Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
- nu adj:
{nu:}
-násob - -fold
-násob - tuple adj:
-stran - sided adj:
{sTdHd}
= self-righteous (povýše) - self righteous adj:
1.přípust limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice - PEL [eko.]
absorbova - absorbed adj:
{HbzOrbd}
absorbovatel - absorbable adj:
Acronym Free Zone - AFZ [zkr.]
adaptova - refurbished adj:
{ri:fRbILt}
ADI přijatel denní přísun škodlivé látky (angl.) - acceptable daily intake (ADI) of harmful substance [eko.]
adoptova - adopted adj:
{Hda:ptHd}
adsorbova - adsorbed
adsorbovatelné organicky vázané halogeny - AOX [zkr.] [chem.]
adsorbable organic halogens
AEM automatizova emisní monitoring - automated emission monitoring [eko.]
afektova - affected adj:
{HfektHd}
afektova - stilted adj:
{stIltId}
afrikanizova - Africanized adj:
{EfrHkHnTzd}
aglutinova - agglutinate adj:
AIM automatizova imisní monitoring - automated immission monitoring [eko.]
akční členy - actuators n: pl. [tech.]
aklimatizova - acclimated adj:
{EklHmJtId}
aklimatizova - acclimatized adj:
aklimatizova - naturalised adj:
akronym - acronym n:
{EkrHnIm}
akronymy - acronyms n: pl.
{EkrHnImz}
aktivova - activated adj:
{EktHvJtHd}
aktivova - enabled adj:
{enJbHld}
aktivova - triggered adj:
{trIgRd}
aktivova kal - activated sludge [eko.]
aktivova uhlík - activated carbon
aktualizova - revised adj:
{rIvTzd}
aktualizova - up to date adj:
aktualizova - updated adj:
{HpdJtHd}
akumulova - accumulated adj:
{Hkju:mjHlJtHd}
Albany - Albany n: [jmén.]
příjmení, okres v USA {OlbHni:}
alelopatie rostliny - plant allelopathy [eko.]
alkaloid s účinky podobmi atropinu, pocházející z keře Pilocarpus pennatifolius - jaborin n: [bot.]
almužny - alms
{a:lmz}
alternova - alternated adj:
{OltRnJtHd}
amfetaminy - amphetamines
{EmfetHmi:nz}
amoniak (vol) (hydrochemie) - ammonia (free) [eko.]
amon iont - ammonium ion n: [chem.]
amortizova - written off adj:
analyzova - analysed adj:
analyzovatel - analysable adj:
analyzovatel - analyzable adj:
{EnHlTzHbHl}
anektova - annexed adj:
{Enekst}
angažova - committed
{kHmItHd}
angažova - engaged adj:
{engJZd}
angažova - waged adj:
(v kampani, ve válce) {wJZd}
animova - animated adj:
{EnHmJtHd}
animova - anime
animova film - animated cartoon
anodizova - anodized adj:
anonym - anonym n:
anonymita - anonymity
{EnHnImIti:}
anonymně - anonymously
{Hna:nHmHsli:}
anonymní - anonymous
{Hna:nHmHs}
anonymní - faceless adj:
{fJslHs}
anonymní - innominate
{Ina:mHnHt}
Another Three Letter Acronym - ATLA [zkr.]
{EtlH}
anotova - annotated adj:
{EnHtJtId}
antény - antennae n:
{Enteni:}
Anthony - Anthony n: [jmén.]
příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno {EnQHni:}
antigeny - antigens n: pl.
{EntIZHnz}
antimonič - antimonic adj:
antitoxiny - antitoxins n: pl.
{Enti:ta:ksHnz}
Antony - Antony n: [jmén.]
příjmení, mužské křestní jméno {EntHni:}
antonymum - antonym
antropogenní změna krajiny - anthropogenic landscape alteration [eko.]
anulova - canceled
{kEnsHld}
anulova - invalidated adj:
{InvElHdJtHd}
anulova - nullified
{nAlHfTd}
anulova - rescinded adj:
{rIsIndId}
anulova - reversed adj:
{rIvRst}
anulovatel - defeasible adj:
anulovatel - extinguishable adj:
Any Day Now - ADN [zkr.]
Anything That Turns You On Baby - ATTYOB [zkr.]
az - anise n:
{EnHs}
az - aniseed n:
{EnHsi:d}
azovka - anisette
{EnHset}
Apeniny - Apennines
aplikace herbicidu po vzejití (rostliny) - post-come up herbicide application [eko.]
aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny) - pre-come up herbicide application n: [eko.]
aplikova - applied adj:
{HplTd}
aplikovatel - applicable adj:
{EplHkHbHl}
aprobova - certified
{sRtHfTd}
aproximova - approximated adj:
{Hpra:ksHmJtHd}
arény - arenas
{Ri:nHz}
archiv vytvoře tarem - tarball n: [it.]
Unix(-like) tar
archivova - archived adj:
artikulova - articulate adj:
{a:rtIkjHlHt}
As Much/Many As Possible - AMAP [zkr.]
asimilova - acculturated adj:
asistova - aided adj:
{JdHd}
asistova - assisted adj:
{HsIstHd}
asociova - associated adj:
{HsCsi:JtHd}
asociovatel - associable adj:
Atény - Athens
{EQHnz}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit ný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž