Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz so bylo nalezeno překladů: 109 (přesná shoda: 9, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
so
{sC}
- proto
so
{sC}
- tak
so
{sC}
- takže
so
{sC}
- budiž
n: so
{sC}
- pokud
so
{sC}
- takhle
so
{sC}
- aby
so
{sC}
- tudíž
so
{sC}
- že
a fool and his money are soon parted - hýřil brzy nemá nic
A guy like me don't need that sort of think. - Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.
a sight for sore eyes - milé shledání
a soft touch - osoba neumějící odmítnout
n: abandoned person - opuštěná osoba
n: [jmén.] Abelson
příjmení {EbIlsHn}
- Abelson
[lingv.] ablative absolute
- ablativ absolutní
n: [jmén.] Abramson
příjmení {JbrHmsHn}
- Abramson
adj: absolute
{EbsHlu:t}
- naprostý
adj: absolute
{EbsHlu:t}
- úplný
adj: absolute
{EbsHlu:t}
- neomezený
adj: absolute
{EbsHlu:t}
- absolutní
adj: absolute
{EbsHlu:t}
- absolutistický
[eko.] absolute advantage
- absolutní výhoda
absolute agreement
- naprostá shoda
absolute alcohol
- absolutní alkohol
absolute alcohol
- čistý alkohol
[eko.] absolute biochemical oxidation
- úplná biochemická oxidace
[fráz.] [opt.] absolute colorimetric intent
- absolutní kolorimetrický záměr
absolute command
- důrazný rozkaz
absolute denial
- úplné popření
n: [tech.] absolute error
- absolutní chyba
absolute fool
- úplný hlupák
absolute freedom
- naprostá svoboda
[eko.] absolute humidity
- absolutní vlhkost vzduchu
[eko.] absolute lethal dose (LD100)
- absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
absolute loss
- naprostá ztráta
n: [astr.] absolute magnitude
- absolutní magnituda
n: absolute monarchy
- absolutistická monarchie
[eko.] absolute monopoly
- absolutní monopol
[eko.] absolute physical scarcity
- absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
[hud.] absolute pitch
(tónu)
- absolutní výška
absolute power
- absolutní síla
absolute promise
- bezpodmínečný slib
absolute proof
- přesvědčivý důkaz
absolute proof
- pozitivní důkaz
absolute ruler
- absolutní vládce
absolute trust
- naprostá důvěra
n: [mat.] absolute value
- absolutní hodnota
[tech.] absolute zero
- absolutní nula
absolutely
{EbsHlu:tli:}
- zcela
absolutely
{EbsHlu:tli:}
- zajisté
absolutely
{EbsHlu:tli:}
- opravdu
absolutely
{EbsHlu:tli:}
- fakticky
absolutely
{EbsHlu:tli:}
- dočista
adv: absolutely
{EbsHlu:tli:}
- naprosto
adv: absolutely
{EbsHlu:tli:}
- rozhodně
adv: absolutely
{EbsHlu:tli:}
- úplně
adv: absolutely
{EbsHlu:tli:}
- absolutně
n: absoluteness
{EbsHlu:tnHs}
- neomezenost
n: absoluteness
{EbsHlu:tnHs}
- úplnost
n: absoluteness
{EbsHlu:tnHs}
- absolutnost
absolutes
- absolutní pravdy
n: absolution
{EbsHlu:LHn}
- zproštění
n: absolution
{EbsHlu:LHn}
- rozhřešení
n: absolutism
{EbsHlu:tIzHm}
- absolutizmus
adj: absolutist
- absolutistický
[eko.] absolutist views.
- absolutistická stanoviska
v: absolve
{Hbza:lv}
- zprostit
v: absolve
{Hbza:lv}
- osvobodit
v: absolve from
- zprostit čeho
v: absolve from
- osvobodit od
v: absolve of
- osvobodit z
absolved
{Hbza:lvd}
- osvobozen
v: absolving
{Hbza:lvIN}
- osvobozování
v: absorb
{HbzOrb}
- absorbovat
v: absorb
{HbzOrb}
- pohlcovat
v: absorb
{HbzOrb}
- vstřebávat
v: absorb
{HbzOrb}
- nasát
v: absorb
úplně {HbzOrb}
- zaměstnat
v: absorb
{HbzOrb}
- vstřebat
v: absorb
{HbzOrb}
- pohltit
adj: absorbable
- absorbovatelný
n: absorbate
- absorbát
adj: absorbed
{HbzOrbd}
- pohlcený
adj: absorbed
{HbzOrbd}
- absorbovaný
v: absorbed
{HbzOrbd}
- zabrán do
[eko.] absorbed dose
- absorbovaná dávka (ioniz. záření)
[eko.] absorbed dose
- absorbovaná dávka
[eko.] absorbed substance
- absorbát
n: absorbency
{HbzOrbHnsi:}
- absorpčnost
n: absorbent
{HbzOrbHnt}
- absorbent
[eko.] absorber
{HbzOrbR}
- pohlcovač
n: absorber
{HbzOrbR}
- absorbér
adj: [chem.] absorbing
{HbzOrbIN}
- absorbující
adj: absorbing
činnost {HbzOrbIN}
- zaměstnávající
n: absorbing power
- nasákavost
v: absorbs
{HbzOrbz}
- absorbuje
[eko.] absorbtive capacity of pollutants.
- absorpční kapacita polutantů
n: absorptance
- pohltivost
n: absorption
{HbzOrpLHn}
- polcování
n: absorption
{HbzOrpLHn}
- pohlcení
n: absorption
{HbzOrpLHn}
- vstřebávání
n: absorption
{HbzOrpLHn}
- absorpce
n: [fyz.] absorption coefficient
- koeficient absorpce
adj: absorptive
- absorpční
adj: absorptive
- schopný uchvátit
adj: absorptive
- uchvátivý
adj: absorptive
- savý
[eko.] absorptive drain
- pohlcovací drén

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit so do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "so" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž