Vyhledávání slov v cizojazyčném slovníku Vyhledávání ve slovníku
:
    » více jazyků  

Anglický slovník (anglicko-český slovník)

 

Pro anglický výraz action bylo nalezeno překladů: 114 (přesná shoda: 14, obsahující výraz: 100).

 

anglický výraz EN   CZ český překlad
n: action
{EkLHn}
- úkon
n: action
{EkLHn}
- žaloba
n: action
{EkLHn}
- pře
n: action
{EkLHn}
- jednání
n: action
{EkLHn}
- chod
n: action
{EkLHn}
- zákrok
n: action
{EkLHn}
- konání
n: action
{EkLHn}
- čin
n: action
{EkLHn}
- akční
action
{EkLHn}
- děj
action
{EkLHn}
- boj
action
{EkLHn}
- opatření
action
{EkLHn}
- činnost
n: action
{EkLHn}
- akce
a piece of the action - podíl na zisku
a piece of the action - podíl na kořisti
n: abreaction - odreagování
n: abstraction
{EbstrEkLHn}
- abstrakce
n: pl. abstractions
{EbstrEkLHnz}
- abstrakce
action radius
- akční radius
adj: actionable
{EkLHnHbHl}
- žalovatelný
adj: actionable
{EkLHnHbHl}
- trestný
n: pl. actions
{EkLHnz}
- akce
actions speak louder than words
- skutky jsou víc než slova
[eko.] administrative action
- administrativní akce
affirmative action
- opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action
- kladná akce
alkaline reaction
- reakce alkalická
all talk and no action
- samé řeči a žádná práce
n: attraction
{HtrEkLHn}
- přitažlivost
n: attraction
{HtrEkLHn}
- atrakce
attraction
{HtrEkLHn}
- kouzlo
attraction
{HtrEkLHn}
- půvab
pl. attractions
{HtrEkLHnz}
- atrakce
n: benefaction
- dobročinnost
[tech.] call into action
- uvést v činnost
n: capillary action
- vzlínání
n: capillary attraction
- vzlínavost
[eko.] caveat emptor transactions
- transakce bez záruky
chain reaction
- řetězová reakce
class action
- skupinová žaloba
coaction
- spolupráce
common fraction
- obecný zlomek
n: compaction
- zpevňování
n: compaction
- stlačení
complex fraction
- složený zlomek
n: contraction
{kHntrEkLHn}
- stažení
n: contraction
{kHntrEkLHn}
- stah
contraction
{kHntrEkLHn}
- kontrakce
n: pl. contractions
{kHntrEkLHnz}
- stahy
[eko.] costs, transaction
- náklady, transakce
n: counteraction
- protiopatření
n: counteraction
- protiakce
n: counteraction
- neutralizace
decimal fraction
- desetinný zlomek
[eko.] defensive action
- obranná akce
[eko.] defensive host reaction
- obranná reakce hostitele
n: detraction
- zlehčování
n: diffraction
{dIfrEkLHn}
- ohyb
n: diffraction
{dIfrEkLHn}
- difrakce
n: dissatisfaction
{dIsEtIsfEkLHn}
- nespokojenost
n: distraction
{dIstrEkLHn}
- rozptýlení
n: distraction
{dIstrEkLHn}
- zmatek
n: distraction
{dIstrEkLHn}
- vyrušení
n: pl. distractions
{dIstrEkLHnz}
- vyrušení
n: pl. distractions
{dIstrEkLHnz}
- rozptýlení
n: [voj.] evasive action
- úhybný manévr
n: exaction
- vymáhání
n: exaction
- násilné vymáhání
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- získávání
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- těžení
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- těžba
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- extrakt
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- extrakce
n: extraction
{IkstrEkLHn}
- extrahování
[eko.] extraction path
- Míra (plán) těžby
n: faction
{fEkLHn}
- klika
n: faction
{fEkLHn}
- frakční
n: faction
{fEkLHn}
- frakce
n: faction
{fEkLHn}
- fikce
adj: factional
{fEkLHnHl}
- frakční
n: factionalism
{fEkLHnHlIzHm}
- frakcionářství
pl. factions
{fEkLHnz}
- frakce
fraction
{frEkLHn}
- frakce
adj: fraction
{frEkLHn}
- zlomkový
[eko.] fraction
{frEkLHn}
- frakce (systému)
n: fraction
{frEkLHn}
- podíl
n: fraction
{frEkLHn}
- střepina
n: fraction
{frEkLHn}
- úlomek
n: [mat.] fraction
{frEkLHn}
- zlomek
[eko.] fraction composition
- frakční složení (systému)
adj: fractional
{frEkLHnHl}
- zlomkový
adj: fractional
{frEkLHnHl}
- nepatrný
[fin.] fractional-reserve banking
- bankovní systém s částečnými rezervami
adv: fractionally
{frEkLHnHli:}
- nepatrně
adv: fractionally
{frEkLHnHli:}
- částečně
v: fractionate
- rozdělit
v: fractionate
- destilovat
fractionated
- rozdělený
n: fractionation
- frakcionace
n: pl. [mat.] 6 6 fractions
{frEkLHnz}
- zlomky
n: impaction
- zaklínění
improper fraction
- nepravý zlomek
n: inaction
{InEkLHn}
- nečinnost
[fyz.] index of refraction
- index lomu
n: infraction
{InfrEkLHn}
- porušení
interaction
{IntREkLHn}
- vzájemné působení
n: interaction
{IntREkLHn}
- vzájemná vazba
n: interaction
{IntREkLHn}
- interakce
interaction
{IntREkLHn}
- ovlivňování
adj: interactional
- interakční
n: interactions
{IntREkLHnz}
- interakce
job action
- protest zaměstnanců
n: liquefaction
{lIkwHfEkLHn}
- zkapalnění

 

Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.

 

Přeložit action do AFafrikánštiny ARarabštiny BUbulharštiny
CHčínštiny FIfinštiny FRfrancouzštiny HRchorvatštiny ITitalštiny
JPjaponštiny LAlatiny HUmaďarštiny GEněmčiny PLpolštiny
PTportugalštiny ROrumunštiny RUruštiny GRřečtiny Srbskosrbštiny
SKslovenštiny ESšpanělštiny SWšvédštiny TUturečtiny PTvietnamštiny
Vyznampokusit se vyhledat význam slova "action" v českém výkladovém slovníku

 


 

Druh

 • n: podst. jméno
 • adj: přídav. jméno
 • v: slovesa
 • adv: příslovce
 • prep: předložky
 • conj: spojky
 • interj: citoslovce

num: číslo

 

pl. množné číslo

 

Terminologie

 • [astr.] astronomie
 • [aut.] auto-moto
 • [bio.] biologie
 • [bot.] botanika
 • [cukr.] cukrářství
 • [dět.] dětska
 • [dřev.] dřevařství
 • [eko.] ekologie
 • [el.] elektrotech.
 • [fin.] finance
 • [fyz.] fyzika
 • [geol.] geologie
 • [geod.] geodézie
 • [horn.] hornictví
 • [hud.] hudební
 • [hut.] hutnictví
 • [chem.] chemie
 • [it.] inform. tech.
 • [jad.] jaderná f.
 • [ker.] keramická
 • [kož.] kožedělství
 • [lak.] natěračství
 • [let.] letectví
 • [lod.] loďařství
 • [mat.] matemat.
 • [med.] medicína
 • [meteo.] počasí
 • [myt.] mytologie
 • [náb.] náboženst.
 • [opt.] optika
 • [polit.] politika
 • [potr.] potraviny
 • [práv.] práva
 • [psych.] psychol.
 • [sex.] sexuální
 • [sport.] sport
 • [stav.] stavebnict.
 • [tech.] technika
 • [text.] textil
 • [voj.] armáda
 • [zeměděl.] zem.
 • [zoo.] zoologie
 • [voj.] armáda
 • [žel.] železnice

 

Typ

 • [bás.] básnicky
 • [fráz.] fráze
 • [frsl.] fr. sloveso
 • [hovor.] hovorově
 • [hist.] historicky
 • [id.] idiom
 • [jmén.] jméno
 • [kniž.] knižně
 • [lingv.] lingvistické
 • [neobv.] neobvyk.
 • [neprav.] nep. slo.
 • [obec.] obecné
 • [přen.] přeneseně
 • [slang.] slangový
 • [vulg.] vulgární
 • [zast.] zastarale
 • [zem.] zeměpisný
 • [zkr.] zkratka
 • [žert.] žertovné

 

Angličtina

 • [amer.] americká
 • [aus.] australská
 • [brit.] britská
 • [skot.] skotská

 

 • [female.] žena
 • [male.] muž