Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz hum bylo nalezeno překladů: 105 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
v: hum
{hAm}
- mumlat
hum
{hAm}
- bzučet
hum
{hAm}
- hučení
v: hum
{hAm}
- hučet
v: hum
{hAm}
- broukat
a humdinger - nádherný výrobek
[eko.] absolute humidity - absolutní vlhkost vzduchu
adj: all thumbs - nešikovný
artificial humidification - skrápění
ball of the thumb - bříško
[id.] be all thumbs - mít obě ruce levé
black humor - černý humor
n: catechumen - katechumen
adj: chum
{SAm}
- spolubydlící
n: chum
{SAm}
- kamarád
adj: chummily
- kamarádský
n: chumminess
- kamarádskost
adj: chummy
{SAmi:}
- kamarádský
n: chump
{SAmp}
- hlupák
[eko.] declaration on the human environment
- deklarace o životním prostředí lidí
[eko.] Declaration on the Human Environment
- Declaration on the Human Environment
v: dehumanize
- dehumanizovat
v: dehumanized
{dIhju:mHnTzd}
- dehumanizoval
n: dehumidifier
- odvlhčovač
v: dehumidify
- odvlhčit
v: eat humble pie
- podřídit se
eat humble pie
- uznat chybu
v: eat humble pie
- kát se
n: exhumation
- exhumace
v: exhume
- vykopat
v: exhume
- exhumovat
v: exhumed
- vykopal
v: exhumed
- exhumoval
adj: good-humoured
- veselý
adj: good-humoured
- dobromyslný
good-humouredly
- s dobrou náladou
grim humour
- černý humor
n: human
{hju:mHn}
- člověk
adj: human
{hju:mHn}
- lidský
human being
- lidská bytost
[eko.] human capital
- lidský kapitál
[eko.] human development index
- index vývoje lidstva
[eko.] human equivalent dose
Dávka, která u člověka pravděpodobně způsobí účinek stejného rozsahu jako způsobila dávka u exp. zvířete.
- ekvivalentní dávka pro člověka
[eko.] human health risk
Pravděpodobnost, se kterou expozice (jednorázová či opakovaná) za daných podmínek způsobí poškození zdraví u exponovaných jedinců (populace).
- riziko ohrožení lidského zdraví
[eko.] human life, implied value of
- lidský život, předpokládaná cena
n: human nature
- lidská povaha
human race
- lidská rasa
adj: human resources
- personální
human resources
- lidské zdroje
human rights
- lidská práva
adj: humane
{hju:mJn}
- lidský
adj: humane
{hju:mJn}
- humánní
adj: humane
{hju:mJn}
- humanitní
adv: humanely
- lidsky
n: humaneness
- lidskost
n: humaneness
- humánnost
v: humanise
- zlidštit
v: humanise
- humanizovat
v: humanised
- zlidštil
v: humanised
- humanizoval
n: humanism
{hju:mHnIzHm}
- humanismus
n: humanism
{hju:mHnIzHm}
- lidskost
n: humanist
{hju:mHnIst}
- humanista
adj: humanistic
{hju:mHnIstIk}
- humanistický
adj: humanitarian
{hju:mEnHteri:Hn}
- humanitární
n: humanitarianism
- humanitářství
n: humanities
{hju:mEnIti:z}
- humánnosti
n: pl. humanities
{hju:mEnIti:z}
- humanity
n: humanity
{hju:mEnIti:}
- lidství
n: humanity
{hju:mEnIti:}
- humanita
n: humanity
{hju:mEnIti:}
- lidskost
n: humanity
{hju:mEnIti:}
- lidstvo
n: humanization
- zušlechtění
n: humanization
- humanizace
v: humanize
{hju:mHnTz}
- zlidštit
v: humanize
{hju:mHnTz}
- humanizovat
v: humanize
{hju:mHnTz}
- polidštit
v: humanized
- zlidštil
v: humanized
- humanizoval
n: humankind
{hju:mHnkTnd}
- lidstvo
humanlike
- podobný člověku
adv: humanly
{hju:mHnli:}
- lidsky
n: humanness
{hju:mHnnHs}
- lidskost
n: humanness
{hju:mHnnHs}
- humánnost
adj: humanoid
- lidský
adj: humanoid
- humanoidní
n: pl. humanoids
- humanoidy
humans
{hju:mHnz}
- lidé
v: humble
{hAmbHl}
- ponížit
v: humble
{hAmbHl}
- pokořit
adj: humble
{hAmbHl}
- pokorný
adj: humble
{hAmbHl}
- ponížený
humble
{hAmbHl}
- skromný
n: humblebee
- čmelák
n: humbleness
- skromnost
n: humbleness
- pokora
adj: humbler
{hAmbHlR}
- skromnější
adj: humblest
{hAmbHlHst}
- nejskromnější
adv: humbly
{hAmbli:}
- skromně
n: [jmén.] Humboldt
{hAmbClt}
- okres v USA
n: humbug
{hAmbAg}
- podvod
n: humbug
{hAmbAg}
- klam
n: humbug
{hAmbAg}
- humbuk
n: humdinger
{hAmdINR}
- kadet
n: humdinger
{hAmdINR}
- eso

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit hum do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "hum" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž