Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz mode bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
mode
{mCd}
- režim
mode
{mCd}
- styl
mode
{mCd}
- způsob
mode
{mCd}
- móda
mode
{mCd}
- mód
a la mode - podle poslední módy
[eko.] buffering model of pollution damage - absorbční model škod ze znečištění
commode
{kHmCd}
- stolice s nočníkem
[el.] common mode rejection ratio
- činitel potlačení souhlasného rušení
[eko.] conservative modelling
- konzervativní modelování
[eko.] corporatist model of regulation
- korporatistický model řízení
n: custom mode
- uživatelský režim
discommode
- způsobit nesnáze
[eko.] dynamic efficiency model
- model dynamické efektivnosti
[eko.] Energy Technology Assessment (ETA) Model
- model zhodnocení energetické technologie
[eko.] food, cobweb model
- potraviny, síťový model
[eko.] general extreme value model
- obecný model extrémní hodnoty
adj: immoderate
- přehnaný
adj: immoderate
- nepřiměřený
adj: immoderate
- nadměrný
adv: immoderately
- přehnaně
adv: immoderately
- nadměrně
n: immoderateness
- přemrštěnost
n: immoderateness
- přehnanost
n: immoderateness
- nadměrnost
n: immoderation
- neumírněnost
adj: immodest
- neslušný
adj: immodest
- neskromný
n: immodesty
- neslušnost
n: immodesty
- nemravnost
n: immodesty
- necudnost
v: incommode
- obtěžovat
incommode
- působit nesnáze
[eko.] linear model of pollution damage
- lineární model škod ze znečištění
[eko.] loanable funds model
- model pasivních (úvěrovatelných) fondů
[eko.] logit model
Druh modelové závislosti dávka-odpověď vzjádřený rovnicí d) = 1/[1 + exp - (a + b log d)] a,b jsou konstanty a P,d je pravděpodobnost toxického účinku při konstantní expoziční dávce 'd'.
- logitový model
[eko.] mode switching
- změna způsobu
n: model
{ma:dHl}
- vzor
v: model
{ma:dHl}
- modelovat
n: model
{ma:dHl}
- modelka
model
{ma:dHl}
- manekýnka
n: model
{ma:dHl}
- model
adj: modeled
{ma:dHld}
- vymodelovaný
n: modeler
- modelář
n: modeling
{ma:dHlIN}
- modelování
adj: modelled
- modelovaný
n: modeller
- modelář
n: modelling
- modelování
n: pl. models
{ma:dHlz}
- modely
n: modem
{mCdHm}
- modem
modem
{mCdHm}
- MOdulátor DEModulátor
n: pl. modems
{mCdHmz}
- modemy
v: moderate
{ma:dRJt}
- mírnit
moderate
{ma:dRJt}
- levný
moderate
{ma:dRJt}
- moderovat
moderate
{ma:dRJt}
- průměrný
moderate
{ma:dRJt}
- střední jakosti
adj: moderate
{ma:dRJt}
- rozumný
moderate
{ma:dRJt}
- ztlumit
moderate
{ma:dRJt}
- umírněnec
adj: moderate
{ma:dRJt}
- umírněný
v: moderate
{ma:dRJt}
- zmírnit
moderate inflation
- mírná inflace
adj: moderated
{ma:dRJtId}
- zmírněný
v: moderated
{ma:dRJtId}
- mírnil
adv: moderately
{ma:dRHtli:}
- mírně
n: moderateness
- umírněnost
v: moderates
{ma:dRHts}
- zmírňuje
adj: moderating
{ma:dRJtIN}
- zmírňující
n: moderation
{ma:dRJLHn}
- zmírňování
n: moderation
{ma:dRJLHn}
- moderace
n: moderation
{ma:dRJLHn}
- mírnost
moderato
- moderato
n: moderator
{ma:dRJtR}
- moderátor
adj: modern
{ma:dRn}
- současný
adj: modern
{ma:dRn}
- moderní
n: modernisation
- modernizace
v: modernise
- zmodernizovat
v: modernise
- modernizovat
adj: modernised
- modernizovaný
n: modernism
{ma:dRnIzHm}
- modernismus
n: modernist
{ma:dRnHst}
- modernista
adj: modernistic
- modernistický
n: modernity
{ma:dRnHti:}
- modernost
n: modernization
{ma:dRnHzJLHn}
- modernizace
v: modernize
{ma:dRnTz}
- modernizovat
adj: modernized
{ma:dRnTzd}
- modernizovaný
n: modernizer
- modernizovatel
n: modernizing
{ma:dRnTzIN}
- modernizování
adv: modernly
- moderně
n: modernness
- modernost
v: moderns
{ma:dRnz}
- zmoderňuje
n: pl. modes
{mCdz}
- režimy
adj: modest
{ma:dHst}
- nenáročný
adj: modest
{ma:dHst}
- prostý
adj: modest
{ma:dHst}
- neokázalý
modest
{ma:dHst}
- slušný
adj: modest
{ma:dHst}
- skromný
adv: modestly
{ma:dHstli:}
- skromně
n: [jmén.] Modesto
příjmení, město - Spojené státy americké, mužské křestní jméno {mCdestC}
- Modesto
n: modesty
{ma:dHsti:}
- nenáročnost
modesty
{ma:dHsti:}
- cudnost
n: modesty
{ma:dHsti:}
- skromnost
[eko.] multistage model
- vícestupňový model
adj: outmoded
{VtmCdHd}
- zastaralý

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit mode do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "mode" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž