Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz super bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
adj: super
{su:pR}
- výborný
adj: super
{su:pR}
- špičkový
adj: super
{su:pR}
- senzační
n: super
{su:pR}
- super
adj: super
{su:pR}
- báječné
n: super
domu, bytu {su:pR}
- správce
[eko.] costs, supervision - náklady, dohled
adj: insuperable - nepřekonatelný
n: [náb.] mother superior - matka představená
[eko.] overdam superstructure - zaječí hráz
adj: super-duper - skvělý
adj: superable - překonatelný
adj: superable - přemožitelný
n: superabundance - hojnost
n: superabundance - nadbytek
adj: superabundant - nadbytečný
adj: superabundant - přebohatý
v: superannuate - penzionovat
adj: superannuated - zastaralý
n: superannuation - penzionování
adj: superb
{sUpRb}
- jedinečný
adj: superb
{sUpRb}
- nádherný
adj: superb
{sUpRb}
- překrásný
adj: superb
{sUpRb}
- skvělý
adj: superb
{sUpRb}
- vynikající
adj: superb
{sUpRb}
- znamenitý
adv: superbly
{su:pRbli:}
- skvěle
adj: supercharge
- přeplňovaný
v: supercharge
- přeplňovat
v: supercharged
{su:pRSa:rZd}
- přeplňoval
adj: supercharged
{su:pRSa:rZd}
- přeplňovaný
supercharger
- turbodmychadlo
adj: supercilious
{su:pRsIli:Hs}
- pohrdavý
adv: superciliously
- pohrdavě
n: superciliousness
- namyšlenost
n: superciliousness
- pohrdavost
supercity
- obří velkoměsto
n: supercomputer
{su:pRkHmpju:tR}
- superpočítač
n: pl. supercomputers
{su:pRkHmpju:tRz}
- superpočítače
adj: superconducting
{su:pRkHndAktIN}
- supravodivý
n: superconductivity
{su:pRka:ndAktIvHti:}
- supravodivost
n: [fyz.] superconductor
{su:pRkHndAktR}
- supravodič
n: [fyz.] superconductors
{su:pRkHndAktRz}
- supravodiče
n: supercooling
- podchlazení
adj: supercritical
- superkritický
adj: superdense
- superhustý
adj: superduper
- skvělý
n: superego
- svědomí
n: superelevation
- převýšení
n: supererogation
- přehánění
n: superfamily
{su:pRfEmli:}
- nadčeleď
adj: superficial
{su:pRfILHl}
- povrchní
adj: superficial
{su:pRfILHl}
- plytký
adj: superficial
{su:pRfILHl}
- ledabylý
[eko.] superficial hydraulic load
- povrchové hydraulické zatížení (nádrže)
n: superficiality
- povrchnost
n: superficiality
- ledabylost
n: superficiality
- plytkost
adv: superficially
{su:pRfILHlli:}
- povrchně
adv: superficially
{su:pRfILHlli:}
- zběžně
n: superficies
- plocha
n: superficies
- povrch
adj: superfine
- prvotřídní
adj: superfine
- výběrový
n: superfluity
- nadbytek
adj: superfluous
{su:pRflwAs}
- nadbytečný
adj: superfluous
{su:pRflwAs}
- přebytečný
adj: superfluous
{su:pRflwAs}
- postradatelný
adj: superfluous
{su:pRflwAs}
- zbytečný
adv: superfluously
- nadbytečně
adv: superfluously
- zbytečně
[eko.] superfund amendment and reauthorization act
Zákon USA zakládající fond na odstraňování starých zátěží (Superfond) a zavádějící odpovědnost za kontaminovaná území.
- SARA
[eko.] Superfund Program.
- program superfondu
n: supergiant
{su:pRZTHnt}
- veleobr
n: superglue
- superlep
n: superglue
- silné lepidlo
n: supergrass
- informátor
n: supergrass
policejní
- konfident
n: supergroup
- nadgrupa
n: supergroup
- nadskupina
n: superheat
- přehřátí
adj: superheated
(technicky) {su:pRhi:tId}
- přehřátý
superheater
- přehřívač
n: superhero
- superhrdina
n: pl. superheroes
- superhrdinové
n: [el.] superhet
- superhet
n: [el.] superheterodyne receiver
- superhet
n: superhighway
{su:pRhTwJ}
- autostráda
n: superhighway
{su:pRhTwJ}
- dálnice
adj: superhuman
{su:pRhju:mHn}
- nadlidský
v: superimpose
- navršit
v: superimpose
- překrýt
v: superimpose
- překrývat
v: superimpose
- superimponovat
v: superimpose
- superponovat
v: superimpose
- vrstvit
adj: superimposed
{su:pRHmpCzd}
- naskládaný
adj: superimposed
{su:pRHmpCzd}
- navrstvený
adj: superimposed
{su:pRHmpCzd}
- překrytý
adj: superimposed
{su:pRHmpCzd}
- superponovaný
superimposition
- překrytí
superinfection
- superinfekce
superinfection
- zevní infekce
v: superintend
- dohlížet
n: superintendence
- řízení
n: superintendence
- vedení

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit super do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "super" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž