Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz sic bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
sic
{sIk}
- pustit
sic
{sIk}
- poštvat
sic
{sIk}
- tak
sic
{sIk}
- takto
sic
{sIk}
- sic
a sick building - budova s vydýchaným vzduchem
adj: abasic - abazický
[eko.] absolute physical scarcity - absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
airsick - letecká nemoc
airsickness - letadlová nemoc
airsickness - nevolnost z létání
airsickness - nevolnost za letu
analgesic
{EnHlZi:sIk}
- analgetický
adj: aphasic
- afatický
as sick as a dog
- velmi nemocný
as sick as a parrot
- velmi nemocný
astrophysical
- astro-fyzický
n: astrophysicist
{EstrCfIsIsIst}
- astrofyzik
n: astrophysics
{EstrCfIzIks}
- astrofyzika
astrophysics
{EstrCfIzIks}
- astro-fyzika
n: auditory ossicle
- sluchová kůstka
banausic
- čistě praktický
n: basic
{bJsIk}
- základ
adj: basic
{bJsIk}
- hlavní
basic
{bJsIk}
- zásadní
basic
{bJsIk}
- elementární
adj: [chem.] basic
{bJsIk}
- bazický
adj: [chem.] basic
{bJsIk}
- zásaditý
adj: basic
{bJsIk}
- základní
[eko.] basic component of environment
- základní složka prostředí
[eko.] basic industry
- základní průmysl (odvětví)
[fráz.] basic layout
- základní rozvržení
[eko.] basic operation
- základní operace (v systému)
[eko.] basic process
- základní proces (v systému)
[eko.] basic tax
- základní daň
[eko.] basic wage
- základní mzda
basically
{bJsIkli:}
- v podstatě
n: [chem.] basicity
- bazicita
n: [chem.] basicity
- zásaditost
n: pl. basics
{bJsIks}
- základy
basta la musica
- zastavte hudbu
v: be sick
- zvracet
be sick
- být nemocen
adj: biophysical
- biofyzikální
n: biophysicist
- biofyzik
n: biophysics
{bTCfIsIks}
- biofyzika
blow snakes (music)
- kreativně improvizovat
blow this Popsicle stand
- opustit nějaké místo
adj: brain-sick
- pomatený
adj: brainsick
- pomatený
brass-band music
hovorově
- dechovka
brass-band music
- dechová hudba
n: capsicum
- paprika
carsickness
- nevolnost při jízdě
n: chamber music
- komorní hudba
n: classic
{klEsIk}
- klasik
n: classic
{klEsIk}
- klasika
adj: classic
{klEsIk}
- klasický
classical
{klEsIkHl}
- klasický
[eko.] classical economics
- klasická ekonomie
classical music
- vážná hudba
classical music
- klasická hudba
adv: classically
{klEsIkli:}
- klasicky
n: classicism
{klEsIsIzHm}
- klasicismus
n: classicist
{klEsHsHst}
- klasicista
v: classicize
- klasicizovat
n: classics
{klEsIks}
- klasika
adj: commonsensical
- rozumný
[zem.] n: Corsica
{kOrsIkH}
- Korsika
n: country music
- lidová hudba
[med.] Decompression Sickness
- Kesonová nemoc
[med.] Decompression Sickness
- Nemoc z dekomprese
n: desiccant
- sikativ
[eko.] desiccant
- desikant
adj: desiccant
- vysušující
v: desiccate
- vysušit
v: desiccate
- usušit
adj: desiccated
- vyschlý
n: desiccation
{desHkJLHn}
- vysychání
n: desiccation
{desHkJLHn}
- vysoušení
n: desiccator
- sušička
n: dessication
- odvlhčování
adj: dropsical
- oteklý
n: electronic music
- elektronická hudba
[eko.] ESIC
- kód na identifikaci emisního zdroje
extrinsic
- ležící vně
extrinsic
- cizí
extrinsic
- vnější
extrinsic
- vedlejší
extrinsic
- nepodstatný
extrinsic
- nedůležitý
face the music
- nést následky svého jednání
adj: forensic
{fRensIk}
- soudní
adj: forensic
{fRensIk}
- forenzní
v: fossick
- pátrat
v: fossick
- prohledávat
adj: geodesic
{Zi:HdesIk}
- geodetický
adj: geodesical
- geodetický
adj: geophysical
{Zi:CfIzHkHl}
- geofyzikální
n: geophysicist
- geofyzik
n: geophysics
- geofyzika
hammer and sickle
- kladivo a srp
harpsichord
{ha:rpsHkOrd}
- cembalo
n: harpsichordist
- cembalista
adj: heartsick
- zarmoucený

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit sic do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "sic" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž