Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (česko-anglický slovník)

 

Pro český výraz čištění bylo nalezeno překladů: 99 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 90).

 

český výraz CZ   EN anglický překlad
čištění - clarification
{klerHfHkJLHn}
čištění - cleaning n:
{kli:nIN}
čištění - cleansing
{klenzIN}
čištění - clearing
{klIrIN}
čištění - disposal
{dIspCzHl}
čištění - purgation n:
čištění - purging n:
{pRZIN}
čištění - purifying n:
{pjUrHfTIN}
čištění - scour
{skVR}
absorbční model škod ze znečištění - buffering model of pollution damage [eko.]
analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění - benefit-cost analysis, pollution control benefits. [eko.]
antropogenní zdroj znečištění - anthropogenic pollution source [eko.]
asociace pro kontrolu znečištění ovzduší - APCA [eko.]
bodový zdroj znečištění - pollution point source [eko.]
čištění kanalizačních a odpadních vod - S&SD [eko.]
čištění města - public cleaning [eko.]
čištění odpadní vody - waste water purification [eko.]
čištění odpadní vody - waste water treatment [eko.]
čištění plynů - gas cleaning [eko.]
čištění vody - water treatment
dálkový přenos znečištění - long-range transport of pollution [eko.]
daň ze znečištění - pollution tax [eko.]
difúzní zdroj znečištění (vody) - pollution diffusion source [eko.]
druhotné znečištění (vody) - secondary pollution [eko.]
efektivnost a znečištění - efficiency and pollution [eko.]
epizoda (znečištění ovzduší) - episode [eko.]
{epHsCd}
evidované znečištění - registered pollution [eko.]
evidovaný zdroj znečištění - registered pollution source [eko.]
externality, znečištění - externalities, pollution [eko.]
federální úřad pro kontrolu znečištění vody - FWPCA [eko.]
hlukové znečištění - noise pollution
indikátor fekálního znečištění - indicator of faecal pollution [eko.]
integrovaná prevence a kontrola znečištění - IPPC [eko.]
intenzita čištění (vody) - purification intensity [eko.]
intermediální znečištění - intermedial pollution [eko.]
intramediální znečištění - intramedial pollution [eko.]
lineární model škod ze znečištění - linear model of pollution damage [eko.]
mikroznečištění - micropollution [eko.]
mobilní zdroje znečištění ovzduší - mobile sources of air pollution [eko.]
monitorování znečištění atmosferického pozadí - BaPMoN [eko.]
náklady na kontrolu znečištění - PCC [eko.]
náklady na snižování znečištění - PAC n: [eko.]
{pEk}
náklady, vyčištění - costs, clean-up [eko.]
národní správa kontroly znečištění ovzduší - NAPCA [eko.]
nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody - maximum allowable waste water pollution [eko.]
nekonvexní křivky znečištění - nonconvex pollution curves [eko.]
nepřímé daně za znečištění - indirect pollution taxes [eko.]
oblasti s nadstandardním znečištěním - nonattainment areas [eko.]
očištění - expurgation n:
očištění - purge n:
{pRZ}
očištění - vindication n:
{vIndHkJLHn}
očištění rány od nečistot - debridement n: [med.]
odhad škod způsobených znečištěním - pollution damage estimation [eko.]
plošné zdroje, znečištění vody - nonpoint sources, water pollution [eko.]
plošný zdroj znečištění vody - non-point water pollution source [eko.]
pojišťovací asociace pro zodpovědnost za znečištění - PLIA [eko.]
primární čištění (odpadní vody) - primary treatment [eko.]
produkované znečištění (vodní hospodářství) - produced pollution [eko.]
produkované znečištění (vodní hospodářství) - resulting pollution [eko.]
předčištění odpadní vody - waste water pretreatment [eko.]
přeshraniční znečištění - transfrontier pollution [eko.]
přeshraniční znečištění ovzduší - TAP [eko.]
{tEp}
příjmově neutrální daně za znečištění - revenue neutral pollution taxes [eko.]
přípustné znečištění - admissible pollution [eko.]
radioaktivní znečištění - radioactive pollution [eko.]
rozptýlené znečištění - dispersed pollution [eko.]
samočištění krajiny - landscape self-purification [eko.]
samočištění vody - water self-purification [eko.]
sekundární čištění (odpadní vody) - secondary treatment [eko.]
sekundární znečištění - secondary pollution [eko.]
tepelné znečištění - thermal pollution
účinek čištění na recipient (vodní hospodářství) - purification result for recipient [eko.]
účinnost čištění (vodní hospodářství) - treatment efficiency [eko.]
úroveň vnějšího (imisního) znečištění - ambient pollution level [eko.]
vyčištění - brashing [eko.]
vyčištění - clean
{kli:n}
vyčištění - clean-up n:
vyčištění - cleanup n:
{kli:nAp}
vyčištění - clearance
{klIrHns}
výdaje na kontrolu a snižování znečištění - PCAE [eko.]
vypouštěné znečištění (vodní hospodářství) - discharged pollution [eko.]
zákon o kontrole znečištění - CPA [eko.]
zdroj znečištění (vody) - pollution source [eko.]
zdroj znečištění ovzduší - air pollution source [eko.]
znečištění - contamination n:
{kHntEmHnJLHn}
znečištění - defilement n:
znečištění - fouling
{fVlIN}
znečištění - pollution n:
{pHlu:LHn}
znečištění - soiling
znečištění (prostředí) - pollution [eko.]
{pHlu:LHn}
znečištění a tržní alokace - pollution and market allocation [eko.]
znečištění krajiny - pollution of landscape [eko.]
znečištění moře - sea pollution
znečištění ovzduší - air pollution
znečištění ovzduší, redukce emisí - air pollution, emission reduction. [eko.]
znečištění půdy - soil pollution
znečištění vody - water pollution [eko.]
znečištění životního prostředí - environmental pollution
znečištěnina - pollutant n: [eko.]
{pHlu:tHnt}

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

 

Přeložit čištění do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "čištění" v českém výkladovém slovníku

 


Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž