Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz person bylo nalezeno překladů: 106 (přesná shoda: 6, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
person
{pRsHn}
- člověk
person
{pRsHn}
- osoba
n: person
{pRsHn}
- postava
n: person
{pRsHn}
- jedinec
n: person
{pRsHn}
- jednotlivec
n: person
{pRsHn}
- role
n: abandoned person - opuštěná osoba
anti-personnel - používaný proti osobám
antipersonnel - protipěchotní
n: chairperson - předseda
craftperson - řemeslník
n: depersonalisation - depersonalizace
n: depersonalization - odosobnění
n: depersonalization - depersonalizace
v: depersonalize - odosobnit
n: displaced person - vysídlenec
n: displaced person - bezdomovec
n: honoured person - oslavenec
adj: hypersonic
{hTpRsa:nIk}
- nadzvukový
impersonal
{ImpRsHnHl}
- neosobní
n: impersonality
{ImpRsHnElHti:}
- neosobnost
impersonality
{ImpRsHnElHti:}
- neosobní charakter
adv: impersonally
- neosobně
v: impersonate
- ztělesňovat
v: impersonate
- ztvárňovat
v: impersonate
- představovat
impersonate
- zosobňovat
adj: impersonated
- ztělesněný
adj: impersonating
{ImpRsHnJtIN}
- ztělesňující
n: impersonation
{ImpRsHnJLHn}
- ztělesnění
n: impersonation
{ImpRsHnJLHn}
- zosobnění
n: impersonation
{ImpRsHnJLHn}
- představování
n: impersonator
{ImpRsHnJtR}
- představitel
n: impersonator
{ImpRsHnJtR}
- podvodník
in person
- osobně
interested person
- zájemce
adj: interpersonal
{IntRpRsHnHl}
- mezilidský
[eko.] interpersonal comparisons of utility
- interpersonální porovnání užitku
n: layperson
- zelenáč
[práv.] legal person
- právnická osoba
adj: missing person
- pohřešovaný
[práv.] natural person
- fyzická osoba
nonperson
- nikdo
n: [it.] PDA (Personal Digital Assistant)
- kapesní počítač
n: person hour
- osobohodina
person-day
- člověkoden
person-to-person
- druh telefonního hovoru
person-to-person
- z očí do očí
person-year
- člověkorok
n: persona
{pRsCnH}
- osobnost
adj: personable
{pRsHnHbHl}
- pohledný
n: personae
- osobnost
n: personage
- osobnost
personal
{pRsHnHl}
- osobní
adj: personal
{pRsHnHl}
- personální
personal computer
- osobní počítač
personal consumption expenditure
- výdaje na osobní spotřebu
n: personal data
- nacionálie
n: personal data
- personálie
personal effects
- osobní majetek
personal effects
- osobní věci
personal effects
- svršky
personal income
- osobní příjem
personal loan
- osobní půjčka
personal property
- osobní majetek
personal savings
- osobní úspory
n: personalisation
- perzonifikování
v: personalise
- personalizovat
adj: personalised
- ztělesňovaný
adj: personalising
- personalizující
n: personalities
{pRsHnElIti:z}
- osobnosti
n: personality
{pRsHnElIti:}
- osobnost
n: personality
{pRsHnElIti:}
- charakter
n: personality
{pRsHnElIti:}
- nátura
n: personality
{pRsHnElIti:}
- osobitost
n: personality disorder
- porucha osobnosti
n: personality test
- test osobnosti
n: personalization
- personalizace
v: personalize
{pRsHnHlTz}
- ztělesňovat
adj: personalized
{pRsHnHlTzd}
- ztělesňovaný
personally
{pRsHnHli:}
- osobně
personalty
- movitý majetek
personalty
- osobní majetek
n: personalty
- movité vlastnictví
n: personalty
- osobní vlastnictví
v: personate
- představovat
v: personate
- ztělesnit
n: personation
- ztělesnění
n: personification
{pRsa:nHfHkJLHn}
- perzonifikace
n: personification
{pRsa:nHfHkJLHn}
- zosobnění
n: [bio.] personification
zosobnění {pRsa:nHfHkJLHn}
- personifikace
personify
{pRsa:nHfT}
- zosobňovat
personify
{pRsa:nHfT}
- zosobnit
v: personify
{pRsa:nHfT}
- personifikovat
v: personify
{pRsa:nHfT}
- ztělesnit
personifying
- zosobňující
personnel
{pRsHnel}
- mužstvo
personnel
{pRsHnel}
- personál
personnel
{pRsHnel}
- posádka
personnel
{pRsHnel}
- osádka
n: personnel
{pRsHnel}
- osazenstvo
personnel
{pRsHnel}
- osobní oddělení
n: pl. persons
{pRsHnz}
- osoby
n: public relations person
- mluvčí
n: questioned person
- dotazovaný
n: salesperson
{sJlzpRsHn}
- prodejce

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit person do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "person" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž