Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz ting bylo nalezeno překladů: 104 (přesná shoda: 4, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: ting
{tIN}
- cinkání
v: ting
{tIN}
- cinkat
n: ting
{tIN}
- cinkot
v: ting
{tIN}
- zacinkat
a fighting chance - férová šance
a fleeting glance - zběžný pohled
a sitting duck - snadný cíl
abating
{HbJtIN}
- polevující
adj: abbreviating
- zkracující
v: abbreviating
- zkracujíc
abetting
{HbetIN}
- napomáhání
adj: abetting
{HbetIN}
- navádějící
v: ablating
- odnímání
aborting
{HbOrtIN}
- rušení
aboveground nuclear testing
- nadzemní nukleární testování
abutting
{HbAtIN}
- sousední
adj: accelerating
{EkselRJtIN}
- urychlující
accepting
{EkseptIN}
- přijímání
acclimating
- aklimatizování
adj: accommodating
{Hka:mHdJtIN}
- úslužný
adj: accommodating
{Hka:mHdJtIN}
- výhodný
adj: accommodating
{Hka:mHdJtIN}
- vstřícný
adj: accommodating
{Hka:mHdJtIN}
- ochotný
accommodating
{Hka:mHdJtIN}
- vypomáhání
v: accosting
- souhlasení
n: accounting
{HkVntIN}
- vykazování
n: accounting
{HkVntIN}
- účetnictví
accounting cost
- účetní náklady
n: accounting department
- účtárna
accounting entity
- účetní jednotka
accounting identity
- účetní identita
[eko.] accounting price
- účetní cena
[eko.] accounting profit
- účetní zisk
n: [fin.] accounting system
- účetní systém
adj: accumulating
{Hkju:mjHlJtIN}
- akumulující
adj: acting
{EktIN}
- úřadující
acting
{EktIN}
- herecké výkony
adj: activating
{EktHvJtIN}
- aktivující
activating
{EktHvJtIN}
- aktivování
actuating
- hnací
actuating
- ovládací
[tech.] actuating variable
- akční veličina
adapting
{HdEptIN}
- upravení
v: adapting
{HdEptIN}
- přizpůsobení
v: adapting
{HdEptIN}
- adaptovaní
n: adapting pipe
- tvarovka
[farm.] addicting
{HdIktIN}
- návykový
adjudicating
{HZu:dIkJtIN}
- přisuzující
n: adjusting
{HZAstIN}
- přizpůsobení
n: adjusting
{HZAstIN}
- nastavení
adjusting taxation
- úprava zdaňování
adjusting, adjustment
- úprava
[eko.] admissible wetting time
- přípustná doba zamokření
adj: admitting
{EdmItIN}
- uznávající
adj: admitting
{EdmItIN}
- přijímající
n: adopting
{Hda:ptIN}
- osvojení
n: adopting
{Hda:ptIN}
- adoptování
advocating
{EdvHkJtIN}
- zastupování
adj: affecting
{HfektIN}
- ovlivňující
affecting
{HfektIN}
- ovlivňování
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- přitěžující
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- nepříjemný
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- rozčilující
adj: aggravating
{EgrHvJtIN}
- protivný
n: aggregating
- seskupování
n: aggregating
- agregování
aggregating
- shlukování
agitating
{EZHtJtIN}
- agitování
adj: alerting
{HlRtIN}
- varující
v: alerting
{HlRtIN}
- upozorňování
alienating
{Jli:HnJtIN}
- odcizování
alighting
- výstup
alleviating
{Hli:vi:JtIN}
- tišení
v: allocating
{ElHkJtIN}
- přidělování
allotting
{Hla:tIN}
- přidělováno
adj: alternating
{OltRnJtIN}
- střídavý
n: alternating
{OltRnJtIN}
- střídání
n: alternating current
- střídavý proud
amalgamating
- slučující
amounting
{HmVntIN}
- činí
v: amputating
- amputování
annihilating
- drtivý
adj: annotating
- anotující
antedating
- antedatování
anticipating
{EntIsHpJtIN}
- tušení
anticipating
{EntIsHpJtIN}
- očekávání
antiresonating
- protirezonanční
adj: appointing
{HpYntIN}
- stanovující
adj: appointing
{HpYntIN}
- jmenující
n: appreciating
{Hpri:Li:JtIN}
- ocenění
adj: approximating
{Hpra:ksImJtIN}
- přibližující
[eko.] area targetting
- zaměření se na složku
n: arresting
{RestIN}
- zatknutí
adj: arresting
{RestIN}
- záchytný
adj: arresting
{RestIN}
- poutavý
articulating boom platform
- sloupová teleskopická plošina
aspirating
- nasávání
v: assaulting
{HsOltIN}
- probíhající napadení
adj: asserting
{HsRtIN}
- uplatňující
assimilating
{HsImHlJtIN}
- přizpůsobování
adj: assisting
{HsIstIN}
- pomáhající
adj: assisting
{HsIstIN}
- asistující
n: assisting
{HsIstIN}
- asistování
adj: associating
{HsCsi:JtIN}
- asociující

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit ting do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "ting" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž