Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pod bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pod - below
{bIlC}
pod - beneath
{bIni:Q}
pod - neath [bás.]
pod - sub
{sAb}
pod - under
{AndR}
pod - underneath n:
{AndRni:Q}
abstraktní podstatné jméno - abstract noun
alkaloid s účinky podobnými atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
antipod - antipode n:
antipodický - antipodal adj:
{EntIpHdHl}
antipod - antipodal adj:
{EntIpHdHl}
antipod - antipodean adj:
arbitrážní podmínka - arbitrage condition [eko.]
artropod - arthropod n:
autorem podepsaný snímek - autographed photograph.
bez podpory - unaided
{HnJdId}
bez podpory - unassisted
{AnHsIstId}
bez podprsenky - braless
bezpodmínečně - necessarily
{nesHsehrHli:}
bezpodmínečně - unconditionally adv:
{AnkHndILHnHli:}
bezpodmínečně - unquestioningly adv:
bezpodmínečný - unconditional adj:
{AnkHndILHnHl}
bezpodmínečný slib - absolute promise
bídné podmínky - abject conditions
bilance podzemní vody - groundwater balance [eko.]
bílé hrudky pod kůží - whitehead
{wTthed}
bota s klínovým podpadkem - wedgie
brázdový podmok - furrow soaking [eko.]
být pod vlivem alkoholu či drog (be zonked out) - zonk out
být podílníkem - pool v:
{pu:l}
být podobný - resemble
{rIzembHl}
být podstatou - inhere v:
být znám pod jménem - go by the name of
cejch (vodní hospodářství) - height sealing mark [eko.]
cena podle ceníku - list price
cenová podpora - price support
cenová tvorba podle marginálních nákladů - marginal cost pricing [eko.]
centrálně řízené hospodářství - statism
{stJtIzHm}
centrální řízení hospodářství - statist
{stJtIst}
cítit se pod psa - down in the dumps [fráz.]
cítit se pod psa - to feel under the weather [fráz.]
dát podnět - suggest
{sHgZest}
dělej podle mě - breathe down my neck
dělení zisku (podílení se na zisku) - profit-sharing [eko.]
depresní hladina podzemní vody - depression groundwater level [eko.]
determinand (vodní hospodáařství) - determinand [eko.]
dezaktivační koeficient (vodní hospodářství) - deaktivation coefficient [eko.]
dezaktivační účinnost (vodní hospodářství) - deaktivation efficiency [eko.]
divný, podivný - weird adj:
{wIrd}
doba retence podzemní vody - ground water retention period [eko.]
dotýkání nohou pod stolem - footsie
drenáž s podrýváním - drainage with deep digging [eko.]
drenáž s podrýváním - drainage with digging [eko.]
druh podání ve volejbale - sky-ball serve n: [sport.]
druh podlahové krytiny - terrazzo
družstevní podnik - co-op
drzá napodobenina - sass n:
{sEs}
držet, podržet - retain [eko.]
{rItJn}
dřevařský podélný řetězový dopravník - jack ladder n: [dřev.]
dřevozpracující podnik - sawmill
{sOmIl}
dvojpodlažní byt - duplex
{du:pleks}
dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství) - double hydraulic curtain [eko.]
dynamická hladina podzemní vody - dynamic ground water level [eko.]
EEC Evropské hospodářské společenství - European Economic Community [eko.]
egyptský bůh podvětí - Osiris
EHS Evropské hospodářské společenství - European Economic Community [eko.]
elevační hladina podzemní vody - elevation groundwater level [eko.]
epóda - epode
Evropské hospodářské společenství EHS - European Economic Community [eko.]
EWG Evropské hospodářské společenství - European Economic Community [eko.]
filtrace podzemní vody - groundwater filtration [eko.]
finanční podpora - financial aid
fond na podplácení - slush fund n:
gradient teploty (vodní hospodářství) - temperature gradient [eko.]
hazardní podnik - venture
{venSR}
házet klacky pod nohy - crimp v: [amer.] [slang]
{krImp}
hipodrom - hippodrome n:
{hIpHdrCm}
hladina hospodářského nadržení - economic storage level [eko.]
hladina podzemní vody - groundwater level [eko.]
hladina podzemní vody - groundwater table [eko.]
hloubka hladiny podzemní vody - groundwater table depth [eko.]
hospoda - porterhouse n:
hospoda - shebeen n:
hospoda - tavern
{tEvRn}
hospoda - taverna n:
{ta:vernH}
hospodárně - frugally adv:
{fru:gHli:}
hospodárnost - economy n:
{Ika:nHmi:}
hospodárnost - thrift n:
{QrIft}
hospodárnost - thriftiness n:
hospodárný - economical
{ekHna:mIkHl}
hospodárný - frugal adj:
{fru:gHl}
hospodář - householder n:
{hVshCldR}
hospodář - housekeeper n:
{hVski:pR}
hospodář - manciple n:
hospodaření - economy n:
{Ika:nHmi:}
hospodaření - farming n:
{fa:rmIN}
hospodaření - housekeeping n:
{hVski:pIN}
hospodařit - farm v:
{fa:rm}
hospodařit - housekeep v:
hospodařit - manage v:
{mEnHZ}
hospodařit s nulovým ziskem - break even
hospodářka - matron n:
{mJtrHn}
hospodářská deprese - depression
{dIpreLHn}
hospodářská nádrž - economic purpose reservoir [eko.]
hospodářská zvířata - livestock
{lTvsta:k}
hospodářskotechnická úprava pozemků - ekonotechnical comasation [eko.]

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pod do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pod" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž