Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz řízen bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 100).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
řízen - managed v:
{mEnHZd}
box na nevyřízené dokumenty - in-tray
budovy a zařízení - plant and equipment n:
bytové zařízení - furnishing n:
{fRnILIN}
centrálně řízené hospodářství - statism
{stJtIzHm}
centrální řízení hospodářství - statist
{stJtIst}
čtecí zařízení - autocue n:
dálkově řízený - remotely controlled
direktivní řízení (příkaz a kontrola) - command and control. [eko.]
efektivnost řízení populace - efficiency and population control [eko.]
elektromechanické zařízení - electromechanical device n:
elektronické zařízení - electronic device n:
indikátor řízení environmentálního profilu - management performance indicator [eko.]
klimatizační zařízení - air conditioner n:
klimatizační zařízení - air-conditioner n:
kódovací zařízení - encoder n:
kontrolovaná (řízená) ekonomika - controlled economy [eko.]
korporatistický model řízení - corporatist model of regulation [eko.]
laboratorní zařízení - glove box n:
uzavřený prostor vybavený gumovými rukavicemi pro manipulaci s obsahem bez nebezpečí kontaminace
liberální styl řízení - laissez-faire
místní nařízení - by-laws
místní nařízení - bylaw
{bTlO}
moderní vyspělé zařízení - sophisticated equipment
nadřízenost - prerogative
{prIra:gHtIv}
nadřízený - senior adj:
{si:njR}
nadřízený - superior adj:
{su:pIri:R}
náklady, řízení - costs, engineering [eko.]
nápravné zařízení - borstal n:
nápravné zařízení - detention home
nařízení - commanding n:
{kHmEndIN}
nařízení - decree n:
{dIkri:}
nařízení - directive
{dRektIv}
nařízení - fiat n:
{fTEt}
nařízení - mandate n:
{mEndJt}
nařízení - order
{OrdR}
nařízení - ordinances n: pl.
{OrdHnHnsIz}
nařízení - prescript n:
nařízení - regulation
{regjHlJLHn}
nařízení - regulations n:
{regjHlJLHnz}
nařízení - ruling n:
{ru:lIN}
nařízení - statute n:
{stESu:t}
nařízení - ukase n:
slovanský základ ukázat {ju:kJz}
nařízení - writ n:
{rIt}
nařízený - decreed adj:
{dIkri:d}
nařízený - mandatory adj:
{mEndHtOri:}
nařízený - ordained adj:
{OrdJnd}
nařízený - ordered adj:
{OrdRd}
nepotřebné zařízení - a fifth wheel n:
nepřízeň - adversity
{EdvRsIti:}
nepřízeň - disfavour
nepřízeň - disgrace
{dIsgrJs}
nepřízeň osudu - adversity n:
{EdvRsIti:}
neřízený - undirected adj:
nevyřízená objednávka - back order n:
nevyřízený - pending adj:
{pendIN}
nevyřízený - undischarged adj:
nevyřízený účet - a score to settle
nezařízený - unfurnished adj:
nezřízenost - licentiousness n:
nimrat se s drobným předmětem (obvykle elektronickým zařízením) - frob v:[it.][slang.]
http://en.wikipedia.org/wiki/Frob
obráběcí zařízení - tooling
{tu:lIN}
odvodňovací zařízení - drainage equipment [eko.]
páskové zařízení - tape drive n:
periferní zařízení - peripherals n:
{pRIfRHlz}
pískovací zařízení - sandblaster n:
podřízená - subsidiary n:
{sHbsIdi:eri:}
podřízení - submission n:
{sHbmILHn}
podřízení pravidlům - regularisation
podřízení pravidlům - regularization
podřízenost - deference n:
{defRHns}
podřízenost - obedience n:
{Cbi:di:Hns}
podřízenost - submission
{sHbmILHn}
podřízenost - subordination n:
{sHbOrdHnJLHn}
podřízenost - subservience n:
{sHbsRvi:Hns}
podřízený - subaltern adj:
podřízený - subordinate adj:
{sHbOrdHnJt}
podřízený - subordinated adj:
{sHbOrdHnJtId}
podřízený - subservient adj:
{sHbsRvi:Hnt}
podřízený - underling adj:
{AndRlIN}
podřízený biskupa - suffragan n:
podřízený modul - submodule
pohřební zřízenec - pallbearer n:
politické zřízení - polity n:
{pa:lHti:}
poptávkově orientované řízení - demand side management. [eko.]
pořízení - acquisition n:
{EkwHzILHn}
pořízení - purchase n:
{pRSHs}
pořízený - purchased adj:
{pRSHst}
přenosná zařízení - portables n:
{pOrtHbHlz}
přízeň - favor
{fJvR}
přízeň - grace
{grJs}
přízeň - kindred
{kIndrId}
rádiem řízený - RC n: [zkr.]
Radio Controlled
řádné soudní řízení - due process of law n:
řízená pomoc - managed care
řízená střela - guided missile n:
řízené přerušení přenosu - jabber control n: [el.]
řízení - administration
{EdmInIstrJLHn}
řízení - conduct n:
{kAndHkt}
řízení - control
{kHntrCl}
řízení - controls n: pl.
{kHntrClz}
řízení - direction n:
{dRekLHn}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit řízen do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "řízen" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž