Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pořádá bylo nalezeno překladů: 89 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 88).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pořádá - organizes v:
{OrgHnTzIz}
dobře uspořádaný - apple-pie order
finanční vypořádá - settlement n:
{setHlmHnt}
logické uspořádávání - marshaling n:
{ma:rLHlIN}
logické uspořádávání - marshalling n:
neustálený pravopis (marshaling)
logicky uspořádané - marshalled
{ma:rLHld}
nespořádaný - unruly adj:
{Hnru:li:}
neuspořádaně - disorderly adv:
{dIsOrdRli:}
neuspořádané - jumbled adj:
{ZAmbHld}
neuspořádaně - untidily adv:
neuspořádanost - disorderliness n:
neuspořádaný - dishevelled adj:
neuspořádaný - disorderly adj:
{dIsOrdRli:}
neuspořádaný - helter-skelter adj:
neuspořádaný - messed up adj:
neuspořádaný - messy adj:
{mesi:}
neuspořádaný - rambling adj:
{rEmblIN}
neuspořádaný - rough-and-tumble adj:
neuspořádaný - unordered adj:
neuspořádaný - untidy adj:
{HntTdi:}
pořadač - binder n:
{bTndR}
pořadač - file n:
{fTl}
pořadač - folder
{fCldR}
pořadače - folders
{fCldRz}
pořádal - hosted v:
{hCstId}
pořádá - hosting n:
{hCstIN}
pořádat - arrange v:
{RJnZ}
pořádat - give v:
{gIv}
pořádat - hold
{hCld}
pořádat hostinu - throw a party
pořádat večírek - throw a party
pořadatel - convener n:
pořadatel - organizer n:
{OrgHnTzR}
pořadatel - promoter n:
{prHmCtR}
pořadatelé - organizers n:
{OrgHnTzRz}
pořadatelé - promoters
{prHmCtRz}
pořadatelé - stewards n:
{stu:Rdz}
spolupořadatel - cosponsor n:
spořádaně - orderly adv:
{OrdRli:}
spořádá - downing n:
{dVnIN}
spořádaný - good adj:
{gUd}
spořádaný - well-ordered adj:
stoh (uspořádaný) - stack n:
{stEk}
teorie nadnárodního uspořádá - supranationalism n:
uspořádal - arranged v:
{RJnZd}
uspořádá - alignment
{HlTnmHnt}
uspořádá - arrangement n:
{RJnZmHnt}
uspořádá - arrangements n: pl.
{RJnZmHnts}
uspořádá - arranging n:
{RJnZIN}
uspořádá - array n:
{RJ}
uspořádá - disposition n:
kniž. {dIspHzILHn}
uspořádá - fabric n:
{fEbrIk}
uspořádá - layout n:
{lJVt}
uspořádá - order
{OrdR}
uspořádá - ordering n:
{OrdRIN}
uspořádá - orderings pl.
uspořádá - setup n:
{setAp}
uspořádanost - orderliness n:
{OrdRli:nHs}
uspořádaný - aligned adj:
{HlTnd}
uspořádaný - arranged adj:
{RJnZd}
uspořádaný - disposed adj:
{dIspCzd}
uspořádaný - orderly adj:
{OrdRli:}
uspořádaný - ranked adj:
{rENkt}
uspořádaný - shipshape adj:
{LIpLJp}
uspořádaný - straight adj:
{strJt}
uspořádaný - tidied adj:
uspořádaný - tidy adj:
{tTdi:}
uspořádat - align v:
{HlTn}
uspořádat - arrange
{RJnZ}
uspořádat - assort
uspořádat - compose v:
{kHmpCz}
uspořádat - edit v:
{edHt}
uspořádat - layout v:
{lJVt}
uspořádat - order v:
{OrdR}
uspořádat - rank v:
{rENk}
uspořádat - sort v:
{sOrt}
uspořádat - stage v:
{stJZ}
uspořádat - tidy
{tTdi:}
uspořádat myšlenky - collect my thoughts
uspořádat sestupně podle velikosti - size down v:
uspořádá - disposes v:
{dIspCzIz}
vypořádal - tackled v:
{tEkHld}
vypořádá - settlements pl.
{setHlmHnts}
vypořádaný - handled adj:
{hEndHld}
vypořádat - settle v:
{setHl}
vypořádat se - square up v:
vypořádat se - tackle v:
{tEkHl}
vypořádat se s něčím - tackle a job
vypořádává se - copes
{kCps}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pořádá do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pořádá" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž