Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz řada bylo nalezeno překladů: 114 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
řada - a number of
řada - catena n:
{kHti:nH}
řada - family n:
{fEmHli:}
řada - line n:
{lTn}
řada - number of
řada - queue n:
{kju:}
řada - rank n:
{rENk}
řada - row n:
{rC}
řada - series n:
{sIri:z}
řada - series of
řada - series [sg.] [a summation of the terms in a sequence] n: [mat.]
řada - set
{set}
řada - succession n:
{sHkseLHn}
řada - tier n:
{ti:r}
dobře uspořádaný - apple-pie order
dopřádat - spin v:
{spIn}
finanční vypořádání - settlement n:
{setHlmHnt}
hydrologická řada - hydrologic series [eko.]
logické uspořádávání - marshaling n:
{ma:rLHlIN}
logické uspořádávání - marshalling n:
neustálený pravopis (marshaling)
logicky uspořádané - marshalled
{ma:rLHld}
nespořádaný - unruly adj:
{Hnru:li:}
neuspořádaně - disorderly adv:
{dIsOrdRli:}
neuspořádané - jumbled adj:
{ZAmbHld}
neuspořádaně - untidily adv:
neuspořádanost - disorderliness n:
neuspořádaný - dishevelled adj:
neuspořádaný - disorderly adj:
{dIsOrdRli:}
neuspořádaný - helter-skelter adj:
neuspořádaný - messed up adj:
neuspořádaný - messy adj:
{mesi:}
neuspořádaný - rambling adj:
{rEmblIN}
neuspořádaný - rough-and-tumble adj:
neuspořádaný - unordered adj:
neuspořádaný - untidy adj:
{HntTdi:}
pořádá - organizes v:
{OrgHnTzIz}
pořadač - binder n:
{bTndR}
pořadač - file n:
{fTl}
pořadač - folder
{fCldR}
pořadače - folders
{fCldRz}
pořádal - hosted v:
{hCstId}
pořádání - hosting n:
{hCstIN}
pořádat - arrange v:
{RJnZ}
pořádat - give v:
{gIv}
pořádat - hold
{hCld}
pořádat hostinu - throw a party
pořádat večírek - throw a party
pořadatel - convener n:
pořadatel - organizer n:
{OrgHnTzR}
pořadatel - promoter n:
{prHmCtR}
pořadatelé - organizers n:
{OrgHnTzRz}
pořadatelé - promoters
{prHmCtRz}
pořadatelé - stewards n:
{stu:Rdz}
první řada - ringside n:
{rINsTd}
prvořadá odpovědnost - forefront n:
{fOrfrAnt}
řada demonstrantů - picket line n:
řada porážek - a losing streak
řada výher - a lucky streak
řada za sebou - single file
spolupořadatel - cosponsor n:
spořádaně - orderly adv:
{OrdRli:}
spořádání - downing n:
{dVnIN}
spořádaný - good adj:
{gUd}
spořádaný - well-ordered adj:
stoh (uspořádaný) - stack n:
{stEk}
střádal - sparer v:
střádat peníze - raise money [idiom]
střadatel - saver n:
{sJvR}
střadatelé - savers n:
{sJvRz}
teorie nadnárodního uspořádání - supranationalism n:
typová řada - serie
uspořádal - arranged v:
{RJnZd}
uspořádání - alignment
{HlTnmHnt}
uspořádání - arrangement n:
{RJnZmHnt}
uspořádání - arrangements n: pl.
{RJnZmHnts}
uspořádání - arranging n:
{RJnZIN}
uspořádání - array n:
{RJ}
uspořádání - disposition n:
kniž. {dIspHzILHn}
uspořádání - fabric n:
{fEbrIk}
uspořádání - layout n:
{lJVt}
uspořádání - order
{OrdR}
uspořádání - ordering n:
{OrdRIN}
uspořádání - orderings pl.
uspořádání - setup n:
{setAp}
uspořádanost - orderliness n:
{OrdRli:nHs}
uspořádaný - aligned adj:
{HlTnd}
uspořádaný - arranged adj:
{RJnZd}
uspořádaný - disposed adj:
{dIspCzd}
uspořádaný - orderly adj:
{OrdRli:}
uspořádaný - ranked adj:
{rENkt}
uspořádaný - shipshape adj:
{LIpLJp}
uspořádaný - straight adj:
{strJt}
uspořádaný - tidied adj:
uspořádaný - tidy adj:
{tTdi:}
uspořádat - align v:
{HlTn}
uspořádat - arrange
{RJnZ}
uspořádat - assort
uspořádat - compose v:
{kHmpCz}
uspořádat - edit v:
{edHt}
uspořádat - layout v:
{lJVt}
uspořádat - order v:
{OrdR}
uspořádat - rank v:
{rENk}
uspořádat - sort v:
{sOrt}
uspořádat - stage v:
{stJZ}
uspořádat - tidy
{tTdi:}
uspořádat myšlenky - collect my thoughts
uspořádat sestupně podle velikosti - size down v:
uspořádává - disposes v:
{dIspCzIz}
vypořádal - tackled v:
{tEkHld}
vypořádání - settlements pl.
{setHlmHnts}
vypořádaný - handled adj:
{hEndHld}
vypořádat - settle v:
{setHl}
vypořádat se - square up v:
vypořádat se - tackle v:
{tEkHl}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit řada do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "řada" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž