Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz C bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
c - c
{si:}
(jednací) sál - chamber n:
{SJmbR}
(pečlivě) obléci - primp v:
(Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft - MADMEL [zkr.] [voj.]
(vy)pacit - prise v:
(vy)půjčit si něco od někoho - borrow sth from sb
# (znak číslice) - hash sign n:
= forecastle (příďová nástavba lodi) - fo'c's'le
1. hrubý domácí produkt, 2. zbožové vývojové praktiky - GDP [eko.]
1. max. úroveň koncentrace, 2. max. hladina kontaminantu - MCL [eko.]
1.marginální nákl. na snižování, 2.max.dosažitelná koncentr. - MAC [eko.]
{mEk}
1.přípustný limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice - PEL [eko.]
100 pencí - quid adj:
{kwId}
14. písmeno hebrejské abecedy - nun n:
{nAn}
a co? - so what?
a další věci - and stuff
a ještě více - and then some
a kdoví co ještě - whatnot
{wAtna:t}
a obracne , a naopak - and vice versa
a rychle! - pronto
{pra:ntC}
Aachen - Aachen n:
město v Německu {a:kHn}
abazic - abasic adj:
abdikace - abdication n:
{EbdIkJLHn}
abdukce - abductions n: [med.]
{EbdAkLHnz}
abeceda - ABC
abeceda - ABC's
abeceda - alphabet n:
{ElfHbet}
abecedně - alphabetical
{ElfHbetIkHl}
abecedně - alphabetically
{ElfHbetIkli:}
abecedně číslicový - alphamerical
abecední - abc adj:
abecední - abecedarian adj:
abecední - alphabetic
{ElfHbetIk}
abecední pořadí - alphabetical order
abecední seznam - alphabetized list
abecedy - alphabets n: pl.
aberace - aberration
{EbRJLHn}
aberující - aberrant
{EberHnt}
Abcházie - Abkhazia n:[female][zem.]
abiogenetic - abiogenetic adj:
abiotická složka prostředí - abiotic environmental component [eko.]
abiotický faktor - abiotic factor [eko.]
abiotický faktor - physiographic factor [eko.]
ablace - ablation
abolicionista - abolitionist n:
{EbHlILHnHst}
absces - abscess n: [med.]
{Ebses}
abscisa - abscissa n:
absence - absence n:
{EbsHns}
absence - nonattendance
absence without leave (odchod bez povolení) - AWOL
absolutistická monarchie - absolute monarchy n:
absolutistická stanoviska - absolutist views. [eko.]
absolutistic - absolute adj:
{EbsHlu:t}
absolutistic - absolutist adj:
absolutistic - autocratic adj:
{OtHkrEtIk}
absolutně suc - bone-dry
absolutní chyba - absolute error n: [tech.]
absolutní kolorimetrický záměr - absolute colorimetric intent [fráz.] [opt.]
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) - absolute physical scarcity [eko.]
absolutní vládce - absolute ruler
absolutní vládce - autocrat n:
{OtHkrEt}
absolutní vlhkost vzduchu - absolute humidity [eko.]
absolvující - graduating adj:
{grEZHwJtIN}
absorbce - adsorption
absorbující - absorbing adj: [chem.]
{HbzOrbIN}
absorpce - absorption n:
{HbzOrpLHn}
absorpce - uptake n:
absorpce rentgenového záření - x-ray absorption n: [fyz.] 6 6
absorpční kapacita polutantů - absorbtive capacity of pollutants. [eko.]
abstinence - abstentions n: pl.
{HbstenSHnz}
abstinence - abstinence n:
{EbstHnHns}
abstinence - teetotalism n:
abstinující - abstaining adj:
{HbstJnIN}
abstrakce - abstraction n:
{EbstrEkLHn}
abstrakce - abstractions n: pl.
{EbstrEkLHnz}
abstrakce - abstracts pl.
{HbstrEkts}
absurdistic - absurdist adj:
{HbsRdIst}
abundance - abundance [eko.]
{HbAndHns}
abych řekl pravdu - frankly
{frENkli:}
abychom - in order that we
Acapulco - Acapulco n: [zem.]
město v Mexiku {EkHpUlkC}
ACC Intelligence Network - ACCINTNET [zkr.] [voj.]
acetal - acetal
acetaldehyd - acetaldehyde n:
acetanilid - acetanilid
acetát - acetate n: [chem.]
{EsHtJt}
acetát celulózy - cellulose acetate
aceton - acetone n: [chem.]
{EsHtCn}
acetonémie - acetonemia n:
acetonový - acetonic adj: [chem.]
acetonurie - acetonuria n:
acetyl - acetyl
acetylén - acetylene n: [chem.]
{HsetHli:n}
acetylen - alkyne n:
acetylentetrachlorid - acetylene tetrachloride [eko.]
acetylcholin - acetylcholine n:
{HsetHlkCli:n}
acidimetrie - acidimetry n:
acidita (vody) - acidity [eko.]
{HsIdHti:}
acidofil - acidophile [eko.]
acidofilní - acidophilic adj:
acidofilní - acidophilous adj:

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit C do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "C" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž