Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz jemný bylo nalezeno překladů: 93 (přesná shoda: 11, obsahující výraz: 82).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
jemný - daintily adv:
jemný - delicate
{delHkHt}
jemný - fine
{fTn}
jemný - gentle
{ZentHl}
jemný - mellow adj:
{melC}
jemný - mild adj:
{mTld}
jemný - sheer adj:
{LIr}
jemný - silky adj:
hedvábně {sIlki:}
jemný - soft
{sa:ft}
jemný - subtle
{sAtHl}
jemný - tender adj:
{tendR}
být (příjemný) jako kudla v zádech - to be a pain in the neck [fráz.] [hovor.]
mírnější varianta "pain in the ass"
dojemný - heartwarming adj:
{ha:rtwOrmIN}
dojemný - melting adj:
{meltIN}
dojemný - moving adj:
{mu:vIN}
dojemný - pathetic adj:
{pHQetIk}
dojemný - touching
{tASIN}
mající vzájemný vztah - interrelated
{IntRrIlJtId}
mluvící jemným hlasem - soft-spoken
jemný - rentable adj:
{rentHbHl}
jemný - tenementary adj:
jemný vrah - assassin n:
{HsEsHn}
jemný vrah - bravo
{bra:vC}
nepříjemný - aggravating adj:
{EgrHvJtIN}
nepříjemný - annoying
{HnYIN}
nepříjemný - awkward adj:
{a:kwRd}
nepříjemný - embarrassing adj:
{ImberHsIN}
nepříjemný - harsh adj:
{ha:rL}
nepřijemný - jarring adj:
{Za:rIN}
nepříjemný - nasty
{nEsti:}
nepříjemný - nettlesome adj:
{netHlsHm}
nepříjemný - objectionable adj:
{HbZekLHnHbaxl}
nepříjemný - obnoxious adj: [obec.] 4 6
{a:bna:kLHs}
nepříjemný - plaguy adj:
nepříjemný - rough adj:
{rAf}
nepříjemný - seamy adj:
{si:mi:}
nepříjemný - stern adj:
{stRn}
nepříjemný - troublesome adj:
{trAbHlsHm}
nepříjemný - unkind adj:
{HnkTnd}
nepříjemný - unpalatable adj:
{HnpElHtHbaxl}
nepříjemný - unpleasant
{HnplezHnt}
nepříjemný čas - a hard time
nepříjemný pocit - a royal pain
nepříjemný pocit - miasma
{mi:EzmH}
nepříjemný pocit - miasmata
objemný - bulky adj:
{bAlki:}
objemný - capacious adj:
{kHpJLHs}
objemný - large
{la:rZ}
objemný - voluminous
{vHlu:mHnHs}
příjemný - agreeable
{Hgri:HbHl}
příjemný - comfortable adj:
{kAmfRtHbHl}
příjemný - congenial adj:
{kHnZi:njHl}
příjemný - enjoyable adj:
{enZYHbHl}
příjemný - fond adj:
{fa:nd}
příjemný - good adj:
{gUd}
příjemný - gratifying adj:
{grEtHfTIN}
příjemný - mellow adj:
{melC}
příjemný - nice adj:
{nTs}
příjemný - pleasant adj:
{plezHnt}
příjemný - pleasing adj:
{pli:zIN}
příjemný - pleasurable adj:
{pleGRHbHl}
příjemný - sweet adj:
{swi:t}
tajemný - arcane adj:
{a:rkJn}
tajemný - cryptic adj:
{krIptIk}
tajemný - cryptical adj:
tajemný - dark
{da:rk}
tajemný - eerie adj:
{Iri:}
tajemný - eery adj:
tajemný - eldritch adj:
{eldrIS}
tajemný - esoteric adj:
{esHtehrIk}
tajemný - inscrutable adj:
{Inskru:tHbHl}
tajemný - mysterious
{mIstIri:Hs}
tajemný - numinous
tajemný - puzzling adj:
{pAzHlIN}
tajemný - secret adj:
{si:krHt}
tajemný - subtle
{sAtHl}
tajemný - uncanny adj:
{HnkEni:}
tajemný - unearthly adj:
{HnRQli:}
tajemný - weird adj:
{wIrd}
velice jemný - oversubtle
velmi příjemný - apple-pie order
vzájemný - mutual adj:
{mju:SHwHl}
vzájemný - one-to-one adj:
vzájemný - reciprocal adj:
{rIsIprHkHl}
vzájemný (reciproční) obchod - reciprocal trade [eko.]
vzájemný fond - mutual fund
vzájemný poměr - relationship
{ri:lJLHnLIp}
vzájemný průnik - interpenetration
vzájemný souhlas - understanding
{AndRstEndIN}
vzájemný styk - intercommunication
vzájemný vztah - interrelation
vzájemný vztah - interrelationship
vzájemný, odvetný - reciprocal [eko.]
{rIsIprHkHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit jemný do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "jemný" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž