Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz pře bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
pře - action n:
{EkLHn}
pře - litigation
{lItHgJLHn}
pře - squabble n:
{skwa:bHl}
pře - wrangle n:
{rENgHl}
(a) přesto - even so
absolutně přesně - on the dot
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation ADC n: [el.]
AD převodník s postupnou aproximací - successive approximation register n: [el.]
aktivní přenos látky - active mass transport [eko.]
analýza intervalových dat přežití - interval data survival analysis [eko.]
aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny) - pre-come up herbicide application n: [eko.]
artézský přetlak - artesian overpressure [eko.]
Autorizovaná verze, název anglického překladu bible - Authorized Version [teol.]
bankopvní převod - bank transfer [eko.]
bez jakýchkoli překvapení - all things being equal n:
bez předsudků - nonprejudicial
bez přerušení - semlessly adv:
bez přestávky - nonstop
{na:nsta:p}
blahopřeji - congratulations
{kHngrESHlJLHnz}
blahopřející - congratulating adj:
{kHngrESHlJtIN}
blahopřejný - congratulatory adj:
{kHngrESHlHtOri:}
blokování zepředu - face guard n:
bod přerušení - breakpoint [it.]
bojovník za přesvědčení - paladin n:
být - předpřítomný čas - been
{bIn}
být typickým představitelem - epitomize
{IpItHmTz}
být velmi překvapen - blow me down
CD přehrávač - CD player
citoslovce překvapení - huh n:
{hA}
co předchází - predecessor n:
{predHsehsR}
časový přehled - timeline
část žaludku přežvýkavců - rumen
{ru:mHn}
čelní představitel - leader
{li:dR}
Český překlad - Anglické slovo Typ slova
Poznámka
čistý příjem před zdaněním - net profit before tax [eko.]
čtyřspřeží - four-in-hand
dálkový přenos vzdušných polutantů - LRTAP [eko.]
dálkový přenos znečištění - long-range transport of pollution [eko.]
dámský hedvábný přehoz - mantilla
{mEntIlH}
daň z nadměrného /překročeného/ zisku - excess profits tax [eko.]
daň z převodu kapitálu - capital transfer tax [eko.]
dát přednost - prefer v:
{prHfR}
dát přednost - yield v:
{ji:ld}
dát přezdívku - dub
{dAb}
dávání přednosti - yielding n:
zejména v silničním provozu {ji:ldIN}
dávat přednost - prefer v:
{prHfR}
dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá - lean over backwards [fráz.][hovor.]
demografický přechod - demographic transition [eko.]
děti - převzato z Němčiny - kinder
{kTndR}
diváci předpremiéry - previewers
divák předpremiéry - previewer
dívat se před sebe - look ahead
dlouhodobá hydrologická předpověď - long-term hydrological prognosis [eko.]
dokonalá předpověď - perfect foresight [eko.]
dopředu - ahead adv:
{Hhed}
dopředu - forward adv:
{fOrwRd}
dopředu - forwardly adv:
dopředu - onwards
{a:nwRdz}
dosažitelnost (představitelnost) - availability. [eko.]
dostat přednášku - rake you over the coals [idiom]
dostat se před (někoho) - get ahead of v:
dostatečný k přežití - pessimal
drát se dopředu - assert oneself
drenáž s hloubkovým kypřením - drainage with depth-loosening [eko.]
druh převodovky - synchromesh
druh přežívající vyhynutí - relict n:
druh přežvýkavce - vicuna
{vIkju:nH}
druh žaludku přežvýkavců - reticulum
dům překvapení - crazy house
DVD přehrávač - DVD player
dveřní překlad - lintel
{lIntHl}
elektronický převod - electronic money transfer
elektrostatické přenosné kopírování - xerography n: [tech.] 6 6
elektrostatické přenosné rozmnožování - xerography n: [tech.] 9 6
energetická náročnost před spalováním - pre-combustion energy n: [eko.]
Množství energie potřebné k vlastnímu vytěžení surového paliva.
existovat před něčím - pre-exist v:
existovat před něčím - preexist v:
{pri:IgzIst}
falešné představení skutečnosti - fraud
{frOd}
fázový přechod - phase change n:
fázový přechod - phase transition n:
herectví (něco předstíraného, patetického) - histrionics n:
{hIstri:a:nIks}
hledět upře - stare
{ster}
hloubkové kypře - depth loosening [eko.]
hrana přelivu - overflow edge [eko.]
hraniční přechod - border crossing
hrubý zisk (před zdaněním) - pretax profit [eko.]
hydrometeorologická předpověď - hydrometeorological forecast [eko.]
hydrometeorologická předpověď - hydrometeorological prognosis [eko.]
hydrometrická předpověď - hydrometric forecast [eko.]
hydrometrická předpověď - hydrometric prognosis [eko.]
chrámová předsíň - narthex
jemně předený - finespun
jít kupředu - go forward
jít před - precede v:
{prIsi:d}
k velkému překvapení - to sbs. great amazement
kapitálový převod - capital transfer
klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku - backspace key n:
koncem dopředu - endways
kopie přes průklepový papír - carbon copy
koruna přelivu - overflow crest [eko.]
koření pepřem - peppers
{pepRz}
krátké přestávky - interludes
{IntRlu:dz}
krátkodobá předpověď - short-term forecast [eko.]
kupředu - forward
{fOrwRd}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit pře do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "pře" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž