Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz ohyb bylo nalezeno překladů: 96 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 87).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
ohyb - bend
{bend}
ohyb - bow n:
{bV}
ohyb - crease n:
{kri:s}
ohyb - deflection
ohyb - diffraction n:
{dIfrEkLHn}
ohyb - flexion n:
ohyb - flexure n:
ohyb - fold
{fCld}
ohyb - winding n:
{wTndIN}
flexe (ohýbání) - inflexion n: [lingv.]
hadovitý pohyb - snaking
{snJkIN}
napodobovat mrskající se pohyb (například The truck fishtailed on the icy road) - fishtail n:
přenesený význam
nedostatek pohybu - gridlock
{grIdla:k}
neočekávaný pohyb - a false move
nepohyblivost - immobility n:
{ImCbIlIti:}
nepohyblivost - immovableness n:
nepohyblivost - stagnancy n:
nepohyblivý - fixed adj:
{fIkst}
nepohyblivý - immobile
{ImCbHl}
obehrát předstíraným pohybem - deke v:
od decoy
ohýbá - bends v:
{bendz}
ohýbá - curls v:
{kRlz}
ohýbací - inflectional adj:
ohýbač - bender n:
{bendR}
ohyb - flexor n:
ohýbané dřevo - bentwood
ohýbání - bending n:
{bendIN}
ohýbání - bowing n:
{bCIN}
ohýbání - curving
{kRvIN}
ohýbání - flexion n:
ohýbání - inflection n:
{InflekLHn}
ohýbat - bend v:
{bend}
ohýbat - bow v:
{bV}
ohýbat - flex v:
{fleks}
ohýbat se - inflect v:
ohybový - deflection
ohyby - curves n: pl.
{kRvz}
ohyby - infections pl.
{InfekLHnz}
osoba uvádějící do pohybu - mobilizer
pohyb - exercise n:
{eksRsTz}
pohyb - motion
{mCLHn}
pohyb - move n:
{mu:v}
pohyb - movement n:
{mu:vmHnt}
pohyb pístu dolů - downstroke n:
pohyblivá čárka - floating-point n:
pohyblivá prac. doba - to work flexitime
pohyblivá stupnice - sliding scale
pohyblivá úroková sazba - flexible rate
pohyblivá úroková sazba se stropem - capped rate
pohyblivé např. mikroorganismy - motile
{mCtHl}
pohyblivé písky - sand trap
pohyblivé schodiště - escalator
{eskHlJtR}
pohyblivost - agility n:
{HZIlHti:}
pohyblivost - mobility v:
{mCbIlHti:}
pohyblivost např. mikroorganismů - motility
{mCtIlIti:}
pohyblivý - active adj:
{EktIv}
pohyblivý - ambulant adj:
pohyblivý - mobile adj:
{mCbHl}
pohyblivý - movable adj:
{mu:vHbHl}
pohyblivý - moveable adj:
pohyblivý - moving adj:
{mu:vIN}
pohyblivý - rolling
{rClIN}
pohyblivý písek - quicksand n:
{kwIksEnd}
pohybovat - move v:
{mu:v}
pohybovat něčím sem a tam - wigwag v: [hovor.]
pohybovat se - get about
pohybovat se sexy - bump and grind
pohybovat tam a zpět - reciprocate v. intr.
{rIsIprHkJt}
pohybový - locomotive adj:
{lCkHmCtIv}
pohybový - motional adj:
pohybový sport - active sport
pohybuje - moves v:
{mu:vz}
pohybující se - moving
{mu:vIN}
pohyby - motions n: pl.
{mCLHnz}
pohyby - movements n: pl.
{mu:vmHnts}
pochodovat bez ohýbání kolen - goose-step
pochodovat bez ohýbání kolen - goosestep
pomalý pohyb - jog
{Za:g}
pomalý pohyb - slow motion
pravidelný pohyb koně mezi chůzí a klusem - jog trot n:
pravidelný pohyb koňe mezi chůzí a klusem - jog trot n:
precesně se pohybovat - precess v:
prohýbání - deflection
prohýbat - sag v:
{sEg}
samohyb - locomotive adj:
{lCkHmCtIv}
samohyb - self-propelled adj:
sval ohýbač - flexor
špatný pohyb - a false move
tepelný pohyb - heat motion [eko.]
uvádět do pohybu - actuate v:
uvést do pohybu - mobilize
{mCbHlTz}
v pohybu - astir
v pohybu - on the go
v pohybu - under way
v pohybu - underway
{AndRwJ}
zprohýbat - distort v:
{dIstOrt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ohyb do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ohyb" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž