomočit postel - wet the bed v:
Post Graduate Year (as in PGY-1, PGY-2 etc. used in PGY Med) - PGY [zkr.]
Post Proof Or Shut The F--- Up - PPOSTFU [zkr.]
postačil - sufficed v:
{sHfTst}
postačit - be enough
postačit - suffice
{sHfTs}
postačovat - suffice
{sHfTs}
postačuje - lasts v:
{lEsts}
postačuje - suffices v:
{sHfTsIz}
postačující - adequate
{EdHkwHt}
postačující - ample
{EmpHl}
postačující - sufficient adj:
{sHfILHnt}
postačující důkaz - sufficient evidence [eko.]
Podle Doporučení US EPA pro hodnocení rizika u karcinogenních látek jde o soubor dat a vědeckých poznatků, na základě kterých lze prohlásit, že karcinogenní účinek je způsoben danou chemickou látkou.
postačující k výživě rodiny - adequate to support a family
Postal - Postal n: [jmén.]
příjmení {pCstHl}
postarat se - attend to [id.]
postarat se - care for
postarat se - manage v:
{mEnHZ}
postarat se - see
{si:}
postarat se - take care v:
postarat se o - care for
postarat se o - look after (acc)
postarat se o - see about
postarat se o - take care of (acc)
postarší - elderly
{eldRli:}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit post do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "post" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž